Medicinsk humaniora och bioetik

Klimatförändringar som får effekter på människors hälsa. Medicinsk teknik som väcker etiska, existentiella och sociokulturella frågor. Levd erfarenhet av sjukdom som bidrar till att forma den egna självförståelsen och handlingsutrymmet. 

Ovan är tre exempel på forskningsområden jag arbetar med inom medicinsk humaniora och bioetik. Medicinsk humaniora är ett tvärvetenskapligt forskningsområde i skärningspunkten mellan humaniora, (oftast kvalitativ) samhällsvetenskap och medicin. Här undersöks exempelvis villkor för mänsklig existens i ljuset av och i mötet med biomedicin och hälso- och sjukvård. Bioetik handlar om etiska frågor i mötet med livsvetenskaperna. 

Min forskning exemplifierar medicinsk humaniora och bioetik. Jag undersöker etiska, filosofiska och socio-kulturella aspekter av medicinsk praktik och vård liksom folkhälsoarbete, ofta från fenomenologiskt filosofiska, hermeneutiska, empiriskt filosofiska och feministiskt teoretiska perspektiv. Jag går gärna i dialog med antropologi, medicinsk sociologi och teknik- och vetenskapsstudier, och kombinerar kvalitativ empirisk forskning med filosofisk analys. Det gör mycket av min forskning tvärvetenskaplig.

I mitt uppdrag ingår att vara föreståndare för det nystartade Centrum för medicinsk humaniora och bioetik. Vid Centrum medicinsk humaniora och bioetik arbetar vi med forskning, undervisning och samverkan mellan forskare med olika disciplinära och tvärvetenskapliga bakgrunder från humaniora, samhällsvetenskap, biomedicin och vårdvetenskap liksom mellan forskare, vårdpersonal och andra samhällsaktörer. Jag ser sådana samarbeten som spännande och nödvändiga för att förstå komplexa frågor och framtida utmaningar.

Medicinsk teknik, kropp, hälsa och etik: Forskning

Min forskning har tre huvudspår. Jag undersöker etiska, existentiella och socio-kulturella aspekter av teknikutveckling och teknikanvändande i hälso- och sjukvården. Min forskning undersöker också levd erfarenhet av och subjektivt och intersubjektivt meningsskapande kring sjukdom, hälsa, lidande och smärta, liksom kroppens roll för självförståelse och handlingsutrymme. Vidare studerar jag normer och värden i hälso- och sjukvården liksom i folkhälsoarbete.

I det pågående projektet ”En feministisk undersökning av medicinsk screening” (finansierat av Vetenskapsrådet) kombinerar jag och kollegor dessa ovanstående tre spår. I projektet undersöker vi etiska, existentiella och socio-kulturella aspekter av genetisk screening före graviditet och av testning och screening för kognitiv svikt och demens. Vi analyserar också enkäten Skolbarns hälsovanor och ungdomars synsätt på och erfarenheter av att fylla i denna enkät. I ett annat pågående projekt undersöker jag och kollegor patienters erfarenheter av och synsätt på testning för kognitiv svikt, när dessa utförs via vårdcentral. I ytterligare ett projekt, projektet ”Ontological security in a transforming world” (delprojekt inom Seed Box, finansierat av Mistra och Formas), utforskar jag och kollegor levd erfarenhet av klimatförändringar när sådana förändringar påverkar det egna livet och hälsan, liksom praktiska och politiska perspektiv på samhällstransformationer för att möta klimatförändringar.

Mina tidigare forskningsprojekt har undersökt etiska, filosofiska och kulturella aspekter av genetisk testning, intersexualitet, organdonation, äggdonation, surrogatmoderskap, åldrande/demens, liksom olika kulturella och religiösa synsätt på döden. Jag har lett forskningsprojekt som undersökt normer om föräldraskap och föräldrars erfarenheter av att donera en njure till det egna barnet liksom hur normer om kön uttrycks och kan komma att bidra till beslut om könskirurgi när ett barn föds med s.k. oklart kön. Min forskning har också undersökt hur smärta och sjukdom kan forma vårt kroppsliga jagmedvetande, och jag har arbetat begreppsligt, bland annat med relationella autonomibegrepp och med sjukdomsbegrepp.

Undervisning och handledning

Jag undervisar eller har undervisat på kurser i biomedicinsk etik, etik, bioetik, global hälsa, genus och hälsa, humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv på hälsoforskning, liksom kvalitativa och filosofiska metoder på grundnivå, magister/masternivå och/eller forskarutbildningsnivå. Jag undervisar gärna på tvärvetenskapligt upplagda kurser där fenomen och frågor studeras från olika perspektiv. De mastersstudenter och doktorander jag varit eller är handledare arbetar ofta med projekt inom fälten medicinsk humaniora och/eller bioetik. Är du masterstudent eller doktorand och är intresserad av medicinsk humaniora och bioetik? Hör gärna av dig om du vill veta mer om pågående aktiviteter på LiU.

Samverkan

Samverkansarbete sker såväl inom forskningsprojekt som på andra sätt. På Centrum för medicinsk humaniora och bioetik är detta något vi kommer att arbeta speciellt med. Är du intresserad av samarbeten och samverkan med Centrum för medicinsk humaniora och bioetik? Välkommen att höra av dig!
 

PublikationerVisa/dölj innehåll

ForskningsprojektVisa/dölj innehåll

Relaterad forskningVisa/dölj innehåll

NyheterVisa/dölj innehåll