Strategi, styrning och innovativ prissättning

En organisations ekonomiska styrning bör utformas så att den ligger i linje med den strategi som vägleder arbetet mot att nå målen. Den ekonomiska styrningen är dock inte bara en reaktiv verktygslåda som anpassas till den rådande strategin, utan innehåller också en uppsättning proaktiva metoder som kan användas för att utforma och kommunicera strategier. Ekonomisk styrning skall i det här sammanhanget tolkas som alla de informationsbaserade insatser som görs för att påverka medarbetares beteende, med avseende på såväl intentioner för framtiden som mer balanserad uppföljning av vad som har skett.

Jag har ägnat mig åt olika aspekter på strategi, styrning och prissättning under de senaste 25 åren. Detta har jag gjort i gränslandet mellan teori och praktik. Under åren 1995-2001 var jag industridoktorand med lika stora engagemang, både i och utanför akademin. Jag har skrivit om  denna mycket speciella tillvaro, som industridoktorand, i en antologi om forskningsmiljön inom ekonomiska informationssystem vid Linköpings universitet. Läs hela rapporten här.

Under de senaste tio åren har jag och fyra kollegor intresserat oss mycket för hur modern och innovativ prissättning kan utformas för att ligga i linje med företagets affärsmodell samt den affärsekologi som omger företaget. Projektet initierades av telekomföretaget Ericsson AB och genomfördes av forskare från olika lärosäten. Erfarenheterna från detta projekt har vi dokumenterat i både böcker och artiklar. Vi fortsätter nu att forska och utbilda om innovativ prissättning i nära samarbete med såväl företag som offentliga organisationer, genom ett samarbete som vi kallar CASIP (Centre for Advanced Studies of Innovative Price models).

Undervisning

Vid Linköpings universitet undervisar jag om ekonomisk styrning och strategi. Huvudsakligen på avancerad nivå (TDEI19 - Ekonomisk styrning och TDEI35 -Strategisk ekonomistyrning). Jag har också en mer specialiserad kurs om ekonomisk utvärdering och styrning av IT (TDDC34 -Teknisk, ekonomisk och samhällelig utvärdering av IT-produkter) som bygger på min doktorshandling om hur styrningen kan utformas för att realisera nyttan av IT. Utöver de ämnesmässigt mer avancerade kurserna i ekonomisk styrning är jag också ansvarig för den tillämpade kursen i grundläggande företagsekonomi (TCM010 - Ekonomisk grundkurs med företagsutveckling) vid Malmstens Linköping University.

Publikationer

2020

2019

Verksamheter nära mig