Medicinsk humaniora – medicinens fenomenologi, feministisk teori och bioetik

Min forskning undersöker filosofiska, etiska och socio-kulturella aspekter av utvecklande och användande av medicinsk terapi, kirurgi och teknologi. 

Till mina forskningsintressen hör frågor om subjektivt och intersubjektivt meningsskapande, dvs. hur vi skapar mening själva och tillsammans med andra individer, kroppslighet och normativitet. Min forskning undersöker den specifika kroppens roll för självförståelse och handlingsutrymme, exempelvis när vi lever med sjukdom eller smärta; jag undersöker också hur specifika normer om kroppar uttrycks, förändras, förstärks eller ifrågasätts i medicinsk verksamhet. I pågående forskningsprojekt analyserar jag synsätt på, erfarenheter av och etisk debatt kring s.k. altruistisk donation av delar av den egna kroppen (organ, vävnad, ägg, blod) liksom surrogatmoderskap. Jag kombinerar feministisk teori, fenomenologi, STS och bioetik i en kritisk granskning av policy och lagstiftning och utarbetar en alternativ etisk ansats för att förstå kroppsliga utbyten i medicinen.

Min forskning bidrar till vetenskapsområden som medicinsk humaniora, medicinens filosofi, bioetik, feministisk filosofi och annan feministisk teori. Jag går ofta i dialog med filosofisk antropologi, medicinsk sociologi, och kombinerar gärna kvalitativ empirisk forskning med filosofisk analys. Det gör mycket av min forskning tvärvetenskaplig.

Kropp, kultur och etik

I tidigare forskningsprojekt har jag undersökt etiska, filosofiska och kulturella aspekter av genetisk testning, intersexualitet, organdonation, äggdonation, åldrande/demens, liksom olika kulturella och religiösa synsätt på döden. Jag har lett forskningsprojekt som undersökt normer om föräldraskap och föräldrars erfarenheter av att donera en njure till det egna barnet liksom hur normer om kön uttrycks och kan komma att bidra till beslut om könskirurgi när ett barn föds med s.k. oklart kön. Min forskning har också undersökt hur medicinsk terapi, kirurgi och teknologi, liksom erfarenheter av smärta och sjukdom, kan påverka och forma vår självförståelse och våra sätt att skapa mening i tillvaron tillsammans med andra. Jag har arbetat med etiska, filosofiska och kulturella frågeställningar kring infertilitet, assisterad befruktning, lidande, sjukdom och njutning.

Till mina forskningsintressen hör: medicinsk humaniora, delat beslutsfattande i sjukvården, föreställningar om det naturliga, det normala, kropp och kön, feministisk teori, kroppslig variation, kroppsligt självmedvetande, lidande, hur användande av teknologier kan förändra vår perception, reproduktionsteknologier, visualisering i medicinen, intersubjektivitet och handlingsutrymme, normativitet i hälso- och sjukvården, normer om kropp och kön, temporalitet, etik, kunskapsproduktion, och teori- och metodutveckling när feministisk fenomenologi och feministiska vetenskapsstudier kombineras.

Internationella erfarenheter

Jag har varit Pro Futura Fellow vid Centre for Research in the Arts, Social Sciences and Humanities (CRASSH) och Visiting Fellow vid St Edmund’s College, Cambridge University (2014-2015), postdok/intern vid Världshälsoorganisationen, Genève (nov-dec 2005), och Ethics Fellow vid Cardiff University (2000-2001). Till mina internationella samarbeten hör forskningsprogrammet the Family Ethics Consortium där jag och kollegor i Sverige, Tyskland, Holland, Storbritannien och USA bland annat undersöker samspel mellan närstående, patienter och personal i hälso- och sjukvården. Jag är extern medlem av forskargruppen Mind the Body vid Maastricht University, Holland, och har varit ansvarig för det internationella forskningsnätverket Genus och hälsa (finansierat av Riksbankens Jubileumsfond, 2009-2011), tillsammans med Docent Anette Wickström och Dr Lisa Guntram.

Undervisning inom tvärvetenskap, genus, normativitet

Min undervisningserfarenhet inkluderar kurser i etik, bioetik, global hälsa, genus och hälsa, feministisk filosofi, humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv på hälsoforskning, liksom kvalitativa och filosofiska metoder på grundnivå, magister/masternivå och/eller forskarutbildningsnivå. Jag undervisar ofta på tvärvetenskapligt upplagda kurser där fenomen och frågor studeras från olika perspektiv – såsom på kursen Normativity as Object and as Practice där olika sätt att arbeta med normativitet undersöks.

De doktorander jag varit huvud- eller bihandledare har ofta arbetat med projekt inom fälten medicinsk humaniora och/eller bioetik (Lic. Barbro Spjuth, 2009; Dr. Lisa Guntram, 2014; Dr. Anke Zbikovski, 2014, Dr. Anna Malmquist, 2015, Sofia Morberg Jämterud, 2016). Jag är för närvarande huvudhandledare för två doktorander (Sarah Jane Toledano och Maria Cristina Murano). Jag har handlett ett femtontal masteruppsatser skrivna på svenska, engelska, franska eller spanska, huvudsakligen på Samhälle och Kulturanalysprogrammet och på det internationella masterprogrammet Health and Society.


Publikationer

CV, meriter och uppdrag

Akademiska meriter
(urval)

 • 2015
  Biträdande Professor, Tema Teknik och social förändring, Linköpings universitet
 • 2012-2017
  Pro Futura Scientia Fellow, The Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS), Uppsala universitet; ett år som Pro Futura Fellow vid CRASSH, Cambridge University.
 • 2009
  Docent, Linköpings universitet
 • 2007-2011
  LiU Research Fellow – Future Research Leader, Linköpings universitet

Förtroendeuppdrag
(utvalda)

 • Ledamot i Filosofiska fakultetens Internationaliseringsnämnd, Linköpings universitet, 2015-2017
 • Vice ordförande och ledamot i styrelsen för Centrum för tillämpad etik, Linköpings universitet, 2012-
 • Ledamot (2010-2014) och vice ordförande (hösten 2013-2014) i styrelsen för Prioriteringscentrum.
 • Opponent eller medlem av betygsnämnd vid ett 10-tal tillfällen, hitintills vid Karolinska Institutet, Uppsala universitet, Lunds universitet, Linköpings universitet och Åbo Universitet.

Föredrag/keynotes
(utvalda)

 • Altruistic Bodily Exchanges in Medicine: Theorizing the Body in Health and Medicine. Maastricht University.
 • The Making of Altruistic Bodily Exchanges in Medicine. The 30th Anniversary of the National Board of Medical Ethics. Stockholm. 
 • Surrogacy, Relational Work and Embodied Responsibility. Cambridge University.
 • Living-With Others in Transplantation Medicine. Konferensen The Future of the Body. Dublin University. 
 • A Phenomenological Ethics of Bodily Giving-through-Sharing in Transplantation Medicine. Köpenhamns universitet.
 • Lesbian Shared Biological Motherhood. Konferensen Privileged Embodiments. Newcastle University.

CV

Nyheter

Relaterad forskning

Forskningsprojekt