Medicinsk humaniora – medicinsk filosofi, feministisk teori och bioetik

Min forskning undersöker etiska, filosofiska och socio-kulturella aspekter av medicinsk praktik och vård, ofta från fenomenologiska, hermeneutiska och empiriskt filosofiska perspektiv. 

Till mina forskningsintressen hör frågor om levd subjektivitet och intersubjektivt, kroppslighet och normativitet. Min forskning undersöker kroppens roll för självförståelse och handlingsutrymme, exempelvis när vi lever med sjukdom eller smärta, liksom hur specifika normer om kroppar uttrycks, förändras, förstärks eller ifrågasätts i medicinsk verksamhet. Jag arbetar för närvarande med ett bokprojekt, där jag kombinerar fenomenologisk filosofi med feministiska vetenskapsstudier, i en analys av ett urval donationspraktiker, såsom ägg- och njurdonation. Jag är också projektledare för ett sexårigt projekt som undersöker subjektivitet och normer om kroppar i medicinsk screening (VR Konsolideringsbidrag: A Feminist Analysis of Medical Screening – Normativity as Research Object and as Practice).

Min forskning bidrar till medicinsk humaniora, medicinens filosofi, bioetik, empirisk filosofi, feministisk filosofi och annan feministisk teori. Jag går ofta i dialog med filosofisk antropologi, medicinsk sociologi och under senare tid teknik- och vetenskapsstudier (science and technology studies). Jag kombinerar gärna kvalitativ empirisk forskning med filosofisk analys. Det gör mycket av min forskning tvärvetenskaplig.

Kropp, kultur och etik

I tidigare forskningsprojekt har jag undersökt etiska, filosofiska och kulturella aspekter av genetisk testning, intersexualitet, organdonation, äggdonation, åldrande/demens, liksom olika kulturella och religiösa synsätt på döden. Jag har lett forskningsprojekt som undersökt normer om föräldraskap och föräldrars erfarenheter av att donera en njure till det egna barnet liksom hur normer om kön uttrycks och kan komma att bidra till beslut om könskirurgi när ett barn föds med s.k. oklart kön. Min forskning har också undersökt hur medicinsk terapi, kirurgi och teknologi, liksom erfarenheter av smärta och sjukdom, kan påverka och forma vår självförståelse och våra sätt att skapa mening i tillvaron tillsammans med andra. Jag har arbetat med etiska, filosofiska och kulturella frågeställningar kring infertilitet, assisterad befruktning, lidande, sjukdom och njutning.

Till mina forskningsintressen hör: medicinsk humaniora, delat beslutsfattande i sjukvården, föreställningar om det naturliga, det normala, kropp och kön, feministisk teori, kroppslig variation, kroppsligt självmedvetande, lidande, hur användande av teknologier kan förändra vår perception, reproduktionsteknologier, visualisering i medicinen, intersubjektivitet och handlingsutrymme, normativitet i hälso- och sjukvården, normer om kropp och kön, temporalitet, etik, kunskapsproduktion, och teori- och metodutveckling när feministisk fenomenologi och feministiska vetenskapsstudier kombineras.

Internationella erfarenheter

Jag har varit Pro Futura Fellow vid Centre for Research in the Arts, Social Sciences and Humanities (CRASSH) och Visiting Fellow vid St Edmund’s College, Cambridge University (2014-2015), postdok/intern vid Världshälsoorganisationen, Genève (nov-dec 2005), och Ethics Fellow vid Cardiff University (2000-2001). Till mina internationella samarbeten hör forskningsprogrammet the Family Ethics Consortium där jag och kollegor i Sverige, Tyskland, Holland, Storbritannien och USA bland annat undersöker samspel mellan närstående, patienter och personal i hälso- och sjukvården. Jag samarbetar vidare med Prof Jenny Slatman, Tilburg University, och har varit ansvarig för det internationella forskningsnätverket Genus och hälsa (finansierat av Riksbankens Jubileumsfond, 2009-2011), tillsammans med Docent Anette Wickström och Dr Lisa Guntram.

Undervisning inom medicinsk etik, genus, normativitet

Min undervisningserfarenhet inkluderar kurser i etik, bioetik, global hälsa, genus och hälsa, feministisk filosofi, humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv på hälsoforskning, liksom kvalitativa och filosofiska metoder på grundnivå, magister/masternivå och/eller forskarutbildningsnivå. Jag undervisar ofta på tvärvetenskapligt upplagda kurser där fenomen och frågor studeras från olika perspektiv – såsom på doktorandkursen Normativity as Object and as Practice där olika sätt att arbeta med normativitet undersöks, eller på sommarskolan Family Ethics in Medicine i Groningen.

De doktorander jag varit handledare har ofta arbetat med projekt inom fälten medicinsk humaniora och/eller bioetik (Lic. Barbro Spjuth, 2009; Dr. Lisa Guntram, 2014; Dr. Anke Zbikovski, 2014, Dr. Anna Malmquist, 2015, Dr. Sofia Morberg Jämterud, 2016). Jag är för närvarande huvudhandledare för två doktorander (Sarah Jane Toledano och Maria Cristina Moreno). Jag har handlett ett femtontal masteruppsatser skrivna på svenska, engelska, franska eller spanska, huvudsakligen på Samhälle och Kulturanalysprogrammet och på det internationella masterprogrammet Health and Society.

HumTank och medicinsk humaniora

Forskning i medicinsk humaniora har länge funnits på LiU, och nu finns också det nystartade nätverket LiU Medicinsk humaniora och samhällsvetenskap, vilket jag, Anette Wickström och Ericka Johnson är ansvariga för. Jag är också LiU representant i tankesmedjan HumTank (2017-2019). HumTank är en tankesmedja för forskning och utbildning inom humaniora, och har tillkommit genom ett unikt samarbete mellan humanistiska fakulteter vid ursprungligen tolv och numer femton svenska universitet och högskolor. HumTanks syfte är att synliggöra och stärka humanioras roll såväl inom som utanför de akademiska institutionerna.

Forskningsprojekt

Publikationer

2017

Hanna Van Parys, Veerle Provoost, Kristin Zeiler, Petra De Sutter, Guido Pennings, Ann Buysse

Constructing and enacting kinship in sister-to-sister egg donation families: a multi-family member interview study

Ingår i Sociology of Health and Illness

Artikel i tidskrift

CV, meriter och uppdrag

Akademiska meriter
(urval)

 • 2015
  Biträdande Professor, Tema Teknik och social förändring, Linköpings universitet
 • 2012-2017
  Pro Futura Scientia Fellow, The Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS), Uppsala universitet; ett år som Pro Futura Fellow vid CRASSH, Cambridge University.
 • 2009
  Docent, Linköpings universitet
 • 2007-2011
  LiU Research Fellow – Future Research Leader, Linköpings universitet

Förtroendeuppdrag
(utvalda)

 • Ledamot i Filosofiska fakultetens Internationaliseringsnämnd, Linköpings universitet, 2015-2017
 • Vice ordförande och ledamot i styrelsen för Centrum för tillämpad etik, Linköpings universitet, 2012-
 • Ledamot (2010-2014) och vice ordförande (hösten 2013-2014) i styrelsen för Prioriteringscentrum.
 • Opponent eller medlem av betygsnämnd vid ett 10-tal tillfällen, hitintills vid Karolinska Institutet, Uppsala universitet, Lunds universitet, Linköpings universitet och Åbo Universitet.

Föredrag/keynotes
(utvalda)

 • Altruistic Bodily Exchanges in Medicine: Theorizing the Body in Health and Medicine. Maastricht University.
 • The Making of Altruistic Bodily Exchanges in Medicine. The 30th Anniversary of the National Board of Medical Ethics. Stockholm. 
 • Surrogacy, Relational Work and Embodied Responsibility. Cambridge University.
 • Living-With Others in Transplantation Medicine. Konferensen The Future of the Body. Dublin University. 
 • A Phenomenological Ethics of Bodily Giving-through-Sharing in Transplantation Medicine. Köpenhamns universitet.
 • Lesbian Shared Biological Motherhood. Konferensen Privileged Embodiments. Newcastle University.

CV

Nyheter

Relaterad forskning