Flexibelt energisystem genom samverkan mellan fjärrvärmesystem, elsystem och industri

grafik fjärrvärmesystem, elsystem och industri
Energimyndigheten

Sveriges klimatmål är att uppnå nettonollutsläpp av växthusgaser till år 2045. Detta innebär att utsläppen av växthusgaser från verksamheter i Sverige ska vara minst 85% lägre år 2045 jämfört med utsläppen år 1990.

Resterande utsläppsminskning ned till noll kan kompenseras genom kompletterande åtgärder, såsom upptag av koldioxid i skog och mark och utsläppsminskningar genomförda utanför Sveriges gränser.

Vidare säger Energiöverenskommelsen att svensk elproduktion 2040 ska vara 100 % förnybart. Många förnybara energikällor är intermittenta, dvs de erbjuder inte samma stadiga energitillförsel som fossila energikällorna. Det innebär en utmaning när slutkonsumenten förväntar sig en kontinuerlig och pålitlig tillgång till el, oberoende av väder och vind. För att uppnå miljömålet krävs även ett mer resurseffektivt energisystem. I samband med det lyfter Energieffektiviseringsdirektivet fram fördelar med att ta tillvara på överskottsvärme från industrin och framhåller användning i fjärrvärmenät som speciellt intressant.

För att uppnå dessa mål och övervinna möjliga utmaningar att nå målen krävs det ett bättre samspel mellan olika sektorer.

Detta projekt studerade därför hur samverkan mellan fjärrvärmesektorn, elsektorn och industrisektorn kan utgöra en flexibel plattform och bidra till ett resurseffektivt framtida energisystem med en ökad användning av industriell överskottsvärme och en ökad andel av intermittenta förnybara elproduktionsanläggningar (sol- och vindkraft). 

Projektet studerade även hur olika samarbeten kan påverka de globala utsläppen av växthusgaser, samt vilka ekonomiska incitament som skulle behövas för att aktörerna (industri, fjärrvärmebolag och elbolag) ska samverka för ett flexibelt och resurseffektivt energisystem. 

Projekttid: 2019-07-01 – 2021-09-30

Finansiär: Energimyndigheten

Resultat

Medarbetare

Närliggande forskning

Organisation