Fotografi av Jan-Ingvar Jönsson

Jan-Ingvar Jönsson

Rektor

Som rektor vill jag att LiU ska erbjuda utbildning och forskning som attraherar de
allra bästa studenterna och forskarna. Allt vi gör måste stå för högsta möjliga
kvalitet och bygga på en gemensam värdegrund av tillit, trygghet och
trovärdighet.

LiU är ett nyfiket och öppet universitet

En av anledningarna till att jag sökte uppdraget som rektor för Linköpings universitet var den kreativa och öppna ”nybyggaranda” som finns på LiU. Det är fortfarande ett relativt ungt universitet som vågar söka nya vägar inom både utbildning och forskning. Dessutom finns det en stark koppling till det omgivande samhället som utmanar och utvecklar oss.

Jag har sedan början av 1990-talet forskat på de mekanismer som styr bildning av alla blodceller från särskilda stamceller. Bildningen av blod är en fantastisk process som sker varje dag hela livet ut - varje sekund bildas 2-3 miljoner nya blodceller!
2003 kom jag till Linköpings universitet efter att bland annat ha varit verksam som forskare vid Max Planck-institutet i Freiburg och senare i Toronto, Kanada, med inriktning på blodsystemet och immunförsvaret och 2008 blev jag professor i medicinsk cellbiologi.
Åren därefter tillbringade jag mycket tid med forskningsstrategiska frågor och hur Sverige i framtiden ska stödja den bästa medicinska forskningen. Mellan åren 2013 - 2015 var jag ledamot inom ämnesrådet för medicin och hälsa vid Vetenskapsrådet och från 2016 och fram till sommaren 2020 arbetade jag som vetenskaplig huvudsekreterare på Vetenskapsrådet med ansvar för medicinsk och klinisk forskning.
God forskning förutsätter forskarmiljöer som är trygga, kreativa och med öppna samarbeten mellan olika forskningsområden, internationella forskargrupper och med det omgivande samhället. Vi måste dessutom oförtrutet diskutera de etiska frågorna och främja god forskningssed. Det hoppas jag kunna bidra till som rektor på Linköpings universitet.
Linköpings universitet är känt som en förnyare av utbildning och pedagogik med ett tvärvetenskapligt arbetssätt över ämnesområdena inom forskning och utbildning som fått många efterföljare. Vi måste nu utveckla våra styrkeområden och identifiera nya områden där vi kan bli nationellt och internationellt slagkraftiga. Det kommer att kräva fakultetsövergripande strukturer, gemensamma lösningar och - återigen - en utökad samverkan med det omgivande samhället.
Vi har en spännande men samtidigt utmanande tid framför oss. Det kommer att krävas fortsatt nyfikenhet, förnyelse och öppenhet för att vi gemensamt ska kunna formulera den vision och ambitioner som ska ta Linköpings universitet in i framtiden. Arbetet kommer att kräva tillit och öppenhet så att alla ska kunna framföra sina åsikter och förslag och som ny rektor är det där jag börjar – genom att bjuda in till dialog!

Universitetsledning och styrelse

Vision och strategi

Om mig

Rektor på LiU från juli 2020

Akademiska examina

 • Professor i medicinsk cellbiologi, Linköpings universitet (2008)
 • Docent i experimentell patologi, Uppsala universitet (1996)
 • Doktor i medicinsk vetenskap, medicinska fakulteten, Lunds universitet (1990)
 • Kandidatexamen i biologi, Lund universitet (1985)

Tidigare anställningar

 • Universitetslektor i medicinsk cellbiologi, Linköpings universitet (2003-2008)
 • Universitetslektor i molekylär medicin, Lunds universitet (1997-2003)
 • Forskare (forskartjänst, Cancerfonden), Inst för patologi, Uppsala universitet (1993-1997)
 • Postdoktoral forskare, Hospital for Sick Children, Toronto, Canada (1990-1993)
 • Doktorand, Max-Planck-Institut für Immunbiologie, Freiburg, Tyskland (1985-1990)

Utmärkelser

 • Scholarship from German academic exchange service for graduate studies in Germany (1985)
 • Scholarship from the Swedish institute for research in Germany (1986)
 • Electrolux-priset från Sverige-Amerika stiftelsen (1990)
 • Postdoktoralt stöd, Medicinska forskningsrådet (1991)
 • Postdoc-fellowship, Hospital for Sick Children Foundation, Toronto, Canada (1991)
 • Postdoc-fellowship, MRC Canada (1992)
 • Forskningspris för ung lovande forskare, Inga och John Hains stiftelse (1998, 1999)

Sakkunniguppdrag

 • Opponent vid tolv tillfällen mellan 2006-2019 vid Karolinska institutet (3), Lund (5), Umeå (1), Uppsala (1) och Örebro (2)
 • Lunds universitet: sakkunnig för forskningsstöd till yngre forskare i medicin (2014, 2016)
 • Lunds universitet: sakkunnig för anställning som biträdande lektor i molekylär hematologi (2015)
 • Vetenskapsrådet: Ordförande av beredningsgrupp för Rådsprofessorsprogrammet i medicin och hälsa (2013)
 • Lunds universitet: sakkunnig för tillsättning av lektor i biokemi (2013)
 • Umeå universitet: sakkunnig för anställning som forskare i medicin (2013)
 • Umeå universitet: sakkunnig för befordran till lektor i komparativ immunologi (2013)
 • Vetenskapsrådet: Ordförande/ledamot av beredningsgrupp för Cell- och molekylärbiologi (2010, ordförande 2011-2012)
 • Karolinska institutet: sakkunnig för “Strategic research grants in Inflammation and Immunology – KiiM – Innovate Grants” (2007)
 • Barncancerfonden: granskare av projektansökningar (2001, 2002, 2004)
 • Linköpings universitet: sakkunnig för tillsättning av forskarassistent i molekylär tumörbiologi (2003)

Uppdrag inom akademin

 • Vice-director för Wallenberg Center of Molecular Medicine (WCMM) vid Linköpings universitet (2015)
 • Vice-prefekt, proprefekt, inst för klinisk och experimentell medicin, Linköping (2014-2015)
 • Ledamot av styrgruppen för strategiområdet “Integrative Regenerative Medicine Program” (IGEN), Linköping (2011-2014)
 • Ordförande av brukargruppen för flödesenheten vid Core Facility, medicinska fakulteten, Linköping (2011-2020)
 • Avdelningschef, IKE/mikrobiologi & molekylär medicin, Linköping (2010-2014)
 • Stf. centrumchef för biomedicinska resurser vid Linköpings universitet (2010-2012)
 • Ledamot av rådgivande grupp, forskarskolan Forum Scientium, Linköping (2010-2015)
 • Ordförande styrgruppen för biomedicinsk service/försöksdjursverksamhet vid LiU (2009-2010)
 • Ledamot av djurförsöksetiska nämnden vid Linköpings universitet (2009-2014)
 • Ledamot fakultetsstyrelsen vid medicinska fakulteten, Linköping (2006-2011)
 • Styrelseledamot, inst för biomedicin och kirurgi, Linköping (2004-2005)
 • Styrelseledamot, inst för laboratoriemedicn, Malmö (2000-2001)
 • Studierektor för biomedicinsk utbildning, Lunds universitet (1999-2003)
 • Styrelseledamot, inst för Patologi, Uppsala (1996-1997)
 • Styrelseledamot (studeranderepresentant), inst för biologi, Lund (1984-1985)

Nationella ledningsuppdrag

 • Huvudsekreterare vid Vetenskapsrådet för medicin och hälsa (2016-2020)
 • Huvudsekreterare vid Vetenskapsrådet för klinisk behandlingsforskning (2016-2020)
 • Huvudsekreterare vid Vetenskapsrådet för kliniska studier (2018-2020)

Ledamot/medlem av nationella styrelser, nämnder och kommittéer

 • Medlem av RIFO, sällskapet riksdagsledamöter och forskare (sedan 2019)
 • Vice ordförande, ledamot av nationella styrgruppen för ALF (2016-2020)
 • Ledamot av nämnden för Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (2016-2020)
 • Ledamot av styrgruppen för kunskapsluckor vid Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (2016-2020)
 • Ledamot av Jordbruksverkets nationella kommitté för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål (2017-2019)
 • Ledamot av kommittén för statens offentliga utredningar U 2016:02, översyn av etikprövningen (2016-2017)
 • Ledamot av juryn för Athenapriset - Dagens medicin (2016-2020)
 • Ledamot av styrgruppen för nationella kvalitetsregister vid Sveriges kommuner och landsting (2016-2018)
 • Ledamot av ämnesrådet för medicin och hälsa vid Vetenskapsrådet (2013-2015)

Strategiarbete

 • Strategisk forskningsagenda för det nationella forskningsprogrammet i antibiotikaresistens (Vetenskapsrådet 2019)
 • Vetenskapsrådet inspel till forskningspropositionen (2019)
 • Forskningsöversikt inom medicin och hälsa (Vetenskapsrådet 2015, 2019)
 • Forskningsöversikt inom klinisk behandlingsforskning (Vetenskapsrådet 2019)

Deltagande och ansvar för utredningar och utvärderingar

 • Utvärdering av Health Research in Ireland – ledamot av internationell expertgrupp (Health Research Board 2019)
 • Rapport om statistisk för läkemedelsprövningar (Vetenskapsrådet 2019)
 • NOS-M report: Personalised medicine in the Nordic countries (NOS-M 2019)
 • Rapport om Allmänhetens syn på djurförsök (Vetenskapsrådet 2019)
 • Utvärdering av den kliniska forskningens kvalitet vid de landsting som omfattas av ALF-avtalet (Vetenskapsrådet 2018)
 • Utvärdering av regeringens satsning på psykiatrisk forskning (Vetenskapsrådet 2017)
 • Ledamot av kommittén för statens offentliga utredningar U 2016:02, översyn av etikprövningen (2016-2017)
 • Kartläggning av rättspsykiatrisk forskning (Vetenskapsrådet 2017)
 • Kartläggning av forskning med relevans för uppkomst och behandling av sjukdomen narkolepsi (Vetenskapsrådet 2017)

Internationella uppdrag, ordförandeskap eller som ledamot

 • Chair, Executive Committee of the International consortium for Personalised medicine (ICPermed) i samarbete med europeiska kommissionen (2018-2020)
 • Chair (sedan 2019), vice-chair (2016-2018) for Joint programming initiative for antimicrobial resistance (JPIAMR) vid EU https://www.jpiamr.eu/
 • President, the Joint Committee of the Nordic Medical Research Councils (NOS-M) (2016-2020)
 • Management board for Joint program initiative for neurodegenerative diseases (JPND) at EU (2016-2018)
 • General Council International Agency for research on cancer at WHO (2016-2020)
 • Heads of International Research Organisations (HIROS) (2016-2020)
 • Programme committee for Nordic Programme on Health and Welfare (2016-2018, 2020-)
 • Ledamot av internationell expertgrupp för Utvärdering av Health Research in Ireland (2019)

Arrangör av vetenskapliga konferenser

 • ”Cancer moonshot - taking a leap for mankind” – Konferens med anledning av samarbetsavtal mellan Sverige-USA inom cancerforskning: Vetenskapsrådet och Karolinska institutet, maj 2018
 • “Nordic Common Strengths and Future Potential in the Field of Personalised Medicine” – Workshop arrangerad av Vetenskapsrådet och NOS-M, november 2016

Nyheter

Flaggor vajar utanför Studenthuset.

LiU:s nya universitetsdirektör – en erfaren och driven chef

Anna Thörn blir ny universitetsdirektör vid LiU. Hon jobbar för närvarande som regiondirektör i Region Dalarna och har tidigare haft flera chefsbefattningar i Östergötland, bland annat som kommundirektör i både Norrköping och Söderköping.

En person tittar in i kameran.

Jan-Ingvar Jönsson ny ordförande för ECIU

Rektorn vid Linköpings universitet, Jan-Ingvar Jönsson, har blivit utsedd till ny ordförande för det europeiska nätverket för innovativa universitet i Europa, ECIU.

Flickor som gungar.

Fritidshem - ny forskningssatsning på Linköpings universitet

Linköpings universitet gör en miljonsatsning de kommande fyra åren på forskning om fritidshem. Det ger LiU en chans att ta täten i ett nationellt prioriterat forskningsfält inom utbildningsvetenskap.

Min forskning

Publikationer

2023

Danfeng Cao, Jose Gabriel Martinez Gil, Laetitia Skalla, Erik Hultin, Jan-Ingvar Jönsson, Risa Anada, Hiroshi Kamioka, Edwin Jager, Emilio Satoshi Hara (2023) Tunable electroactive biomimetic bone-like surfaces for bone marrow-on-chips 2023 IEEE BIOSENSORS CONFERENCE, BIOSENSORS Vidare till DOI

2021

Danuta Gawel, Eva Bojner Horwitz, Oleg Sysoev, Bo Jacobsson, Jan-Ingvar Jönsson, Erik Melén, Anders Ynnerman, Mikael Benson (2021) Stor potential när genomikdatakan implementeras i klinisk rutin: [Clinical translation of genomic medicine] Läkartidningen, Vol. 118
Emma Rörby, Jörgen Adolfsson, Erik Hultin, Thomas Gustafsson, Kourosh Lotfi, Jörg Cammenga, Jan-Ingvar Jönsson (2021) Multiplexed single-cell mass cytometry reveals distinct inhibitory effects on intracellular phosphoproteins by midostaurin in combination with chemotherapy in AML cells Experimental Hematology & Oncology, Vol. 10, Artikel 7 Vidare till DOI

Organisationstillhörighet som forskare