Välfärdspolitik, organisation och arbetslivets villkor

Jag är fil.dr. och universitetslektor i sociologi vid Avdelningen för pedagogik och sociologi. Jag har bl.a. varit gästforskare vid Institute for Work & Health i Toronto.

År 2014 disputerade jag på avhandlingen ”aktiveringen av sjukskrivna” som handlade om sjukförsäkringspolitikens praktik med fokus på välfärdsaktörers och arbetsgivares roll i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. 

Jag forskar och undervisar om välfärdens (främst sjukförsäkrings-och arbetsmarknadspolitiska frågor) styrning och organisering samt arbetslivsfrågor. Jag har ett brett forskningsintresse för hur välfärden styrs och organiseras, hur makt, kontroll och motstånd i välfärdsbyråkratier och arbetslivet utövas. Teoretiskt inspireras jag av nyinstitutionell organisationsteori, teorier om styrning och självstyrning av individer och teorier om känslohantering i organisationer (emotionssociologi). Jag använder mig främst av kvalitativa metoder som etnografi (deltagande observationer och skuggning) och intervjustudier.  

Pågående forskningsprojekt 

Jag medverkar i forskningsprojektet ”Granskningskulturen och handläggaren: En studie av Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan” finansierat av Riksbankens Jubileumsfond. I projektet undersöks styrningen av och i de två myndigheterna med särskilt fokus på hur handläggares arbetsvillkor påverkas. Vi är intresserade av handläggares handlingsutrymme, professionella identitet och hantering av de känslomässiga krav som arbetet ställer på dem. Mer information om projektet finns här: http://socav.gu.se/forskning/aktuella-projekt/granskningskulturen-och-handlaggaren--en-studie-av-arbetsformedlingen-och-forsakringskassan

Jag deltar också i ett projekt om försäkringsmedicinska utredningar inom Försäkringskassan med fokus på den så kallade ”aktivitetsförmågeutredning” (AFU). Jag medverkar i en studie av handläggares och klienters upplevelser och erfarenheter av utredningen, bedömning av arbetsförmåga och rätten till ersättning. Mer information om projektet finns här: https://liu.se/artikel/socialforsakringens-organisering-och-utveckling

 

Publikationer Visa/dölj innehåll

2022

2021

Publikationer i urval Visa/dölj innehåll

Forskning Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll