Balanserade termiska nät (BTN)

Balanserade termiska nät (BTN) är kanaler för transport av energibärare med ett lågt energiinnehåll.

Forskargruppen undersöker det juridiska ramverket kring så kallade balanserade termiska nät, BTN – en teknik för att distribuera energi i småskaliga nät.

Storskaliga och småskaliga energisystem

Energisystem, såsom det nationella systemet för elförsörjning och de lokala systemen för fjärrvärme, har traditionellt byggt sina affärsmodeller på storskalighet i både produktion och distribution. De småskaliga utmanarna till de befintliga, och alltjämt dominerande, storskaliga aktörerna med sina affärsmodeller spås på olika sätt kunna bidra till bland annat bättre resurseffektivitet, större användarnytta och ett mer hållbart energikretslopp.

En ny potentiell utmanare är det småskaliga värme- och kylsystemet BTN. BTN utnyttjar befintlig teknik på ett nytt sätt och öppnar upp för en affärsmodell som bygger på balansering av energibehov mellan olika energianvändare istället för de traditionella modellerna som bygger på produktion, distribution och användning. Utgångspunkten är densamma som för ett fjärrvärme- eller fjärrkylnät: vatten pumpas runt i ett slutet rörledningssystem i syfte att transportera värme eller kyla.

Balanserade termiska nät och energimarknad

En effektiv marknad förutsätter att det finns säljare och köpare, vilket också gäller för BTN. Problem som förknippas med nya, oreglerade och decentraliserade marknader är, dels svårigheten för parterna att finna varandra, dels hur de ska kunna förhandla fram avtal på ett effektivt sätt. Här spelar utformningar av regleringar en nyckelroll för att minska osäkerheter i vad som handlas och hur, vilket är av yttersta vikt för att skapa en effektiv marknad.

 

För BTN är rollfördelningen inte tydlig, aktörer kan vara både producenter och leverantörer av termisk energi.Hur ska priset sättas för värme och kyla; hur kontrolleras prissättningen; hur mäts tillförd värme/kyla; vilken leveranssäkerhet kan och bör krävas; hur hanteras långsiktiga åtaganden och brott mot sådana; hur hanteras installation av BTN; hur betalas och underhålls BTN; vem äger BTN komponenterna om flera har medverkat till att finansiera och/eller installerat dem? Kan de samägas eller uppstår bolag; hur skall tvister lösas om medverkande i ett BTN saknar ett regelsystem (avtal, lag), samtidigt som man investerat en avsevärd summa i nätverket?

Mål och syfte

I detta projekt undersöks de affärsmässiga, särskilt rättsliga, förutsättningarna för att introducera och driva BTN. Det övergripande målet är att analysera och skapa förståelse för hur affärsmässiga risker påverkar marknaden för fragmenterade energiinfrastruktursystem, särskilt BTN. Vidare undersöks hur risker hanteras inom ramen för befintliga regelverk, samt huruvida risker bättre kan hanteras genom förändrad lagstiftning. Nämnda mål har brutits ned i följande forskningsfrågor:

  1. Vilka aktörer kan finnas och hur interagerar de i BTN?
  2. Vilka affärsmässiga risker finns för aktörer i BTN?
  3. Hur kan, inom ramen för nuvarande lagstiftning, affärsmässiga risker inom BTN hanteras?
  4. Hur bör styrinstrument, till exempel mätare respektive avtal, och regelverk vara utformade för att minimera affärsrättsliga risker och stödja en effektiv marknad, där aktörers ekonomiska optimering sammanfaller med samhällets behov inom energiområdet?
 

Medverkande organisationer

Akademin

Linköpings universitet

  • Avdelning för affärsjuridik
  • Avdelning för industriell miljöteknik

Göteborgs universitet

  • Daniel Hult, Juridiska institutionen
 

Industrin

Sustainable innovation AB

Kontakta oss

Nyheter