Ekonomiska informationssystem

En hand håller i en kompass
ipopba

Vårt huvudfokus är Digitalisering och management – gränslandet mellan ekonomi och IT. Ämnesområdet handlar om möjligheter och konsekvenser av digitalisering, om ekonomistyrning i vid bemärkelse och om hur information överförs från, mellan och till människor.

Området inkluderar forskning om affärs- och verksamhetsutveckling samt kunskaps- och kompetensutveckling, särskilt i verksamheter där IT-utnyttjande är en väsentlig beståndsdel. Vi riktar särskilt intresse mot den roll strategier, (ekonomi)styrning och informationssystem har när människor samverkar i olika slags organisationer (företag, myndigheter, förvaltningar och föreningar), nätverk och koalitioner, och samspelet med omgivande ekologier. Perspectives management – att uppfatta och hantera olika intressenters perspektiv – är en väsentlig del i strävan att nå en djupare och mer nyanserad förståelse av de studerade företeelserna.

Affärsekologi, affärsmodell, prismodell

Ett centralt område är kopplingen affärsekologi, affärsmodell, prismodell. Där samverkar vi med forskare från andra universitet i CASIP, the Centre for Advanced Research in Strategic and Innovative Price models.

Affärsekologier, enligt vårt synsätt, är ett sätt att uppfatta och analysera omgivningen som blickar bortom den snävare kretsen av direkt samverkande parter. Föränderlighet är i fokus och inte minst är idéers och koncepts väg genom samhället viktiga att fånga upp.

Affärsmodeller, hur värdeerbjudanden skapas och levereras i samverkan mellan parter, är ett växande forskningsområde. För oss är det både koncept för att analysera verksamheter och föremål för studier av praktikerperspektiv – hur beskriver personer i organisationer själva sina affärsmodeller?

En sida av affärsmodeller som hittills inte fått tillräckligt med fokus, är prismodeller – de sätt att konstruera de kontrakt som vår marknadsekonomi vilar på. De prismodeller som gäller för våra inköp, de som styr internpristransaktioner och de som tillämpas vid vår försäljning leder till (medveten eller omedveten) fördelning av risker mellan parter och incitament för – eller mot – konstruktivt samarbete. Vi studerar prismodeller som väsentliga delar av affärsmodeller, vilka i sin tur verkar i en dynamisk omgivning, en affärsekologi.

Kunskaps-, kompetens- och verksamhetsutveckling

Vi studerar hur kunskap och kompetens traderas och utvecklas i moderna organisationer och vilka konsekvenser det får för verksamhet och individer. Vi problematiserar även utveckling ur värderings- och normutmaningsperspektiv. Organisatorisk och individuell balans ur ett människocentrerat organisationsperspektiv är också en viktig sida av denna forskning.

Att digitalisering är ett självklart inslag i organisationer idag innebär inte att det är oproblematiskt och lätthanterligt. För att bidra till bättre förmåga att hantera utmaningar och möjligheter, studerar vi inom detta forskningsområde hur organisationen eller nätverket utvecklas i samklang, eller konflikt, med den betydelsefull IT-användning. Avvägningar mellan standardisering och individanpassning, liksom perspectives management – uppmärksamhet på olika intressenters perspektiv på verksamhet och IT-utnyttjande – är centrala sidor att studera. Affärs- och verksamhetssystem för samordning och effektivisering; kunskapshantering för kompetensutveckling och effektivisering; gränsöverskridande system för virtuell samverkan – för alla är mognaden och kompetensutvecklingen kring teknikens möjligheter och utmaningar förutsättningar för framgångsrik verksamhet.

Forskarskolan Management och IT (MIT)

Vi och våra doktorander medverkar i forskarskolan Management and IT (MIT), ett nationellt samarbete mellan ett dussintal lärosäten, som Ekonomiska Informationssystem bidrog till att grunda vid millennieskiftet.

Forskare

Publikationer

Emelie Havemo (2023) Sustainable Trajectories for Business Model Innovation. Journal of Business Models

Mathias Cöster, Einar Iveroth, Nils-Göran Olve, Carl-Johan Petri, Alf Westelius (2020) Strategic and Innovative Pricing: Price Models for a Digital Economy. Routledge

Fredrik Nilsson, Carl-Johan Petri, Alf Westelius (Eds.) (2020) Strategic management control: successful strategies based on dialogue and collaboration. Springer Nature

Erik Lundmark, Alf Westelius (2019) Antisocial entrepreneurship: Conceptual foundations and a research agenda. Journal of Business Venturing Insights,

Mathias Cöster, Einar Iveroth, Nils-Göran Olve, Carl-Johan Petri, Alf Westelius (2019) Conceptualising innovative price models: the RITE framework. Baltic Journal of Management

Fredrik Lindeberg (2021) Coordinating the Internet: Thought styles, technology and coordination

Mathias Cöster, Alf Westelius (2021) Digitalisering. Stockholm, Sweden: Liber,

Alf Westelius, Carl-Johan Petri (2019) Concretising Europe-Asia collaboration for sustainabilty: the development of strategy maps and sustainability scorecards

Carl-Johan Petri, Markus Radits, Einar Iveroth (2018) Prissättning. Digitalisering och styrning , s.249-275

Emelie Havemo (2018) A visual perspective on value creation: Exploring patterns in business model diagrams. European Management Journal

Alf Westelius (2015) e-Learning som styrverktyg - fångar ni potentialen? Bonnier Ledarskapshandböcker: Ekonomistyrning

Lundmark, E., Westelius, A. (2012). Exploring Entrepreneurship as Misbehavior. In Rethinking Misbehavior and Resistance in Organizations.pp. 209–235.

Erik Lundmark, Alf Westelius (2014) Entrepreneurship as Elixir and Mutagen. Entrepreneurship: Theory & Practice , Vol.38 , s.575-600

Tomas Brytting, Alf Westelius, Ann-Sofie Westelius (2008) Meaning, Authority, Rationality and Care as "MARCs" of sustainable organisations. Managing in the Pacific Century, s.1-17

Relaterad forskning

Organisation