Socialförsäkring, välfärd och rehabilitering

Min forskning handlar främst om samverkan mellan myndigheter, vård och arbetsliv vid sjukskrivning, återgång i arbete och rehabilitering. Fokus ligger på kvalitet, rättvisa, etik och delaktighet. I projekt har jag bland annat studerat företagshälsovårdens metoder inom rehabilitering samt implementering och lärande inom hälso- och sjukvården och socialförsäkringsområdet.

Forskargrupp

Publikationer

Senaste publikationer

2017

Åsa Andersen, Christian Ståhl, Ingrid Anderzen, Per Kristiansson, Kjerstin Larsson

Positive experiences of a vocational rehabilitation intervention for individuals on long-term sick leave, the Dirigo project: a qualitative study

Ingår i BMC Public Health

Artikel i tidskrift

Christian Ståhl, Åsa Andersen, Ingrid Anderzen, Kjerstin Larsson

Process evaluation of an interorganizational cooperation initiative in vocational rehabilitation: the Dirigo project

Ingår i BMC Public Health

Artikel i tidskrift

2016

Avhandling

In Cooperation We Trust: Interorganizational Cooperation in Return-to-Work and Labour Market Reintegration

Författare: Christian Ståhl

Publ 2010
Typ Doktorsavhandling, sammanläggning
Till publikationen

Böcker

Återgång i arbete - Processer, bedömningar, åtgärder
Förmågan och möjligheten att arbeta är viktig både för den enskilda individen och för samhället. När en person helt eller delvis förlorar sin arbetsförmåga på grund av ohälsa ska olika aktörer i välfärdssamhället möjliggöra återgång i arbete. Sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen blir i en del fall komplex beroende på variationer i aktörernas perspektiv på arbetsförmåga, de bedömningsmetoder som används och vilka regelverk som är tillämpbara.

Arbetsförmåga - ett relativt begrepp
Vad är arbetsförmåga? Det är en komplex fråga vars svar beror på vem som svarar. Att fastställa en persons arbetsförmåga utifrån objektiva kriterier är mycket svårt eftersom den påverkas av många olika faktorer.

Om mig

CV

 • 2010 Filosofie doktorsexamen i Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • 2015 Docent i Arbetslivsinriktad rehabilitering

Undervisning

 • Ansvarar för och undervisar på kurser kring arbete, hälsa, rehabilitering och jämlik välfärd
 • Handleder doktorander som forskar kring sjukförsäkringen och arbetsmarknadsfrågor
 • Ansvarar för och undervisar på internationell doktorandkurs om Work Disability Prevention, via NIVA

Övriga uppdrag

 • Medlem i Editorial Board, Journal of Occupational Rehabilitation
 • Forskningsledare för forskargruppen Rehabilitering och arbetsliv
 • Forskningsledare inom HELIX Competence Centre
   
 •  

  Medarbetare

  Forskningsområde

  Organisation