P6: Kropp, Kunskap, Subjektivitet

P6-Kropp

Hur skapas och används kunskap? Hur kan vi se normkritiskt på kroppen och på medicinsk praktik? Vilka är de etiska gränserna för hur människor och deras kroppar får hanteras i vården? Vid seminarieserien P6: Kropp, Kunskap, Subjektivitet diskuterar vi dessa och liknande frågor.

Seminarieserien P6 är samarrangerad av forskare vid Tema T och Tema G, med aktiva deltagare from olika miljöer vid Linköpings universitet. Gäster utanför universitet är också varmt välkomna! Vi undersöker teman som aktörskap, kroppslighet, kunskapsproduktion, normativitet, subjektivt och intersubjektivt meningsskapande i relation till utvecklande och användande av teknologier (i bred mening) liksom hur subjekt och teknologi kan konstituera varandra. 

Samtalen i vårt forskarkollektiv kretsar kring sociala, kulturella, filosofiska och etiska aspekter av utvecklande och användande av teknologier i olika praktiker. Vi utvecklar teoretiska begrepp i dialog med empiriska studier och låter teori inspirera våra empiriska analyser. Många av oss bidrar till feministiskt teoriutveckling, till vetenskapsfälten feministiska vetenskapsstudier och feministisk fenomenologi, liksom till medicinsk humaniora och teknik- och vetenskapsstudier. 

Namnet på P6 härrör från 1990-talet, då professor Boel Berner initierade det sjätte programområdet på Tema Teknik och socialförändring. Seminariespråket är engelska.

Några av våra forskningsprojekt

Bild på äggbefruktning. Picture shows fertilization of egg

En ”livsviktig” gåva?

Världens första framgångsrika transplantationer av livmoder från levande donator gjordes år 2012 i Sverige. I det här unika projektet studerades de sociokulturella aspekterna av denna behandling ur olika aktörers perspektiv.

Bilden visar flera ungdomar

Skolungdomars definitioner av psykisk hälsa

Att unga mår dåligt är ett återkommande tema i rapporter och media. Vad betyder det och vad bygger argumentet på? Vi undersöker skolungdomars erfarenheter av psykisk hälsa och hur den kunskapen kan komplettera enkätstudier som mäter ungas besvär.

Blodprov i provrör

En feministisk undersökning av medicinsk screening

Medicinska screeningprogram utarbetas och används i allt fler delar av hälso- och sjukvården. Fler sjukdomar screenas för. I ljuset av detta behöver vi förstå vad screeningprogram innebär och gör – och de gör mer än enbart identifiera sjukdomar.

P6 seminarieserie

P6 seminarieserie

Vill du delta i våra samtal? Vid våra seminarier presenterar, diskuterar och utvecklar vi texter och idéer. Vi har också återkommande workshops på teman som akademiskt skrivande och forskningsetik. Som forskarkollektiv strävar vi efter att ge konstruktiv respons på pågående arbeten i en kollegial och öppen miljö. Vårt mål är att kombinera passionerad, akademisk rakhet med kreativitet, klarhet och generositet och på så sätt skapa ett öppet och samtidigt välstrukturerat diskussionsklimat.

Forskarkollektivet P6 erbjuder en kreativ forskningsmiljö för besökande akademiker. Vi uppmuntrar våra gäster att presentera egna texter på seminariet och ser positivt på möjligheten till informella samarbeten. Tidigare gästforskare har också haft glädje av samarbeten med andra forskare på tema Teknik och social förändring liksom på Temainstitutionen i stort. Vi erbjuder ett kontor och grundläggande infrastruktur (IT, tillgång till bibliotek) under vistelsen. Besökare har oftast egen finansiering för sin vistelse, men finansiering kan också sökas via ERASMUS utbytesprogram. Gästforskare har stannat olika länge, från en vecka till flera månader. Vissa kommer tillbaka, ibland flera gånger.

Tidigare gästforskare säger:

"P6 erbjuder en sällsynt möjlighet att diskutera egen och andras forskning i en mycket koncentrerad och produktiv miljö, där frågor och kommentarer träffar mitt i prick, och det på ett sätt som hjälper till att utveckla nya tankar och bidrar till kreativitet. Deltagarna i P6 är också oerhört vänliga, roliga och akademiskt generösa – en briljant seminarieserie i alla avseenden.”
– Dr Kathrin Friedrich, post doc, Humboldt University

"P6 erbjuder en teoretiskt avancerad och samtidigt prestigelös intellektuell forskningsmiljö, där dina tankar befruktas snarare än plockas isär.”
– Doris Lydahl, doktorand, Göteborgs universitet

”Det var mycket bra att presentera mitt arbete på P6 seminariet. Efter min presentation säger alla seminariedeltagare något positivt och sen ställs mer kritiska frågor. Det var både uppmuntrande och utmanande! En utmärkt kombination.”
– Professor Celia Roberts, Lancaster University

Nyheter

Kontakta oss

Forskargruppen