Medicinsk humaniora och bioetik

Klimatförändringar som får effekter på människors hälsa. Medicinsk teknik som väcker etiska, existentiella och sociokulturella frågor. Levd erfarenhet av sjukdom som bidrar till att forma den egna självförståelsen och handlingsutrymmet.

Ovan är tre exempel på forskningsområden jag arbetar med inom medicinsk humaniora och bioetik. Medicinsk humaniora är ett tvärvetenskapligt forskningsområde i skärningspunkten mellan humaniora, (oftast kvalitativ) samhällsvetenskap och medicin. Här undersöks exempelvis villkor för mänsklig existens i ljuset av och i mötet med biomedicin och hälso- och sjukvård. Bioetik handlar om etiska frågor i mötet med livsvetenskaperna.

Min forskning exemplifierar medicinsk humaniora och bioetik, och har gjort så sedan 1998. Jag undersöker etiska, filosofiska och socio-kulturella aspekter av medicinsk praktik och vård liksom folkhälsoarbete, ofta från fenomenologiskt filosofiska, hermeneutiska, empiriskt filosofiska och feministiskt teoretiska perspektiv. Jag går gärna i dialog med antropologi, medicinsk sociologi och teknik- och vetenskapsstudier, och kombinerar kvalitativ empirisk forskning med filosofisk analys. Det gör mycket av min forskning tvärvetenskaplig.

I mitt uppdrag ingår att vara föreståndare för Centrum för medicinsk humaniora och bioetik. Vid Centrum medicinsk humaniora och bioetik arbetar vi med forskning, undervisning och samverkan mellan forskare med olika disciplinära och tvärvetenskapliga bakgrunder liksom mellan forskare, vårdpersonal och andra samhällsaktörer. Jag ser sådana samarbeten som spännande, produktiva och nödvändiga för att förstå komplexa frågor och framtida utmaningar.

Medicinsk teknik, kropp, kunskap, hälsa och etik: Forskning

Min forskning har tre huvudspår. Jag undersöker etiska, existentiella och socio-kulturella aspekter av teknikutveckling och teknikanvändande i hälso- och sjukvården. Min forskning undersöker också levd erfarenhet av och subjektivt och intersubjektivt meningsskapande kring sjukdom, hälsa, lidande och smärta, liksom kroppens roll för självförståelse och handlingsutrymme. Vidare studerar jag kunskapsproduktion - hur kunskap och normer om kunskap skapas och vad som räknas som kunskap - i hälso- och sjukvården, i folkhälsoarbete eller i utarbetande av policy och rekommendationer för sjukvården.

I det pågående projektet ”En feministisk undersökning av medicinsk screening” (Vetenskapsrådet Konsolideringsbidrag) kombinerar jag och kollegor dessa ovanstående tre spår. I projektet undersöker vi etiska, existentiella och socio-kulturella aspekter av genetisk screening före graviditet och av testning och screening för kognitiv svikt och demens. Vi analyserar också enkäten Skolbarns hälsovanor och ungdomars synsätt på och erfarenheter av att fylla i denna enkät. I ett annat pågående projekt, projektet ”Ontological security in a transforming world” (delprojekt inom Seed Box, finansierat av Mistra och Formas), utforskar jag och kollegor levd erfarenhet av klimatförändringar när sådana förändringar påverkar det egna livet och hälsan, liksom praktiska och politiska perspektiv på samhällstransformationer för att möta klimatförändringar. I ytterligare ett projekt, pilotprojektet ”Levd erfarenhet av rehabilitering efter Covid-19: Ett intersektionellt perspektiv” undersöker jag och kollegor patienters, närståendes och vårdpersonals erfarenheter och meningsskapande kring rehabilitering efter sjukhusvård för Covid-19, över tid.

I tidigare forskningsprojekt har jag undersökt etiska, filosofiska och kulturella aspekter av genetisk testning, intersexualitet, organdonation, äggdonation, surrogatmoderskap, åldrande/demens, olika kulturella och religiösa synsätt på döden, närståendes plats i sjukvården och villkor för en global bioetik. Jag har lett forskningsprojekt som undersökt normer om föräldraskap och föräldrars erfarenheter av att donera en njure till det egna barnet liksom hur normer om kön uttrycks och kan komma att bidra till beslut om könskirurgi när ett barn föds med s.k. oklart kön. Min forskning har också undersökt hur smärta och sjukdom kan forma vårt kroppsliga jagmedvetande. Jag arbetar och har arbetat med sjukdomsbegrepp och med relationella autonomibegrepp (som undersöker kroppsliga aspekter av relationell autonomi). Forskningsprojekten har finansierats av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE), Nederländska forskningsrådet (NWO), Riksbankens Jubileumsfond (RJ, Pro Futura), Vetenskapsrådet och Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning.

Undervisning och handledning

Jag undervisar eller har undervisat på kurser i biomedicinsk etik, etik, bioetik, global hälsa, genus och hälsa, humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv på hälsoforskning, liksom kvalitativa och filosofiska metoder på grundnivå, magister/masternivå och/eller forskarutbildningsnivå. Jag undervisar gärna på tvärvetenskapligt upplagda kurser där fenomen och frågor studeras från olika perspektiv. De mastersstudenter och doktorander jag varit eller är handledare arbetar ofta med projekt inom fälten medicinsk humaniora och/eller bioetik. Är du masterstudent eller doktorand och är intresserad av medicinsk humaniora och bioetik? Hör gärna av dig om du vill veta mer om pågående aktiviteter på LiU.

Internationalisering och samverkan

Jag brinner för internationella dimensioner av forskning och undervisning. Till mina längre gästforskarvistelser utomlands hör ett år som Pro Futura Fellow vid Cambridge University (2014/2015) som en del av ett femårigt Pro Futura Scientia Fellowship vid the Swedish Collegium for Advanced Study, postdok och ’intern’ vid Världshälsoorganisationen, Genève (2005) och ett år som gästforskare vid Cardiff University (2000/2001).

Samverkansarbete sker såväl inom forskningsprojekt som på andra sätt. På Centrum för medicinsk humaniora och bioetik är detta något vi arbetar speciellt med. Är du intresserad av samarbeten och samverkan med Centrum för medicinsk humaniora och bioetik? Välkommen att höra av dig!

Publikationer Visa/dölj innehåll

Urval av senaste publikationerna i LiU DiVA

2022

Anette Wickström, Sofia Morberg Jämterud, Kristin Zeiler (2022) Inledning Screeningens mångsidighet: Dess möjligheter och utmaningar , s. 9-25

Forskningsprojekt Visa/dölj innehåll

Nyheter Visa/dölj innehåll

Temapodden Visa/dölj innehåll

Relaterad forskning Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll