Digitala medier, kommunikation och utbildning

Detta kunskapsfält intresserar sig för digital media, informationsvisualisering och AI i utbildning. Postkvalitativa metoder bidrar till frågor om digital interaktion, litteracitet, multimodalitet, maskinlärande, undervisning och policyreform. 

Detta kunskapsfält intresserar sig för digitala medier, informationsvisualisering och artificiell intelligens i kommunikation och utbildning. Gruppen är hemvist för studier där materiella och kritiska perspektiv utgör centrala utgångspunkter och postkvalitativa metoder bidrar till att granska frågor kring digital interaktion, litteracitet, multimodalitet, maskinlärande, undervisning och policyreformer.

Vi bedriver forskning om:

 • AI i utbildning
 • AI-literacy i och för grundskolan
 • AI-literacy i och för lärarutbildningen
 • Automatisering av undervisning med maskininlärning
 • Datadriven undervisning (Learning Analytics)
 • Sociala robotar och elevers läsande
 • Informationsvisualisering, visual analytics och kunskapsvisualisering
 • Literacy praktiker: multimodal läsning och kommunikation
 • Didaktisk design av digitaliserad, multimodal undervisning, främst med fokus på svenskämnet och samhällsorienterad undervisning
 • Online undervisning inom grundskola, gymnasieskola och lärarutbildning
 • Digitalisering, policy-reformer och läroplansförändringar
 • Digitalt innehåll och digitala läraktiviteter i institutionella lärmiljöer för yngre barn
 • Barns språkutveckling genom "technology enhanced communication"
 • Barns digitala kulturer och förändrade villkor
 • Demokratiperspektiv på online kommunikation: barns möjligheter att göra sin röst hörd
 • Transnationella familjer, närhet och online kommunikation

Publikationer

Kontakt

Forskare

Organisation