Fotografi av Linnéa Stenliden

Linnéa Stenliden

Biträdande professor

Eftersom snabbt växande informationsmängder i en komplex digital omgivning skapar en ganska diffus bild av världen, så studerar jag hur interaktiva datavisualisering kan användas i undervisning för att bearbeta och analysera stora datamängder.

Forskning om visualisering

Elever, i alla åldrar, förväntas idag att hantera mer information och utveckla fler förmågor samt utveckla en större mängd kunskap än tidigare. De ska skapa färdigheter som ger dem möjligheter att orientera sig i ett samhälle som är mer komplext än någonsin. Sammantaget utgör detta stora utmaningar för skolan, där både lärare och elever befinner sig i en intrikat situation: större informationsmängder skall hanteras samtidigt som det pågår ett skifte angående informationshantering, där boken och tryckt text som dominerande uttrycksform överges alltmer, till förmån för skärmen och interaktiva bilder/visualiseringar. Det förändrar sättet att både berätta om världen, men också sättet att lära och förstå världen. Därför är detta forskningsområde så angeläget.

Visual Storytelling in Educational Practice (VISE 2.0) Fokus i detta samverkans och forskningsprojekt är: 
 • Att bidra till utveckling av kompetens inom datavisualisering 
 • Att utforma en självinstruerande webbaserad utbildning för visual storytelling 
 • Att utveckla en webbportal där den webbaserade utbildningen och interaktiva datavisualiseringarna publiceras och tillgängliggörs för lärare i grundskolan. 
 • Att skapa kunskap om didaktisk design av undervisning i relation till användning av Vislets och elevers arbete med visuell analys. 

Övergripande resultat: När Visual Analytics verktyg används i skolan uppstår nya villkor för lärande. Interaktionerna mellan verktyget och eleverna erbjuder å ena sidan: 

 • möjligheter att hantera stora data-mängder 
 • support att bli delaktiga i olika läraktiviteter 
 • men också hjälp att uppnå olika typer av utbildningsmål men även andra elevrelaterade mål 

Det visar sig å andra sidan att den visuella informationen på skärmen sällan får tillräcklig uppmärksamhet av eleverna. Alltför lite fokus sätts på att analysera den visuella informationen för att klara att utveckla djupare förståelse och väl genomtänkta slutsatser angående innehållet. I stället för att eleverna fördjupar sina resonemang så fokuserar de på att snabbt försöka formulera skriftliga svar på uppgifterna. 

Så trots att eleverna klarar av att analysera stora informationsmängder på skärmen, se samband och dra slutsatser så störs förståelsen av ambitionen att omgående översätta det som de kommit fram till, till text. Denna inställning och skrivaktiviteten bidrar till att elevernas slutsatser ofta ‘glider undan’ och förståelsen som de uppnått med hjälp av visualiseringarna på skärmen ‘tappas bort.’ Därför krävs överväganden kring didaktisk design av undervisningen och den kunskapsformering som sker av elever i klassrum. För att öka kunskaperna om olika aspekter av dessa överväganden koncentrerar vi oss nu i VISE 2.0 på forskningsfrågor som relaterar till betydelse för utvecklande av kunskapens kvalitet då interaktiv datavisualisering används. Ett av dessa fokus är kunskapsvisualisering (knowledge visualization).

Nyheter Visa/dölj innehåll

Aktuella forskningsprojekt Visa/dölj innehåll

Föregående projekt Visa/dölj innehåll

Visual Storytelling in School och Visual Storytelling in Education (VISE)

Visual Storytelling in School (avslutat 2014)

Fokus i detta projekt var:

 • Hur teknik för visual storytelling kan utformas och användas med relevans för lärares undervisning i samhällsorienterande ämnen
 • Hur Vislets, som ett specifikt undervisningsmaterial kan vara användbart för elever i samhällsorienterande ämnen
 • Hur lärandevillkor konstrueras i samhällsorienterande ämnen när teknik för visual storytelling används interagerar

Visual Storytelling in Education, VISE (avslutat 2012)

Fokus i detta samverkans och forskningsprojekt var:

 • Implementering av ett visualiserings-verktyg i skolan
 • Kompetensutveckling för lärare
 • Forskning angående elever och lärares erfarenheter av So- undervisning med visualisering

Publikationer Visa/dölj innehåll

Publikationer i urval Visa/dölj innehåll

Linnéa Stenliden (2015)

World Academy of Science, Engineering and Technology, International Science Index: Computer and Information Engineering , s.761-766 Vidare till DOI

Linnéa Stenliden (2010)

INTED2010 Proceedings , s.2736-2747 Vidare till DOI

Undervisning, uppdrag och samverkan Visa/dölj innehåll

Undervisning

Jag har flera olika uppdrag inom undervisningsområdet och arbetar till exempel med övergripande utvecklingsfrågor angående IKT och utveckling av Blended Learning, men arbetar också på/med:

 •  Didacticum, centrum för att driva och bidra till en pedagogisk och didaktisk utveckling av universitetets utbildning och undervisning
 • Lärarutbildning, med inriktning mot grundlärare, undervisning i UK-kurser, främst då inom området skolutveckling och utvärdering men också inom So-didaktik.
 • Handledarutbildning, med kurser riktade till lärare som handleder lärarstudenter på VFU och är verksamma på Övningsskolorna knutna till Linköpings universitet.

Andra uppdrag och olika nätverk

Jag arbetar i nära samarbete med Nationell Centrum för visuell analys (NCVA) och hon sitter som ledamot i Ledningsgruppen för IKT-studion (LIKS), Linköpings universitet. Dessutom sitter jag med i redaktionsrådet för nättidskriften Seminar.net. Linnea tillhör också alumni verksamheten för FoBa (Forskaskolan barn, lärande och ämnesdidaktik).

Samverkan med omgivande samhälle

I samarbete med Nationellt Centrum för Visuell Analys och Norrköpings kommun har jag arbetat med VISE-projektet som är ett samarbetsprojekt mellan Linköpings universitet, Nationellt centrum för visuell Analys och Utbildningsförvaltningen i Norrköpings kommun. Medel för detta projekt som är både ett forsknings- och implementeringsprojekt har tilldelats av Alice och Marcus Wallenberg Minnesfond (1,8 milj) och har pågått under 2011 - 2012. Detta projekt utvecklas vidare fr o m 2015 då Norrköpings kommuns forskningsfond tilldelat medel (1,6 milj) till VISE 2.0.
Dessa projekt har haft tre olika fokusområden:

 • Implementering av visualiseringsverktyg i skolan
 • Kompetensutveckling för lärare
 • Forskning angående lärares erfarenheter av undervisning med visualisering, didaktisk utveckling i relation till elevers lärprocesser

Läs artikeln om visuellt berättande Visa/dölj innehåll

Mer information Visa/dölj innehåll