Arbetsgivares engagemang i YH-utbildningar och den lokala arbetsmarknadens kompetensförsörjning

Kvinna står framför en whiteboard och visar på post-it-lappar.
Jason Goodman, Unsplash

Yrkeshögskolan inrättades 2009. Sedan dess har utbildningsformen vuxit och blivit allt mer betydelsefull med en allt viktigare roll för den svenska arbetsmarknaden. I takt med att fler och fler arbetsgivare samarbetar lokalt med utbildningssamordnare för att utforma och driva yrkeshögskoleutbildningarna så har yrkeshögskolans eftergymnasiala utbildningar blivit en allt viktigare källa till kompetensförsörjning.


I det här projektet undersöks arbetsgivares engagemang i yrkeshögskoleutbildningar och projektet synliggör arbetsgivares perspektiv på och erfarenheter av samarbete med utbildningsanordnare för att säkra sin kompetensförsörjning. I en större intervjustudie undersöks hur dessa samarbeten kan vara organiserade, dvs. hur ansvar och uppgifter fördelas mellan arbetsgivare och utbildningsanordnare och på vilka sätt arbetsgivare bidrar till utbildningen rent praktiskt. Studien undersöker också hur arbetsgivare beskriver sina motiv till att engagera sig i en yrkeshögskoleutbildning och vilka eventuella effekter arbetsgivare upplevt i sin verksamhet till följd av sitt engagemang.

I studien intervjuas arbetsgivare som är medlemmar i ledningsgrupper för olika yrkeshögskoleutbildningar. För att nå arbetsgivare som kan bidra med erfarenheter från såväl initiativ till utbildningar och uppstart, som pågående utbildning och dess resultat i form av utexaminerade studenter har de intervjuade minst tre års erfarenhet av samarbete med utbildningsanordnare. Arbetsgivarna är en blandning av både privata och offentliga arbetsgivare och de samarbetar med både privata och offentliga utbildningsanordnare. Denna variation är relevant eftersom privata och offentliga verksamhet styrs och bedrivs utifrån olika principer. Arbetsgivarna som intervjuas finns i olika delar av landet, såväl på mindre orter som i större städer. Detta är relevant då olika typer av kommuner utgör olika arbetsmarknadssammanhang och har olika lokala företagsklimat.

Finansiering

Det här projektet finansieras av Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU). IFAU är ett statligt forskningsinstitut, som utöver intern forskning om arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik, utbildningsreformer och socialförsäkring, också årligen delar ut medel till forskning om arbetsmarknadspolitiskt motiverade åtgärder och studier av arbetsmarknadens funktionssätt samt konsekvenser av olika reformer och åtgärder inom utbildningsväsendet. Läs mer på www.ifau.se

Kontakt

Organisation