SWEtick är en prospektiv multicenterstudie (observationsstudie) om nya, mindre kända fästingburna infektioner och startar under 2023 och beräknas pågå till och med 2030.

Två kvinnliga forskare som pratar om sin forskning när de står utomhus.Anna J Henningsson och Johanna Sjöwall är studieansvariga för SWEtick. Foto John Karlsson En fästing på en karta över Sverige med texten SWEtick.

Om SWEtick-studien

Bakgrund

Fästingar sprider mikroorganismer som kan orsaka sjukdom hos människa. Borreliabakterier och TBE-virus är de mest kända i sydöstra Sverige. Mindre kända fästingburna bakterier som förekommer i Sverige är bl.a. Spiroplasma-arter, Neoehrlichia mikurensis och Borrelia miyamotoi. Dessa klassas som sk. "emerging tick-borne diseases" (eTBD; nya fästingburna infektioner), eftersom sjukdom hos människa rapporteras allt oftare och de ökar pga klimatförändringar och spridning av fästingar till nya områden. Allvarliga symtom och komplikationer kan uppstå, särskilt hos individer med nedsatt immunförsvar. Samtidigt är kunskapen om sjukdomsförlopp, diagnostik och behandling av eTBD i Sverige än så länge begränsad. För att öka uppmärksamheten om eTBD, förebygga svår sjukdom, och tillhandahålla effektiv vård, initierar vi SWEtick-studien som inkluderar barn och vuxna med misstänkt fästingburen infektion i sydöstra Sverige. Målet är att så småningom utforma rekommendationer för snabb diagnostik, behandling och uppföljning av eTBD.

Syfte

Studiens övergripande syfte är att öka kunskapen om eTBD hos barn och vuxna i sydöstra Sverige, ett fästingrikt område med hög incidens av TBE och borrelios, med avseende på epidemiologi och sjukdomsförlopp samt utveckla, validera och tillgängliggöra sammanhållna diagnostiska metoder.

Studiedesign

SWEtick är en prospektiv multicenterstudie (observationsstudie) om nya, mindre kända fästingburna infektioner och startar under 2023 och beräknas pågå till och med 2030. Inklusion sker inledningsvis vid Infektionsklinikerna, Barn- och ungdomsklinikerna samt akutmottagningarna /akutvårdsavdelningarna i Region Östergötland, Region Jönköpings län respektive Region Kalmar län. Vår målsättning är att inkludera upp till 500 individer som utreds för fästingburen infektion.

Metod och analys

Vuxna och barn >1 år som utreds för misstänkt fästingburen infektion kan tillfrågas om de vill delta i SWEtick-studien. De som tackar ja får lämna prover till studien och fylla i frågeformulär i samband med inklusionen samt efter en månad, tre månader och sex månader.
Med hjälp av molekylärbiologiska och serologiska metoder analyseras proverna med avseende på olika fästingburna agens, såsom tex Borrelia burgdorferi sensu lato, TBE-virus, Anaplasma phagocytophilum, Spiroplasma ixodetis, Rickettsia helvetica, Neoehrlichia mikurensis, Borrelia miyamotoi och Babesia-arter. Studieproverna kommer också att analyseras för att kartlägga olika delar av immunförsvaret på gennivå (polymorfismer/varianter i immunrelaterade gener, epigenetiska variationer), proteinnivå (tex cytokin- och kemokinanalyser) och cellnivå (tex T- och B-celler)

Klinisk relevans

Genom att studera eTBD på ett vetenskapligt och prospektivt sätt utifrån aktuella frågeställningar hoppas vi kunna lära oss att tidigt identifiera, diagnosticera och behandla olika fästingburna infektioner, minska sjukdomsbördan och komplikationer till följd av eTBD. Genom att dessutom på ett standardiserat sätt bedöma hur fästingburna infektioner påverkar barns och vuxnas upplevelse av hälsa och livskvalitet under sjukdomsförloppet kan psykosociala och fysioterapeutiska/arbetsterapeutiska stödinsatser inom vården sättas in i tidigt skede för att förhindra långvarig psykisk och somatisk ohälsa. Nyvunnen kunskap är också avsedd att spridas inom sjukvården och till allmänheten och på så sätt åstadkomma en ökad uppmärksamhet för "nya" fästingburna infektioner som sprids i vår region. Genom att undersöka skillnader i immunförsvarets reglering, specifik genaktivering och förändringar i proteinuttryck hos patienter med olika sjukdomsförlopp av eTBD (de som snabbt läker ut infektionen respektive de som besväras av långdragna symtom) kan SWEtick-studien ge ökad förståelse för symtomgenererande mekanismer, identifiera individer med risk att utveckla komplikationer till infektionen och bana väg för nya behandlingsmöjligheter.

Finansiering

Studien har beviljats startbidrag från FORSS 2023 och forsknings-ALF 2024.

Två kvinnliga forskare som pratar om sin forskning när de står utomhus.
Anna J Henningsson och Johanna Sjöwall utanför glasentrén vid Campus US, Linköping. John Karlsson
En bild på en fästing på en karta över Sverige.
Bild på två kvinnor som håller en dator och visar upp logotypen för deras forskningsstude, SWEtick.
Anna J Henningsson och Johanna Sjöwall. John Karlsson

Studieansvariga

Medarbetare

Östergötland: Elis Ölfvingsson, Samuel Cronhjort, Eszter Tompa, Matilda Lövmar, Peter Wilhelmsson, Per-Eric Lindgren och Annette Gustafsson

Jönköping: Henrik Hillerdal, Paula Gyllemark, Therese Sandberg, Malin Lager, Hanna Ekberg, Maria Grimmark och Ann-Christin Nordqvist


Kalmar: Mats Haglund, Matilda Widerström, Ivar Tjernberg, Karin Angré, Louise Rohlén och Erika Gustavsson

Falun: Barbro Hedin-Skogman

Organisation