ELsmarta Östergötland

Landskap med Mjärdevi Science Park i bakgrund.
Magnus Johansson

Projektet ELsmarta Östergötland är ett samverkansprojekt mellan Linköpings universitet, Energikontoret Öst, Länsstyrelsen Östergötland, Cleantech Östergötland, Logistikia och Linköping Science Park. I projektet involveras regionala små- och medelstora företag, kommuner och elnätsägare. Projektet syftar till att skapa ett konkurrenskraftigt näringsliv, med fokus på frågor som energieffektivitet, effektoptimering, elektrifiering och digitalisering.

Under den senaste tiden har energifrågan och kostnader kopplade till energi och effekt blivit centrala frågor för många, och en avgörande faktor för många små- och medelstora företags lönsamhet och överlevnad. Med risk för eleffektbrist i det svenska elnätet har just effektfrågan och styrning av produktion eller aktiviteter för att minska effekttoppar blivit en viktig utmaning.

Energikartläggning har länge varit en av de huvudsakliga metoderna för att identifiera energieffektiviserande åtgärder inom företag eller organisationer. Denna metod bygger på att identifiera processer med hög energianvändning och åtgärder för att minska denna.

Inom ELmarta Östergötland arbetar avdelningen Energisystem i den modul som framför allt berör effektbehov inom tillverkade små- och medelstora företag med en metod för effektkartläggning. Genom att genomföra effektkartläggningar inom företag studeras effektfördelning till olika processer inom företagen, effektbalans, samt kostnader relaterade till företagets el- och effektanvändning.

De huvudsakliga aktiviteterna i en effektkartläggning är loggande effektmätningar på företagens processer, analys av timdata från elnätsbolag samt identifiering av åtgärder för effektbalansering, till exempel genom att planera produktion för att jämna ut effektbehovet under dagen eller veckan, byta energibärare för att kunna minska eleffektbehov, eller investera i egen elproduktion för att på det sättet öka företagets energisäkerhet och minska kostnader för inköpt energi. Sammantaget innebär dessa åtgärder för effektbalansering att företagets effektuttag kan minskas, och således de kostnader som finns kopplade till dessa.

Inom ramen för modulen anordnas digitala träffar för nätverkande för små- och medelstora företag

Digitala träffar

2023-03-02, kl. 9-11
Energiläget, metod för effektkartläggning, samt effektbalansering och laststyrning

2023-03-30, kl. 9-11
Resultat från effektkartläggning

Är du intresserad av att delta, kontakta Lina La Fleur.

Medverkande forskare

Finansiering och bakgrund

Mer om projektet

Projektet ELsmarta Östergötland vänder sig främst till regionala organisationer och myndigheter, kommuner liksom små och medelstora företag i länet. Målet är stärka konkurrenskraften hos de företag som deltar och att öka kunskapen om elöverföring hos de offentliga aktörer som deltar.
Projektet ska leda till hållbar tillväxt, ökad sysselsättning och konkurrenskraftiga gröna företag i Östergötland. Det ska också leda till bättre förutsättningar för elförsörjning som i sin tur ger möjlighet till att bygga nya bostadsområden, ställa om transporter och industrier samt etablera nya företag.

  • Projektägare: Region Östergötland
  • Period: 2022-01-01 till 2023-10-31
  • Budget: 6 998 692 kr

Organisation