Fotografi av Ida Seing

Ida Seing

Universitetslektor, Docent

Min forskning handlar om sjukförsäkrings- och arbetsmarknadspolitik, välfärdens organisering samt arbetslivets utveckling och villkor. Särskilt fokus ligger på frågor kopplat till sjukskrivning, arbetslöshet och funktionshinder.

Välfärdspolitik, organisation och arbetslivets villkor

Jag är fil.dr. och universitetslektor i sociologi vid Avdelningen för pedagogik och sociologi. Jag har bl.a. varit gästforskare vid Institute for Work & Health i Toronto.

År 2014 disputerade jag på avhandlingen ”aktiveringen av sjukskrivna” som handlade om sjukförsäkringspolitikens praktik med fokus på välfärdsaktörers och arbetsgivares roll i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. 

Jag forskar och undervisar om välfärdens (främst sjukförsäkrings-och arbetsmarknadspolitiska frågor) styrning och organisering samt arbetslivsfrågor. Jag har ett brett forskningsintresse för hur välfärden styrs och organiseras, hur makt, kontroll och motstånd i välfärdsbyråkratier och arbetslivet utövas. Teoretiskt inspireras jag av nyinstitutionell organisationsteori, teorier om styrning och självstyrning av individer och teorier om känslohantering i organisationer (emotionssociologi). Jag använder mig främst av kvalitativa metoder som etnografi (deltagande observationer och skuggning) och intervjustudier.  

Pågående forskningsprojekt 

Jag medverkar i forskningsprojektet Granskningskulturen och handläggaren: En studie av Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan finansierat av Riksbankens Jubileumsfond. I projektet undersöks styrningen av och i de två myndigheterna med särskilt fokus på hur handläggares arbetsvillkor påverkas. Vi är intresserade av handläggares handlingsutrymme, professionella identitet och hantering av de känslomässiga krav som arbetet ställer på dem.

Jag leder forskningsprojektet ”Funktionshinderkodning, lönebidrag och skyddat arbete” finansierat av Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU). I studien undersöks individers erfarenheter och upplevelser av anvisning och arbete på Samhall samt lönebidragsanställningar. Projektet pågår i två år (2022–2023) och finansieras av Institutet för arbetsmarknads-och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU).  

Publikationer

2024

Nina Thorny Stefansdottir, Jeanette Wassar Kirk, Line Vestergaard, Dicte Bjarup Thogersen, Ida Seing, Karsten Vrangbaek, Ove Andersen, Per Nilsen, Tine Tjornhoj-Thomsen, Elin Karlsson (2024) Young adults' perceptions of information on social distancing measures and everyday life during the COVID-19 pandemic in Denmark and Sweden: an interview study International Journal of Adolescence and Youth, Vol. 29, Artikel 2312860 Vidare till DOI
Elin Karlsson, Mattias Hellgren, Jan Sandqvist, Ida Seing, Christian Ståhl (2024) Social Insurance Literacy Among the Sick-listed-A Study of Clients' Comprehension and Self-Rated System Comprehensibility of the Sickness Insurance System Journal of occupational rehabilitation Vidare till DOI

2023

Thomas Kallemose, Jeanette Wassar Kirk, Elin Karlsson, Ida Seing, Nina Thórný Stefánsdóttir, Karsten Vrangbæk, Ove Andersen, Per Nilsen (2023) Political trust in the handling of the COVID-19 pandemic: a survey in Denmark and Sweden BMC Global and Public Health, Vol. 1 Vidare till DOI
Emma Brulin, Ulrik Lidwall, Ida Seing, Anna Nyberg, Bodil Landstad, Malin Sjöström, Fredrik Bååthe, Per Nilsen (2023) Healthcare in distress: A survey of mental health problems and the role of gender among nurses and physicians in Sweden Journal of Affective Disorders, Vol. 339, s. 104-110 Vidare till DOI
Janna Skagerström, Hanna Fernemark, Per Nilsen, Ida Seing, Maria Hardstedt, Elin Karlsson, Kristina Schildmeijer (2023) Challenges of primary health care leadership during the COVID-19 pandemic in Sweden: a qualitative study of managers experiences Leadership in Health Services, Vol. 36, s. 389-401 Vidare till DOI

Publikationer i urval

Omslag för publikation ''
Ida Seing (2016)

Anställningsbarhet: perspektiv från utbildning och arbetsliv , s.173-189

Omslag för publikation ''
Ida Seing (2015)

Makeshift Work in a Changing Labour Market: The Swedish Model in the Post-Financial Crisis Era

Forskning

Socialtjänstens behov och förutsättningar inför att införliva ett nytt arbetssätt till  arbetsmarknadsinkludering

Ett forskningsprojekt i samarbete med Mittuniversitetet med finansiering från Forte.

Beskæftigelses Indikator Projektet (BIP) är ett danskt arbetsmarknadsinitiativ som har väckt intresse hos svenska kommunala arbetsmarknadsenheter (AME) och samordningsförbund för att hjälpa människor till sysselsättning. I projektet skapar vi erfarenhetsutbyte mellan kommuner och samordningsförbund.
Mer information om projektet finns på Mittuniversitetets webbplats.

Nyheter

Organisation