Ekonomiska informationssystem

Vårt huvudfokus är gränslandet mellan ekonomi och IT. Mer precist handlar ämnesområdet dels om hur information överförs från, mellan och till människor, dels om möjligheter och konsekvenser med IT-utnyttjande. 

Området inkluderar forskning om affärs- och verksamhetsutveckling samt kunskaps- och kompetensutveckling, särskilt i verksamheter där IT-utnyttjande är en väsentlig beståndsdel. Vi riktar särskilt intresse mot den roll strategier och informationssystem har när människor samverkar i olika slags organisationer (företag, myndigheter, förvaltningar och föreningar), nätverk och koalitioner, och samspelet med omgivande ekologier. Perspectives management – att uppfatta och hantera olika intressenters perspektiv – är en väsentlig del i strävan att nå en djupare och mer nyanserad förståelse av de studerade företeelserna.  

Strategisk ekonomistyrning

Forskningen i strategisk ekonomistyrning är inriktad på hur strategier formuleras och implementeras med hjälp av ekonomiska styrsystem. Studierna kännetecknas av att strategier och styrsystem undersöks på både koncern-, affärs- och funktionsnivå. Såväl traditionella tillverkande företag som tjänsteföretag studeras. En fråga som vi försöker att besvara är hur strategisk kongruens och integrerad styrning påverkar företags konkurrenskraft och ekonomiska resultat. En annan är kopplingen affärsekologi, affärsmodell prismodell, och hur prismodeller kan kan användas strategiskt. 

Strategisk IT-användning

Att IT-användning är ett självklart inslag i organisationer idag innebär inte att det är oproblematiskt och lätthanterligt. För att bidra till bättre förmåga att hantera utmaningar och möjligheter studerar vi inom detta forskningsområde hur betydelsefull IT-användning utvecklas i samklang, eller konflikt, med den användande organisationen. Avvägningar mellan standardisering och individanpassning, liksom perspectives management – uppmärksamhet på olika intressenters perspektiv på verksamhet och IT-utnyttjande – är centrala sidor att studera. Affärs- och verksamhetssystem för samordning och effektivisering; kunskapshantering för kompetensutveckling och effektivisering; gränsöverskridande system för virtuell samverkan – för alla är mognaden och kompetensutvecklingen kring teknikens möjligheter och utmaningar förutsättningar för framgångsrik, strategisk IT-användning.

En växande gren inom området är relationen mellan affärsekologi och affärsmodell i nya företag som drar nytta av de möjligheter digitaliseringen erbjuder. 

Kunskaps-, kompetens- och verksamhetsutveckling

Inom kunskaps-, kompetens- och verksamhetsutveckling studerar vi hur kunskap och kompetens traderas och utvecklas i moderna organisationer och vilka konsekvenser det får för verksamhet och individer. Vi problematiserar även utveckling ur värderings- och normutmaningsperspektiv. Organisatorisk och individuell balans ur ett människocentrerat organisationsperspektiv är också en viktig sida av denna forskning.

Forskarskolor

Huvuddelen av våra doktorander medverkar i forskarskolan Management and IT (MIT). Under perioden 1991-2010 medverkade ett stort antal doktorander i forskarskolan Research Programme for Auditors and Consultants (RAC).

Kontakt
Visa/dölj innehåll

Publikationer
Visa/dölj innehåll

Alf Westelius (2015)

Bonnier Ledarskapshandböcker: Ekonomistyrning Vidare till DOI

Erik Lundmark, Alf Westelius (2014)

Entrepreneurship , Vol.38 , s.575-600 Vidare till DOI

Alf Westelius, Erik Lundmark (2013)

ANZAM 2013 Vidare till DOI

Tomas Brytting, Alf Westelius, Ann-Sofie Westelius (2008)

Managing in the Pacific Century , s.1-17 Vidare till DOI