En inkluderande arbetsmarknad? Funktionshinderkodning, lönebidrag och skyddande anställningar för arbetssökande med funktionshinder

Figurer i trä och i olika färger

Ökade krav i arbetslivet har resulterat i att allt fler människor har hamnat utanför den reguljära arbetsmarknaden. Detta forskningsprojekt undersöker Arbetsförmedlingens insatser för arbetssökande med funktionshinder.

Ökade och förändrande krav i arbetslivet har resulterat i att allt fler människor har hamnat utanför den reguljära arbetsmarknaden och inte anses ”anställningsbara”. Tidigare studier från forskargruppen pekar på en normalitetsförskjutning i arbetslivet som har kommit att ge mindre utrymme för avvikande personligheter. I ett arbetsmarknadspolitiskt sammanhang har utvecklingen inneburit att fler arbetssökande kodas som funktionshindrade av Arbetsförmedlingen. Funktionshinderkodningen gör att myndigheten kan gå in med extra arbetsmarknadspolitiska insatser reserverade för sökande med funktionshinder (som medför nedsatt arbetsförmåga) som exempelvis lönebidrag och Samhallanställning.

Större studier om arbetssökandes erfarenheter av arbetsmarknadspolitiska insatser för personer med funktionshinder saknas. Syftet med detta forskningsprojekt är att undersöka de arbetssökandes upplevelser och erfarenheter av funktionshinderkodningen samt av subventionerade anställningar som lönebidrag och skyddat arbete.

Studien bygger på kvalitativa intervjuer med sökande som är registrerade med funktionshinderkod inom Arbetsförmedlingen samt har en anställning med lönebidrag eller befinner sig i skyddat arbete. Forskningsresultaten från projektet förväntas att vara relevanta för politiska överväganden och bidra till att arbetsmarknadspolitiska insatser för personer med funktionshinder kan förbättras.      

Projektet pågår i två år (2022–2023) och finansieras av Institutet för arbetsmarknads-och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU).


Publikationer 

Omslag för publikation ''
Christian Ståhl, Ida Seing (2018)

The Science and Politics of Work Disability Prevention , s.125-140

Omslag för publikation ''
Ida Seing (2015)

Makeshift Work in a Changing Labour Market: The Swedish Model in the Post-Financial Crisis Era

Kontakt

Nyheter

Organisation