Reglering av överlevnad och differentiering av normala och maligna blodstamceller

Vår forskargrupp undersöker olika mekanismer som styr blodcellsutveckling och vilka faktorer som bidrar till att blodets stamceller kan överleva länge.

Leukemi

Vi försöker att kartlägga den miljö i benmärgen där stamcellerna finns med förhoppningen att utnyttja kunskapen för att bättre kunna odla stamceller. Våra fynd pekar mot att hypoxi i benmärgen är nödvändig för att upprätthålla stamceller. 

Vi undersöker även vilken betydelse detta har för utveckling och behandling av leukemi. Vår hypotesen är att leukemi till viss del upprätthålls genom att ett få antal leukemiska stamceller undkommer effekter av cellgifter genom att gömma sig i speciella nischer i benmärgen och att de där efterliknar de egenskaper som normala stamceller har. Vi tror också att hypoxin utlöser en cellulär motståndskraft som motverkar effekten av cellgifter.

I ett annat delprojekt undersöker vi det signalöverförande proteinet FLT3 som uttrycks på ytan av olika blodceller och som är inblandad vid uppkomst av akut myeloisk leukemi (AML), en mycket svårbehandlad cancerform hos både barn och vuxna. Trots mycket ny kunskap vet vi fortfarande inte varför en del patienter blir resistenta mot cellgifterna medan andra svarar på behandlingen.

Syfte 

Syftet med vårt forskningsprojekt är att kartlägga varför patienter svarar olika på cellgiftsbehandling.

Vi kartlägger funktionella och strukturella skillnader mellan normal receptor och olika muterade former med förhoppningen att ny kunskap kan leda till att man i framtiden kan utprova effektivare läkemedel med minimala biverkningar.

Vi tror att svaren till denna gåta finns i att undersöka vilka proteiner som förmedlar signaler in till leukemicellen och vilka som påverkas av cellgifter och vilka som är aktiva i resistenta leukemiceller. Om vi kunde kartlägga detta i cellen skulle vi få helt andra förutsättningar till att skräddarsy framtida läkemedel. Det vore en stor fördel om man kunde analysera dessa proteiner i enskilda celler.

Unik metod

Vi har nu fått tillgång till en helt ny och unik metod, masscytometri som endast finns på ett fåtal platser i världen, vilket skapar möjligheter att kartlägga varför patienter svarar olika på cellgiftsbehandling.

Ansvarig forskare

Medarbetare

Relaterad forskning

Organisation