Att kommunicera och samarbeta genom kroppsligt uttryck och konst - COOBA

Suddiga människor på ett foto eller kostgalleri.
I projektet arbetar forskare, konstnärer och pedagoger tillsammans för att utveckla en innovativ metod som kan ge unga människor med migrationsbakgrund flera möjligheter att utveckla kommunikativa samarbetsförmågor. Smith_Chetanachan

COOBA är ett tvåårigt internationellt projekt som fokuserar på ungdomar med minoritets- och invandrarbakgrund. Projektet förenar expertis från akademiker, konstnärer, lärare och museipersonal från Frankrike, Ungern och Sverige.

Numera hotas den sociala sammanhållningen i europeiska samhällen av två sammanhängande socioekonomiska fenomen: ojämlikheten och osäkerheten i arbetslivet; och den växande nationalismen kopplad till massiva migrationsrörelser. Social oro, extrema åsikter och olika sociala problem växer fram i detta sammanhang. Att främja tolerans, jämlikhet och samarbete är därför avgörande, särskilt för unga människor. I COOBA projektet arbetar forskare, konstnärer och pedagoger från Frankrike, Ungern och Sverige för att utveckla en innovativ metod som kan ge unga människor med migrationsbakgrund flera möjligheter att utveckla kommunikativa samarbetsförmågor.  

Att utveckla kommunikativa och samarbetsförmågor

Vi tror att så kallade ‘mjuka’ färdigheter underlättar integration, sociala relationer och framgång i arbetslivet. Därför föreslår vi en praktisk och forskningsbaserad metodik för att förbättra kommunikations-, samarbets- och konflikthanteringsfärdigheter. Som en del av det tvååriga projektet kommer vi att erbjuda kulturella, konstnärliga och fysiska aktiviteter. Dessutom kommer vi att utveckla läromedel för professionella och volontärer.  

Det pedagogiska materialet kommer att innehålla:

  • Ett teoretiskt och praktiskt kompendium om hur man kan utveckla kommunikations-, samarbets- och konflikthanteringsförmågor.
  • Ett kompendium med  aktiviteter för att utveckla dessa färdigheter i seminarier på museer publiceras sommaren 2021.
  • Videohandledning för professionella.
  • Ett kompendium med kulturella, konstnärliga och kroppsliga aktiviteter som ska användas vid multilateralt möte med ungdomar.
  • Ett videobaserat kvalitativt bedömningsverktyg. 

Projektet pågår 2019-2022. Projektmöten har genomförts 2019 (Paris) och 2020 (Budapest). 

Projektdeltagare

Professor Asta Cekaite (Linköpings universitet, tema Barn) har erfarenheter inom såväl migrationsforskningsområdet och svenska-som andraspråk och samspels- och kommunikationsforskning.
Karin Domeij (Linköpings universitet, tema Barn) har expertis inom konstförmedling och utbildning.
Andra projektmedarbetare är: Dr. Julia Nyikos och Dr. Augustine Lefebvre (De l'Art et D'autre, Paris, Frankrike); Krisztina Maczay och Edina Deme (Museum of Fine Arts, Budapest, Ungern).

 

Pedagogiskt material

EU samarbete

Aktuellt

Träningsdag för professionella och volontärer som arbetar med ungdomar

September / Oktober 2021

Konst, kommunikation och kropp

COOBA projektet utvecklar aktiviteter för ungdomar / unga vuxna. Aktiviteterna syftar specifikt till att utveckla ungdomars kommunikations-, samarbets- och konflikthanteringsförmågor. Aktiviteterna bygger på konstverk och uppmuntrar till samtal och samspel mellan medlemmar i gruppen. COOBA erbjuder också aktiviteter där kommunikation, samarbete och konflikthantering är i fokus för gruppens kroppsliga och språkliga samspel.

Utbildningens syfte

Syftet med utbildningen är att presentera och testa COOBA-aktiviteter för professionella som, om de vill, kan integrera dessa aktiviteter i deras arbete. Mer allmänt är målet att uppmuntra utbytet mellan olika deltagare, professionella och volontärer, för främja samarbete mellan de som är intresserade av konst, kropp och samspel. 

Utbildningen är gratis.


Organisation