Försökspersoner sökes

Är du intresserad av att delta i någon av våra forskningsstudier?

Läs om våra pågående studier nedan. Där hittar du information om vart du kan vända dig för att få mer detaljerad information om den specifika studien samt anmäla ditt intresse. 

Aktuella forskningsstudier vi rekryterar till just nu nedan

Personer med hög alkoholkonsumtion sökes till studie för att mäta GABA-receptor aktivitet med hjälp av transkraniell magnetisk hjärnstimulering (TMS)

Sökes: Friska deltagare i åldrarna 20-65 år

Centrum för Social och Affektiv Neurovetenskap (CSAN) vid Linköpings universitet söker friska deltagare i åldrarna 20-65 år till en studie där vi undersöker om transkraniell magnetisk hjärnstimulering (TMS) kan användas för att mäta GABA-receptor aktivitet hos individer med olika nivåer av alkoholkonsumtion. Vi söker nu främst personer med hög alkoholkonsumtion, dvs. män som dricker mer än 14 standardglas, och kvinnor som dricker mer än 9 standardglas, alkohol per vecka.

Studien innefattar fyra besök vid Universitetssjukhuset i Linköping. Vid första besöket bedöms om du passar som deltagare i studien. Vid vart och ett av de efterföljande tre besöken får du ta tabletter som innehåller baklofen (30 eller 60 mg), eller saknar aktiv substans (placebo). Efter tablettintaget får du stimulering med TMS, vilket innebär att TMS-operatören placerar en magnetspole på en viss plats på din skalp. Vi mäter sedan din respons med elektroder som fästs utanpå kroppen. Du får även utföra en enklare datorbaserad uppgift. Vilken läkemedelsbehandling du får kan variera mellan besöken, och varken du eller forskningspersonalen vet innehållet i tabletterna den aktuella dagen. Du ombeds också lämna urin- och blodprover och fylla i frågeformulär. Den totala tidsåtgången är 2-5 timmar per besök.

En skattepliktig ersättning om maximalt 2000 kr utgår för fullföljt deltagande i studien. Om du efter besök 1 ej tillfrågas om deltagande i studien utgår en ersättning om 150 kr.

Professor Markus Heilig är ansvarig för studien.

Anmäl ditt intresse att delta via det här formuläret.

Till sidan för annonsen.

Studie som undersöker om intravenös tillförsel av morfin har påverkan på emotionell stress och kontaktsökande beteende

Sökes: Friska försökspersoner mellan 18-65 år

Vi söker friska vuxna för deltagande i en studie som undersöker om intravenös tillförsel av morfin har påverkan på emotionell stress och kontaktsökande beteende. Morfin är ett opioidläkemedel, och används rutinmässigt i sjukvården vid svår akut smärta. Hjärnan använder egna opioider som signalsubstanser.

Hur går studien till?
Studien innefattar fyra besök vid Universitetssjukhuset i Linköping vardera omfattande 2-4 h. Vid första besöket bedöms om du passar som deltagare i studien. Vid andra, tredje och fjärde besöket får du infusion av morfin eller placebo (saltlösning). Vid besök två får du efter infusionen träna på att ligga i en magnetkameraattrapp. Vid besök tre och fyra mäter vi sedan din hjärnaktivitet med hjälp av en magnetkamera medan du utför lättare uppgifter som liknar videospel. Du ombes också lämna blodprover och fylla i frågeformulär.

Vem kan delta i studien?
För att kunna delta i studien måste du vid minst ett tillfälle ha fått smärtlindrande läkemedel av opioidtyp, tex. morfin, kodein, dihydrokodein elller fentanyl, utan att uppleva några betydande negativa bieffekter.

Du får inte vara gravid eller planera att bli gravid under studiedeltagandet. Om du är kvinna i barnafödande ålder kräver vi att du använder ett högeffektivt preventivmedel under hela ditt deltagande.

Ersättning
En skattefri ersättning om maximalt 2000 kr utgår för deltagande i studien. 500 kr vardera för genomförda besök 2-4, samt ytterligare 500 kr om man slutför alla delmoment.

Vilka är riskerna?
Morfin är ett mycket säkert läkemedel som sjukvården har lång erfarenhet av. Dosen du kan komma att få under experimentet motsvarar en vanlig dos som kan ges på akutmottagningen. För att minimera risker inkluderas enbart friska frivilliga försökspersoner, och biverkningar kommer att registreras.

Morfin kan ge upphov till biverkningar, men dessa är snabbt övergående. Vanliga biverkningar är yrsel, trötthet och illamående, men även kräkningar, huvudvärk, oro, slöhet och fumlighet kan förekomma. Sjukvårdspersonal finns tillgänglig hela tiden.

Undersökning med magnetkamera har inte visats ge upphov till några komplikationer. Dock får deltagare ej ha pacemaker eller inopererade metallföremål. Man får heller inte lida av cellskräck (klaustrofobi) eftersom utrymmet i magnetkameran är litet.

Du kan uppleva ett milt obehag då de två venkatetrarna placeras i din arm/handrygg, och det finns en risk att det bildas blåmärken där katetrarna suttit. I sällsynta fall kan en infektion uppstå i området.

Frivillighet
Din medverkan i studien är helt frivillig. Du kan välja att avbryta ditt deltagande närsomhelst under studiens gång utan att ange orsak.

Om du är intresserad av att delta, eller vill ha mer information, kontakta:
Forskningssjuksköterska
Åsa Axén
Email: asa.axen@liu.se
Tel: 013-282947

Vill du delta i en studie om hungerhormonet ghrelins effekter på beteendemekanismer och beslutsfattande?

Sökes: Friska vuxna (18-65 år)

Vi söker friska vuxna (18-65 år) för deltagande i en studie som undersöker om intravenös administration av ghrelin har påverkan på beteendemekanismer och beslutsfattande. Ghrelin är ett hungerhormon som har betydelse både för den hunger som vi känner före en måltid och för långsiktig reglering av kroppsvikt. Ghrelin tycks också påverka belöningssystemet i hjärnan, stresshantering, ångest och depression.

Hur går studien till?
Studien innefattar tre besök vid Universitetssjukhuset i Linköping. Vid första och andra besöket bedöms om du passar som deltagare i studien. Vid tredje besöket får du infusion av ghrelin eller placebo medan du utför lättare uppgifter som liknar dataspel. Du ombes också lämna urin- och blodprover och fylla i frågeformulär.

Ersättning
En skattefri ersättning om 1500 kr utgår för deltagande i studien. Uppgifterna som genomförs medför dessutom möjlighet att vinna pengar som du får behålla, upp till 500 kr.

Vilka är riskerna?
Infusion av ghrelin 5 pmol/kg/min anses vara säkert baserat på flertal studier, men kan vara associerat med okända risker. För att minimera risker inkluderas enbart friska frivilliga försökspersoner, och biverkningar kommer att registreras. Ghrelininfusion kan ge sporadiska och snabbt övergående milda biverkningar såsom hungerkänsla, värmekänning, svettningar och ansiktsrodnad. Hos enstaka individer ses sänkt blodtryck och pulsökning. I sällsynta fall kan ghrelininfusion ge ett förhöjt humör, orolig mage, sömnighet, feber, diarré, mild ökning av glukosutsöndring via urinen, yrsel och kräkning.

Du kan uppleva ett milt obehag då de två venkatetrarna placeras i din arm/handrygg, och det finns en risk att det bildas blåmärken där katetrarna suttit. I sällsynta fall kan en infektion uppstå i området.

Du får inte vara gravid eller planera att bli gravid under studiedeltagandet. Om du är kvinna i barnafödande ålder och heterosexuellt aktiv kräver vi att du använder ett högeffektivt preventivmedel under hela ditt deltagande.

Frivillighet
Din medverkan i studien är helt frivillig. Du kan välja att avbryta ditt deltagande närsomhelst under studiens gång utan att ange orsak. Om du är intresserad av att delta, eller vill ha mer information, kontakta:

Forskningssköterska Åsa Axén, asa.axen@liu.se, 013-282947
Forskningssköterska Beatrice Huhta, beatrice.huhta@liu.se, 013-286986
Forskningssköterska Caroline Sjöberg, caroline.sjoberg@liu.se, 013-281511

 

Vill du delta i en mikroneurografistudie om smärta?

Sökes: Vuxna och friska deltagare

Under experimentet kommer olika typer av stimuleringar att appliceras på huden. Vissa av stimuleringarna kan framkalla smärta av lätt till måttlig intensitet medan andra kan uppfattas som beröring.

Om du är intresserad av att delta, eller vill veta mer, var god kontakta Dorota Persson, dorota.persson@liu.se

Läs mer om studien här >>

 

Vill du delta i en magnetkamera-studie om de sociala aspekterna av beröring?

Sökes: Vi söker friska frivilliga i åldrarna 18-50.

I den här studien vill vi undersöka hur hjärnan aktiveras av social beröring och hur detta kan skilja sig åt mellan patienter med schizofreni och friska kontroller.

Om du är intresserad av att delta, eller vill ha mer information, kontakta Adam Enmalm, adam.enmalm@liu.se.

Läs mer om studien här >>

 

Hur kan vi förstå psykotiska symtom och psykossjukdom?

Sökes: Ungdomar (13 – 17 år) och vuxna (18 – 40 år).

Anledningen till att en del människor drabbas av en psykossjukdom är fortfarande okänt. I denna studie kommer vi att leta efter biologiska tecken på sjukdom för att bli bättre på att diagnostisera psykossjukdomar tidigare och därmed kunna erbjuda rätt behandling tidigare. Studien kommer att genomföras på både vuxna och ungdomar och vi jämför patienter och en kontrollgrupp av personer utan psykossjukdom eller psykotiska symtom.

Läs mer om studien här >>