Barns socialt samspel, tvåspråkighet, socialisation och institutionella samtal

Asta Cekaites forskning handlar om barns samspel kopplat till kulturella och kommunikativa socialisationsprocesser i olika miljöer.

Forskningen profileras av etnografiska metoder och detaljerade videoanalyser för att kartlägga samspel mellan barn och mellan barn och vuxna samt hur barns lärande och socialisation utvecklas och förändras över tid. Centrala forskningsfrågor är vilken roll har emotioner för socialisation och socialt samspel; hur kropp och kroppslighet, och specifikt, beröring, ingår i barns socialisation.

Ett viktigt forskningsområde gäller barns flerspråkighet och hur den främjas både inom kamratgrupper och inom förskola, skola och familj.

Hennes forskning har också uppmärksammat kamratgruppens betydelse för socialisation och hur barn lär av varandra i olika kulturella aktiviteter. I ett internationellt samverkansprojekt om barnfamiljer i Sverige och USA, och förskolor i Sverige och Japan studerar hon olika former av socialisation som sker i samspelet mellan barn och vuxna. Kombinationen av longitudinella ansatser och detaljerade samspelsanalyser synliggör samverkan mellan vidare samhälleliga processer och barns vardagliga handlingar och upplevelser.

Forskningsområden

  • Barns tvåspråkighet
  • Kamratgruppens sociala processer
  • Barns emotioner
  • Vardagsmoral
  • Beröring i sociala samspel

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2019

2018

Forskningsprojekt
Visa/dölj innehåll

Att kommunicera känslor, att förkroppsliga moral

Ett sociokulturellt perspektiv på barns moral- och känslosocialisation i familjer och i förskolor

Forskningen syftar till att utforska sociokulturella processer och samspelspraktiker som formar barns moraliska och emotionella socialitet och identitet i familjer och i förskolor. Projektet är tvärvetenskapligt och det syftar att utföra en longitudinell etnografisk detaljerad undersökning av språkliga och kroppsliga praktiker genom vilka vuxna formar barns känslor och moral i familjer och förskolor i Sverige. 

Projektet tar sin utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv och mer specifikt, i ett språksocialisationsperspektiv, som undersöker kulturella processer i vardagligt samspel som genomsyras av, och medverkar till skapandet av samhälleliga normer och värderingar.

Forskargrupp

Asta Cekaite, projektledare
Olga Anatoli Smith
Polly Björk-Willén
Anna Ekström
Malva Holm Kvist
Anna Malmquist
Emilia Strid
Madeleine Wirsén
Emilia Zotevska

Finanisering

Projektet finansieras av Vetenskapsrådet, VR, Till framstående unga forskare.  

Förberedelse för föräldraskap

Medgivandeutredningen som institutionell process

Det här forskningsprojektet handlar om vad som sker i mötet mellan institutionens företrädare och den enskilde medborgaren, där frågan om vem som är en lämplig förälder ställs på sin spets. I utredning och bedömning synliggörs föreställningar och krav som i andra sammanhang är outtalade och tas för givna. 

I projektet studeras medgivandeutredningen som institutionell process. Syftet är att granska hur professionella och sökande i samtal och text skapar, förmedlar och reproducerar kunskap, förväntningar och normer för vad adoptivbarn behöver, vad som krävs av adoptionssökande och vad som utmärker en lämplig förälder under utredningen.

Forskargrupp

Cecilia Åsberg, projektledare
Asta Cekaite
Judith Lindh
Madeleine Wirsén

Finanisering

Projektet finansieras av forte.

Om boken Embodied Family Choreography
Visa/dölj innehåll

CV
Visa/dölj innehåll

CV i korthet

2016
Avdelningschef, Tema Barn, Linköpings Universitet
2013
Professor, Tema Barn, Linköpings Universitet
2006
PhD, Tema Barn, Linköpings Universitet
1998
MA (Scandinavian philology) Vilnius University
1996
BA (Lithuanian philology, Scandinavian philology), Vilnius University

Uppdrag

  • Co-editor Research on children and social interaction
  • Ledamot i LIUs Filosofiska fakultetens styrelse
  • Vetenskapsrådet, granskare av forskningsansökningar (2014-2016).

I media

Intervju av CaMP Anthropology med författarna Asta Cekaite och Marjorie Harness Goodwin, UCLA, om boken Embodied Family Choreography.

CaMP Anthropology

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Handledning
Visa/dölj innehåll

Om Tema Barn
Visa/dölj innehåll