Socialförsäkring, välfärd och rehabilitering

Min forskning handlar främst om samverkan mellan myndigheter, vård och arbetsliv vid sjukskrivning, återgång i arbete och rehabilitering. Fokus ligger på kvalitet, rättvisa, etik och delaktighet. I projekt har jag bland annat studerat företagshälsovårdens metoder inom rehabilitering samt implementering och lärande inom hälso- och sjukvården och socialförsäkringsområdet.

Forskarstöd för att utveckla motiverande samtal

Både handläggare och sjukskrivna är i stort sett positiva till samtalsmetoden MI (motiverande samtal) som Försäkringskassan började använda för ett par år sedan. Ärendemängd och rutiner gör den dock svår att tillämpa i det dagliga arbetet. Det visar en utvärdering från Linköpings universitet som jag var projektledare för.

SlutrapportFörutsättningar för implementering och användning av motiverande samtal (MI) inom Försäkringskassan. (Extern länk)

Forskningsnätverk

Forskargrupp

Senaste publikationer

2017

Christian Ståhl, Åsa Andersen, Ingrid Anderzen, Kjerstin Larsson

Process evaluation of an interorganizational cooperation initiative in vocational rehabilitation: the Dirigo project

Ingår i BMC Public Health

Artikel i tidskrift

2016

Christian Ståhl

Placing people in the same room is not enough: An interprofessional education intervention to improve collaborative knowledge of people with disabilities

Artikel i tidskrift

A. Back, Christian Ståhl, U. von Thiele Schwarz, A. Richter, H. Hasson

Walking the tightrope-perspectives on local politicians role in implementing a national social care policy on evidence-based practice

Artikel i tidskrift

Böcker

DoktorsavhandlingIn cooperation we trust: Interorganizational cooperation in return-to-work and labour market reintegration

Återgång i arbete - Processer, bedömningar, åtgärder
Förmågan och möjligheten att arbeta är viktig både för den enskilda individen och för samhället. När en person helt eller delvis förlorar sin arbetsförmåga på grund av ohälsa ska olika aktörer i välfärdssamhället möjliggöra återgång i arbete. Sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen blir i en del fall komplex beroende på variationer i aktörernas perspektiv på arbetsförmåga, de bedömningsmetoder som används och vilka regelverk som är tillämpbara.

Arbetsförmåga - ett relativt begrepp
Vad är arbetsförmåga? Det är en komplex fråga vars svar beror på vem som svarar. Att fastställa en persons arbetsförmåga utifrån objektiva kriterier är mycket svårt eftersom den påverkas av många olika faktorer.

Undervisning

  • Kursansvarig för masterkurs "Organisera och leda för hälsa i arbetsliv och välfärdssystem"
  • Kursansvarig för masterkurs "Jämlik vård och välfärd"
  • Biträdande handledare för doktorand Margit Neher i projektet: ”Livslångt lärande i klinik: Om användning av forskningsbaserad och praktikbaserad kunskap i reumatologisk specialistvård”.

CV

2010 Filosofie doktorsexamen i Arbetslivsinriktad rehabilitering
2015 Docent i Arbetslivsinriktad rehabilitering

Övriga uppdrag

  • Medlem i Editorial Board, Journal of Occupational Rehabilitation
  • Forskare i Välfärdsakademin, en forsknings- och utvecklingsverksamhet mellan privata och offentliga arbetsgivare, organisationer, myndigheter, universitet och civila samhället.
  • Medarbetare

    Forskningsområde

    Organisation