Digitala medier, kommunikation och utbildning

Flicka och AI.
Gorodenkoff

Detta kunskapsfält intresserar sig för digital media, informationsvisualisering och AI i utbildning. Postkvalitativa metoder bidrar till frågor om digital interaktion, litteracitet, multimodalitet, maskinlärande, undervisning och policyreform. 

Detta kunskapsfält intresserar sig för digitala medier, informationsvisualisering och artificiell intelligens i kommunikation och utbildning. Gruppen är hemvist för studier där materiella och kritiska perspektiv utgör centrala utgångspunkter och postkvalitativa metoder bidrar till att granska frågor kring digital interaktion, litteracitet, multimodalitet, maskinlärande, undervisning och policyreformer.

Vi bedriver forskning om:

 • AI i utbildning
 • AI-literacy i och för grundskolan
 • AI-literacy i och för lärarutbildningen
 • Automatisering av undervisning med maskininlärning
 • Datadriven undervisning (Learning Analytics)
 • Sociala robotar och elevers läsande
 • Informationsvisualisering, visual analytics och kunskapsvisualisering
 • Literacy praktiker: multimodal läsning och kommunikation
 • Didaktisk design av digitaliserad, multimodal undervisning, främst med fokus på svenskämnet och samhällsorienterad undervisning
 • Online undervisning inom grundskola, gymnasieskola och lärarutbildning
 • Digitalisering, policy-reformer och läroplansförändringar
 • Digitalt innehåll och digitala läraktiviteter i institutionella lärmiljöer för yngre barn
 • Barns språkutveckling genom "technology enhanced communication"
 • Barns digitala kulturer och förändrade villkor
 • Demokratiperspektiv på online kommunikation: barns möjligheter att göra sin röst hörd
 • Transnationella familjer, närhet och online kommunikation

Publikationer

Omslag för publikation ''
Anna Martín Bylund, Linnéa Stenliden (2022)

Journal of Multilingual and Multicultural Development , Vol.43 , s.587-599 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Katarina Sperling, Linnéa Stenliden, Jörgen Nissen, Fredrik Heintz (2022)

European Journal of Education , Vol.57 , s.584-600 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Ulrika Bodén, Linnéa Stenliden, Jörgen Nissen (2022)

Educare - vetenskapliga skrifter , Vol.1 , s.32-70 Vidare till DOI

Forskningsprojekt

AI och exploranaition

Tillsammans med yrkesverksamma lärare utvecklar vi genom co-design en prototyp för en applikation som genom interaktiv visualisering erbjuder undersökande och förklaringar - exploranation - av vad AI-literacitet kan innebära i pedagogiska sammanhang.

En pojkes hand rör vid en robots hand. Robotens hand sticks ut ur en dator.

AI-litteracitet och didaktik i lärarutbildningen

De senaste årens snabba teknikutveckling och lanseringen av nya AI-verktyg understryker behovet att stärka lärarprofessionens kompetens. Det här projektet bidrar till att utveckla lärares kompetenser och nya undervisningsmetoder.

AI skrivet i bokstäver på blå bakgrund.

AI literacitet i lärarutbildning

Detta projekt fokuserar på AI literacitet i svensk lärarutbildning, främst vad AI literacitet inom lärarutbildningen innebär i form av kunskaper och kompetenser.

En kvinna tittar på olika symboler för digitala tjänster.

AI och automation av undervisning

En utforskande och praktiskt inriktad studie som undersöker vad som händer med lärares praktik när Al och Machine Learning (ML) algoritmer introduceras i grundskolans klassrum.

En bok som är uppslagen, en av sidorna har formats till ett hjärta.

I hjärtat av läsning

Syftet med studien är att skapa kunskap om de kroppsliga dimensionerna - sinnligheten - i elevernas läspraktiker i grundskolan. Den undersöker hur unga läsare engagerar sig fysiologiskt och affektivt i aktiviteter som rör läsning under skoldagarna.

En robot.

Lust att läsa - ett designprojekt om elevers samspel med sociala robotar

En explorativ studie som undersöker på vilka sätt artificiell intelligens (AI) kan bidra till elevers läsning. I projektet granskas hur centrala läsaktiviteter och lässituationer kan designas för samspel mellan en social robot och elever i årskurs 4.

Två kvinnor tittar på sina mobiltelefoner.

Covid-19: Social närhet och distans i digital undervisning

Detta projekt undersöker kvalitativa aspekter av digital undervisning på lärarutbildningen i det distans- och hybridläge som Covid-19-pandemin orsakat.

Två flickor vid en dator och de använder en AI chatbot.

AI-literacitet för grundskolan

I en ökande takt genomsyras barns och ungdomars fritid och skola av artificiell intelligens (AI). Det här forskningsprojektet bidrar med en vetenskaplig förankrad grund för AI-literacitet i skolan.

Kontakt

Forskare

Organisation