Forma(nde) etik - Livmodertransplantation i svensk media

Formande etik

I det här projektet analyseras beskrivningar av och diskussioner kring livmodertransplantation i svensk dagspress liksom i Läkartidningen och Dagens Medicin. Projektets syfte är att undersöka hur och vilka etiska aspekter av livmodertransplantation som presenteras och diskuteras i dessa media. Projektet lyfter också fram etiska frågor som inte ges plats och diskuterar implikationer av att vissa frågor inte tas upp.

Hösten 2012 genomfördes världens första försök att transplantera en livmoder från en levande donator till en närstående mottagare. Vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, fick en dotter en livmoder av sin mamma. Sedan dess har ytterligare åtta kvinnor fått en livmoder av en närstående donator. Fem barn har fötts inom ramen för de svenska försöken med livmodertransplantation.

I dagsläget kombineras livmodertransplantationerna med IVF och utförs enbart inom ramen för ett pågående kliniskt forskningsprojekt vid Sahlgrenska. Tidigare har två försök gjorts att transplantera en livmoder. I Saudiarabien fick en kvinna en livmoder av en levande, icke närstående donator, år 2000. Livmodern var dock tvungen att avlägsnas efter tre månader på grund av organsvikt. Vid det andra försöket i Turkiet, tolv år senare, transplanterades en livmoder från en avliden donator, vilket resulterade i två graviditeter. Båda slutade med tidiga missfall.

I projektet ”Forma(nde) etik - Livmodertransplantation i svensk media” analyseras hur livmodertransplantation presenteras och diskuteras i svensk dagspress, i Läkartidningen och i Dagens Medicin, under tidsperioden 1998-2016. Projektets syfte är att undersöka vilka etiska aspekter av livmodertransplantation som lyfts fram och diskuteras i dessa material och hur det görs. Hur bidrar media till att forma synsätt på vad som är etiskt centralt och vad som inte är det, genom de sätt som livmodertransplantationerna framställs på och berättas om?

Normer om moderskap, kroppar och medicinska innovationer 

Projektet undersöker hur sociokulturella värden och normer om moderskap, kroppar och medicinska innovationer uttrycks, stärks, utmanas och formas i media och i tidsskriftsmaterialet. Projektet studerar också hur målgrupper, mål, fördelar, risker, intressen och insatser beskrivs, och hur utvecklingen och användandet av livmodertransplantation kontrasteras och likställs med andra teknologier.

Projektet undersöker vilka frågor som anses vara etiskt centrala, vilka begrepp, principer eller etiska perspektiv som används för att besvara de etiska frågorna (om några), och hur det görs. Projektet frågar också om vissa begrepp, principer eller perspektiv inom det större medicinsk etiska fältet blir icke-användbara eller irrelevanta givet de frågor som definieras som viktiga i de mediala diskussionerna. Vilka andra frågor hade kunnat formuleras utifrån etiska perspektiv som inte ges plats i svensk media? Är det ett problem om vissa frågor utelämnas? Projektets ansats möjliggör en diskussion om hur medicinsk etiska spörsmål lyfts, diskuteras och besvaras i det här specifika fallet, liksom om hur medicinsk etik som fält avgränsas i processen.

Projektets namn: Forma(nde) etik. Livmodertransplantation i svensk media. 
Finansiär: Linköpings universitet och Riksbankens Jubileumsfond via Zeilers Pro Futura Scientia fellowship.

Projektledare och övriga forskare Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll Visa/dölj innehåll