Experimentella och kliniska studier av psoriasis

Psoriasis, pipettering bakom hängande pipetter

Forskning vid Ingrid Asp Psoriasis Research Center

Cellbiologiska studier

Vi studerar patogenesen för psoriasis i experimentella system med användning av molekylärgenetiska och cellbiologiska tekniker. Psoriasis, märke på hud
Ett av våra fokus har varit proteinet psoriasin, som är ett litet protein som ingår i S100 familjen. Det identifierades först i psoriasishud där det uttrycks starkt, men förekommer även i tidiga former av bröstcancer. Vi studerar betydelsen av kärlnybildning (angiogenes) för utvecklingen av psoriasislesionen och betydelsen av psoriasin och andra relaterade proteiner för dess reglering. Vi har visat att psoriasin amplifierar cellernas respons för fria syreradikaler och inducerar angiogenes. Vi studerar också hur psoriasin bidrar till den störda differentieringen vid psoriasis. 

Immunologiska studier

Psoriasis är en immunologiskt medierad sjukdom där psoriasisplacken frigör stora mängder cytokiner och chemokiner som bidrar till initiering och underhåll av den inflammatoriska reaktionen.

Charlotta Enerbäck, ett nära porträtt med röd vätska i flaskaForskningsledare Charlotta Enerbäck. Psoriasis är ofta mycket skarpt avgränsad mot normal hud.
Hur styrs detta? Hur ser reglermekanismen ut?
Foto: Thor Balkhed

Cirkulerande cytokiner och chemokiner har föreslagits kunna bidra till den samsjuklighet man ser vid psoriasis, såsom hjärt-kärlsjukdom. Vi studerar cirkulerande cytokiner, chemokiner och andra immunämnen i serum och hud från psoriasispatienter och relaterar detta till sjukdomens svårighetsgrad, terapisvar och samtidig hjärtkärlsjukdom. Vi har bland annat funnit att psoriasispatienter har förhöjda nivåer av kardiovaskulära riskfaktorer och att dessa nivåer sänks av systembehandling, men inte av UV–terapi. Detta talar för att man bör överväga systembehandling vid psoriasis där man har identifierat en ökad kardiovaskulär risk.

Genetiska studier

Psoriasis har en stark ärftlighet. Vi studerar genetiska aspekter av psoriasis i ett stort patientmaterial insamlat i samarbete med Svenska Psoriasisförbundet.

Vi relaterar associationen av vissa genvarianter till förekomsten av psoriasis men också till svårighetsgrad, debutålder och förekomst av ledbesvär eller hjärtkärlsjukdom.

Psoriasis, prover i tempererat skåp

Vi har intresserat oss för sambandet till vissa inflammationsgener, sk inflammasomer, där vi funnit genetiska associerade genvarianter i generna NLRP1 och -3. Vi fortsätter dessa studier med funktionella analyser av hur dessa associerade genvarianter påverkar cellens funktion. Vi deltar också i ett internationellt samarbetsprojekt som syftar till att kartlägga genetiken vid psoriasis.

I samarbete med en forskargrupp vid Michigan University Medical School beskriver vi den funktionella konsekvensen av flera genvarianter som genetisk visat stark koppling till sjukdomen. Vi genomför nu också en storskalig epigenetisk analys av huden där mer än 4 miljoner metyleringssite analyseras. Vi har där bland annat funnit intressanta avvikelser i psoriasispatienternas friska hud.

Metoder

Studierna inkluderar odling av cellinjer och primära celler av endotel, normal epidermis och psoriatisk epidermis.

Psoriasis, arbete vid skärmar

Uppreglering av gener studeras med adenovirala och retrovirala vektorer och nedreglering av gener med siRNA och shRNA. Genexpression studeras på proteinnivå med Western blot och ELISA samt på mRNA-nivå med real-tids RT-PCR. Cellcykelprogression och uttryck av cellulära ytmarkörer och intracellulära proteiner analyseras med flödescytometri.

Proteinuttryck i vävnad studeras med immunohistokemi på paraffin-inbäddat material. Microarray-analys av mRNA-uttryck utförs med Affymetrix microarrayinstrument. Analys av cytokiner och chemokiner utförs med arraybaserade metoder (Luminex). Genotypning sker med alleldiskriminering med Applied Biosystems TaqMan-baserade system (7900HT Fast Real-Time PCR System).

Ansvarig forskare

Medarbetare

Forskningens finansiering

Relaterad forskning

Organisation