Mervärden vid energieffektivisering - för en ökad energieffektivisering inom industriell belysning

Jenny Ahlgren

Industribelysning en viktig faktor inom energianvändningen för industriella företag. Genom att fokusera på energieffektivisering inom belysningsområdet kan vi uppnå betydande fördelar som gynnar både företagen och miljön. Projektet är ett steg mot att realisera dessa möjligheter och skapa en mer energieffektiv och hållbar framtid för industrisektorn.

Inom industriella verksamheter utgör belysningen en viktig och ibland betydande del av den totala energianvändningen. Forskning och studier har tydligt visat att det finns en imponerande potential att förbättra energieffektiviteten inom denna sektor genom att optimera belysningssystemen. Denna insikt har öppnat upp möjligheter att inte bara minska energiförbrukningen utan även att generera värdefulla fördelar i form av ökad produktivitet, minskade underhållskostnader och en säkrare arbetsmiljö.

Syfte och mål med projektet om mervärden vid energieffektivisering

Projektet syftar till att fördjupa vår förståelse av industriell belysning genom att genomföra en fallstudie på ett specifikt industriföretag. Denna studie kommer att kompletteras med en bottom-up-analys för att generellt försöka kvantifiera potentialen för belysningsåtgärder.

Projektets huvudmål är att tydliggöra storleken på de mervärden som kan uppnås genom att effektivisera belysningen inom industrin, samt att identifiera de specifika åtgärder som har potential att skapa den önskade effekten. Genom att göra detta hoppas vi underlätta beslutsprocessen för företag som överväger att investera i energieffektivisering av sina belysningssystem.

De förväntade resultaten av detta projekt är att det kommer att bidra till att fatta mer välgrundade beslut när det gäller energieffektiva belysningssystem inom industrin. Genom att öka medvetenheten och kunskapen om de möjligheter och utmaningar som finns inom området, hoppas vi att industrisektorn kommer att bli mer benägen att implementera resurs- och energieffektiva belysningssystem. Denna förändring kommer att inte bara minska miljöpåverkan utan även öka lönsamheten och hållbarheten inom industrin.

Projektperiod

2022-09-01 — 2024-08-31

Forskare

Fakta om belysning i industrisektor

A-huset, Campus Valla, Linköping.
A-huset, Campus Valla, Linköping. Cecilia Olsson

Energiförbrukning

Energieffektiviseringar i industrin ger vinster för miljön och minskade energikostnader. Genom att övergå till LED-belysningssystem kan företag dramatiskt minska sin energiförbrukning och därmed sina kostnader.

Belysning i industrisektorn spelar en avgörande roll för produktivitet, säkerhet och energiförbrukning.

Här är några fakta om belysning i industriella miljöer:

  • Högintensiv belysning: Industriella områden kräver ofta högintensiv belysning för att säkerställa säkerheten och produktiviteten, vilket kan öka energiförbrukningen.
  • Högtrycksnatriumlampor: Traditionella belysningslösningar i industriella områden har inkluderat högtrycksnatriumlampor, som är energiineffektiva i jämförelse med moderna LED-belysningssystem.
  • Underhållskostnader: Modern belysningsteknologi, som LED-lampor, har längre livslängd och minskar behovet av frekvent lampbyte, vilket minskar underhållskostnaderna.
  • Sensorsystem: Sensorer och smart belysningsteknologi används alltmer inom industribelysning för att reglera ljusnivåer baserat på rörelse och omgivande ljusförhållanden.
  • Dynamisk belysning: I vissa industrianläggningar implementeras dynamiska belysningslösningar som anpassar sig efter verksamhetens behov och kan hjälpa till att spara energi ytterligare.

Mer forskning om industriell energieffektivisering

Organisation