Forskningsprogram för prevention av våld mot äldre personer, APPEAL

Gångbro i trä

I både internationella och svenska studier rapporteras att ungefär 10-15% av alla äldre personer varit utsatta för någon typ av våld under det senaste året. Förekomsten tycks vara betydligt högre bland personer som har behov av hjälp i vardagen till följd av olika sjukdomar, men detta är inte lika väl studerat.

APPEAL (A Path to Prevention of Elder Abuse in Long-term care) är ett forskningsprogram som finansieras av FORTE, under åren 2023-2029. Programmet sker i samarbete mellan forskare från Linköpings universitet, Region Östergötland, Göteborgs stad och Karolinska Institutet. Vi samverkar även med forskare vid Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim, Norge. Målet med forskningsprogrammet är att nå en fördjupad kunskap om omständigheter kring våld mot äldre personer som har hemtjänst eller bor på särskilt boenden i Sverige. Det långsiktiga målet med programmet är att utveckla en intervention för att motverka våld mot äldre personer. Programmet inkluderar flera olika delar och målet är att integrera perspektiv från alla inblandade parter: de äldre personerna själva, anhöriga och personal.

Om forskningen

Äldre personer och deras anhöriga

Äldre personer utsätts för våld av familjemedlemmar så som partners och vuxna barn, men även av vård- och omsorgspersonal. I detta delprojekt kommer förekomsten av våld mot äldre personer som bor på särskilda boenden eller har hemtjänst i Sverige att undersökas. Dessutom kommer kvalitativa intervjuer genomföras med både äldre personer själva och deras anhöriga för att undersöka deras uppfattningar och upplevelser av våld. En viktig aspekt som kommer undersökas är också deltagarnas tankar om potentiella preventiva åtgärder samt vilket stöd och hjälp man skulle vilja ha från samhället om man blivit utsatt för våld.

Personal i hemtjänst och på särskilda boenden.

I internationella studier har ungefär 60-65% av personalen på särskilda boenden medgett att de begått någon typ av våldsam handling mot en omsorgstagare det senaste året. Ofta sker våldet inte med intentionen att skada, utan är resultatet av en situation som är svår att hantera, ibland till följd av brister i organisationen. Oavsett orsak till våldshandlingen blir dock konsekvensen ofta negativ för omsorgstagaren, men även personal kan må dåligt av den situation som uppstått. Personal kan också bli vittne till att äldre personer blir utsatta för våld av anhöriga, vilket är en situation som kan vara svår att hantera.

I det delprojekt av APPEAL som rör personal undersöks hur vanligt förekommande det är att personal inom hemtjänst och på särskilda boenden i Sverige själva utövar eller blir vittne till våld mot omsorgstagare. Vidare undersöks uppfattningar och upplevelser av våld mot äldre personer genom gruppintervjuer och enskilda intervjuer med personal och chefer som arbetar inom äldreomsorgen

Intervention

Den kunskap som tas fram inom projektets två första delar, inkluderande äldre personer och deras anhöriga samt personal, kommer ligga till grund för att ta fram en intervention som kan användas för att motverka våld mot äldre personer. I denna fas av forskningsprogrammet kommer vi också arbeta nära både personal, äldre personer själva och anhöriga för att tillsammans hitta sätt att förebygga våld mot äldre personer. Den intervention som arbetas fram kommer testas i en pilotstudie på särskilda boenden.

Forskargrupp