Covid-19: Social närhet och distans i digital undervisning

Två kvinnor tittar på sina mobiltelefoner.

Detta projekt undersöker kvalitativa aspekter av digital undervisning på lärarutbildningen i det distans- och hybridläge som Covid-19-pandemin orsakat. 

Blicken riktas härmed mot specifika, unika och situationsrelaterade dimensioner av den digitala (distans/online) undervisningen. Studien fokuserar lärarprogrammens vanligaste undervisningsformer- seminarier och föreläsningar - och undersöker samspelet därvid, mellan lärare, studenter och teknik. Syftet är att belysa olika aspekter av social närvaro och distans i dessa undervisningssituationer. Följande forskningsfråga har formulerats:

  • Hur (om)formas det undervisande samspelet när universitetslärare, studenter och teknik interagerar i en rumsligt upplöst och överskridande digital kontext?  

För att förstå vad social närvaro och distans betyder för lärare och studenter i en rumsligt upplöst och överskridande digital kontext behöver vi studera sampel mellan lärare, studenter och teknik men också ta del av de erfarenheter som deltagare i detta samspel erfar.  

Projektet pågår 2020 – 2022.
Forskningsfinansiär: Utbildningsvetenskaplig fakultet, 250 000 kronor.


Kontakt

Publikationer

Omslag för publikation ''
Anna Martín Bylund, Linnéa Stenliden (2022)

Journal of Multilingual and Multicultural Development , Vol.43 , s.587-599 Vidare till DOI

Martín Bylund, A. & Stenliden, L. (2021). Social presence in digital/online teacher training, a case from Sweden. In Teacher Education Policy in Europe, TEPE, 20-22 May 2021, Ljubljana, Slovenia.

Forskning

Organisation