Välfärdspolitik, organisation och arbetslivets villkor

Jag är fil.dr. och universitetslektor i sociologi vid Avdelningen för pedagogik och sociologi. Jag har bl.a. varit gästforskare vid Institute for Work & Health i Toronto.

År 2014 disputerade jag på avhandlingen ”aktiveringen av sjukskrivna” som handlade om sjukförsäkringspolitikens praktik med fokus på välfärdsaktörers och arbetsgivares roll i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. 

Jag forskar och undervisar om välfärdens (främst sjukförsäkrings-och arbetsmarknadspolitiska frågor) styrning och organisering samt arbetslivsfrågor. Jag har ett brett forskningsintresse för hur välfärden styrs och organiseras, hur makt, kontroll och motstånd i välfärdsbyråkratier och arbetslivet utövas. Teoretiskt inspireras jag av nyinstitutionell organisationsteori, teorier om styrning och självstyrning av individer och teorier om känslohantering i organisationer (emotionssociologi). Jag använder mig främst av kvalitativa metoder som etnografi (deltagande observationer och skuggning) och intervjustudier.  

Pågående forskningsprojekt 

Jag medverkar i forskningsprojektet Granskningskulturen och handläggaren: En studie av Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan finansierat av Riksbankens Jubileumsfond. I projektet undersöks styrningen av och i de två myndigheterna med särskilt fokus på hur handläggares arbetsvillkor påverkas. Vi är intresserade av handläggares handlingsutrymme, professionella identitet och hantering av de känslomässiga krav som arbetet ställer på dem.

Jag leder forskningsprojektet ”Funktionshinderkodning, lönebidrag och skyddat arbete” finansierat av Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU). I studien undersöks individers erfarenheter och upplevelser av anvisning och arbete på Samhall samt lönebidragsanställningar. Projektet pågår i två år (2022–2023) och finansieras av Institutet för arbetsmarknads-och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU).  

Publikationer

2023

2022

Publikationer i urval

Forskning

Nyheter

Organisation