Välfärdspolitik, organisation och arbetslivets villkor

Jag är fil.dr. och universitetslektor i sociologi vid Avdelningen för pedagogik och sociologi. Jag har bl.a. varit gästforskare vid Institute for Work & Health i Toronto.

År 2014 disputerade jag på avhandlingen ”aktiveringen av sjukskrivna” som handlade om sjukförsäkringspolitikens praktik med fokus på välfärdsaktörers och arbetsgivares roll i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. 

Jag forskar och undervisar om välfärdens (främst sjukförsäkrings-och arbetsmarknadspolitiska frågor) styrning och organisering samt arbetslivsfrågor. Jag har ett brett forskningsintresse för hur välfärden styrs och organiseras, hur makt, kontroll och motstånd i välfärdsbyråkratier och arbetslivet utövas. Teoretiskt inspireras jag av nyinstitutionell organisationsteori, teorier om styrning och självstyrning av individer och teorier om känslohantering i organisationer  (emotionssociologi). Jag använder mig främst av kvalitativa metoder som etnografi (deltagande observationer och skuggning) och intervjustudier.  

Pågående forskningsprojekt 

Jag medverkar i forskningsprojektet ”Granskningskulturen och handläggaren: En studie av Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan” finansierat av Riksbankens Jubileumsfond. I projektet undersöks styrningen av och i de två myndigheterna med särskilt fokus på hur handläggares arbetsvillkor påverkas. Vi är intresserade av handläggares handlingsutrymme, professionella identitet och hantering av de känslomässiga krav som arbetet ställer på dem. Mer information om projektet finns här: http://socav.gu.se/forskning/aktuella-projekt/granskningskulturen-och-handlaggaren--en-studie-av-arbetsformedlingen-och-forsakringskassan

Jag deltar också i ett projekt om försäkringsmedicinska utredningar inom Försäkringskassan med fokus på den så kallade ” aktivitetsförmågeutredning” (AFU). Jag medverkar i en studie av handläggares och klienters upplevelser och erfarenheter av utredningen, bedömning av arbetsförmåga och rätten till ersättning. Mer information om projektet finns här: https://liu.se/artikel/socialforsakringens-organisering-och-utveckling

 

Forskargrupp

Publikationer

Utvalda publikationer

Arbetsförmåga, anställningsbarhet och omställning i sjukförsäkringen

Författare: Ida Seing

Publ 2016
Typ Kapitel i bok, del av antologi
Till publikationen

Labour Market of Opportunities?: Specialists Assess Ability to Work

Författare: Ida Seing

Publ 2015
Typ Kapitel i bok, del av antologi
Till publikationen

En möjliggörande arbetsmarknadspolitik?: Arbetsförmedlingens utredning och klassificering av klienters arbetsförmåga, anställbarhet och funktionshinder

Författare: Kerstin Jacobsson, Ida Seing

Publ 2013
Typ Artikel i tidskrift
Till publikationen

Senaste publikationer

2017

Christian Ståhl, Ida Seing, Björn Gerdle, Jan Sandqvist

Fair or square? Experiences of introducing a new method for assessing general work ability in a sickness insurance context

Ingår i Disability and Rehabilitation

Artikel i tidskrift

Christian Ståhl, Jan Sandqvist, Ida Seing

Aktivitetsförmågeutredning (AFU): Tillämpning, upplevelser och utfall

Rapport

2016

Ida Seing

Arbetsförmåga, anställningsbarhet och omställning i sjukförsäkringen

Ingår i Anställningsbarhet

Kapitel i bok, del av antologi

Doktorsavhandling

Activating the Sick-Listed: Policy and Practice of Return to Work in Swedish Sickness Insurance and Working Life

Författare: Ida Seing

Publ 2014
Typ Doktorsavhandling, sammanläggning
Till publikationen

Bokkapitel

 

Om mig

Utbildning

  • Fil.dr. i medicinsk vetenskap, 2014, Linköpings universitet
  • Pol.mag. i statsvetenskap, 2006, Stockholms universitet 

Anställningar

  • Biträdande universitetslektor, 2016-pågående 
  • Postdoktor, 2015-2016
  • Doktorand, 2010-2014
  • Forskningsassistent (Stockholms centrum för forskning om offentlig Sektor), 2006-2009 

Undervisning och handledning 

  • Jag undervisar/undervisat bland annat på Läkarprogrammet, kurser i sociologi och statsvetenskap.
  • Jag är biträdande handledare för doktorand Elin Karlsson på ett avhandlingsprojekt om legitimitet och begriplighet vid bedömning av arbetsförmåga inom sjukförsäkringen. 

Forskningsområde

Organisation