Fotografi av Lisa Guntram

Lisa Guntram

Universitetslektor, Enhetschef

Den tar aldrig slut, nyfikenheten. Att jag får chans att stilla den lite i mitt arbete är en av de saker som gör det roligt att gå till jobbet. Både när jag forskar och när jag undervisar får jag ta del av många erfarenheter och livsberättelser.

Normer, kön, och etik i relationer och medicinska praktiker

Hur formar olika aktörers erfarenheter och attityder vården av andra gradens förlossningsbristningar? Hur påverkar verbal kritik vårdmöten? Som tvärvetare med bas i medicinsk humaniora intresserar jag mig just nu för frågor så som dessa.

Video

I min forskning studerar jag individers berättelser om sin kropp, sina erfarenheter av vården, och sina relationer. Med utgångspunkt i sådana berättelser och teoretiska verktyg från medicinsk humaniora, medicinsk sociologi och genusvetenskap undersöker jag hur människor försöker förstå sin situation utifrån samhälleliga och kulturella idéer, antaganden och föreställningar.

Just nu arbetar jag med dessa och närliggande frågor i två olika projekt. I projektet ”Bristningars betydelser” studerar jag, tillsammans med Lisa Lindén Göteborgs universitet, vårdsökares och vårdgivares erfarenheter och attityder av andra gradens förlossningsbristningar och hur dessa formar, och formas av, information, behandling och vårdmöten. Projektet lyfter fram hur vårdsökares och vårdgivares erfarenheter och perspektiv kan synliggöras och komma till användning för att förbättra vården, bidra till vård på lika villkor, och på så sätt också bidra till att nyansera diskussionen kring samhällsvetenskapens och humanioras roll i arbetet med att skapa en jämställd vård.

I projektet “Vad klagar du på?” som leds av min kollega Jelmer Brüggemann, analyserar vi patienters och vårdgivares erfarenheter av och förväntningar på hur, och kring vad, kritik ska uttryckas. Vi undersöker också hur patientens sociala position får betydelse i detta sammanhang och hur patientkritik används i kvalitetsförbättring på kliniknivå och i relation till formella klagomålssystem.

Den röda tråden i mina pågående och mina tidigare projekt är min vilja att förstå och visa hur idéer, förväntningar och föreställningar, om exempelvis kön, reproduktion och medicinsk utveckling, formar, och formas i, mellanmänskliga relationer och i medicinska praktiker.

Kommunikation och samarbeten

I alla mina forskningsprojekt försöker jag hitta nya sätt att kommunicera min forskning till en bredare publik. I detta arbete har jag till exempel arbetat med bloggar, Wikipedia och i pågående projekt arbetar jag också med kortare videoproduktioner. Det här arbetet ger mig nya perspektiv på min vetenskapliga produktion och bidrar till att utveckla mina nätverk. Jag har exempelvis anlitats som föreläsare av Svenska Turnerföreningen, Kvinnokliniken vid Linköpings universitetssjukhus, RFSL Linköping, Forskartorget på Bokmässan, och Landstinget Örebro.

Även i mitt uppdrag som koordinator för Centrum för medicinsk humaniora och bioetik (CMHB) arbetar jag med kommunikation och nätverk. Vid CMHB vill vi samla, stärka och utveckla forskning, undervisning och samverkan inom området medicinsk humaniora och bioetik. På så sätt utgör CMHB en mötesplats för forskare, lärare, vårdpersonal och andra samhällsaktörer. Vi arbetar lokalt på universitetet samt regionalt, nationellt och internationellt.

Undervisning och handledning

Jag har undervisat på alla fakulteter vid Linköpings universitet, men framförallt vid filosofisk och medicinsk fakultet, både som föreläsare och handledare. Jag brinner för undervisning som ger olika perspektiv på hälsa, kön, kropp, och vård, och för kvalitativa forskningsmetoder och arbetar för att vidareutveckla mina undervisningsinsatser inom dessa områden på grund-, kandidat-, master- och forskarutbildningsnivå.

Forskningsprojekt

Publikationer

2023

Jelmer Brüggemann, Lisa Guntram, Ann-Charlotte Nedlund (2023) The "Difficult Patient": Dominant Logics and Misfits in Medicine Handbook of Social Sciences and Global Public Health, s. 1-14 Vidare till DOI
Jelmer Brüggemann, Lisa Guntram, Ann-Charlotte Nedlund (2023) On difficult patients and informal complaints

2022

Lisa Guntram (2022) Reproduction and Beyond: Imaginaries of Uterus Transplantation in the Light of Embodied Histories of Living Life Without a Uterus Reproductive Citizenship: Health, Technologies, Rights and Relationships, s. 127-152 Vidare till DOI

Deltagande i poddar

Fakultet: Mamma, pappa, kanske barn

I LiUs samhällspodd, Fakultet, berättar jag om min forskning om livmodertransplantation.
Lyssna här

Temapodden: Kropp och kroppslighet

I Temapodden samtalar jag och mina kollegor, Kristin Zeiler och Ericka Johnson om det nystartade Centrum för medicinsk humaniora och bioetik. Inom CMHB forskar vi om människan i mötet med biomedicin och vård från en mängd olika perspektiv.
Pod

Inspelade föreläsningar

Brister och bristningar i svensk förlossningsvård

På senare år har uppmärksamhet riktats mot brister och utmaningar i vården, särskilt inom mödra- och förlossningsvården. Ett exempel är den intensifierade diskussionen kring förlossningsbristningar. Hur kan patienters och vårdgivares erfarenheter och perspektiv bidra till samtal om hur framtidens förlossningsvård kan utvecklas och stärkas?

Livmodertransplantation: en "livsviktig" gåva?

Våren 2014 föddes det första barnet som ett resultat av en livmodertransplantation, en behandling som ska göra det möjligt för kvinnor som saknar en livmoder eller vars livmoder inte fungerar att bli gravida. Samtidigt väcker den nya frågor om genus, föräldraskap och relationer. Här får du veta hur normer om kroppar och kön kommer till uttryck i utvecklingen av en medicinsk reproduktionsteknologi.

Sociala medier

Nyheter

Porträttfoto av Lisa Guntram.

Nytt nätverk med fokus på kvinnohälsa

Forskaren Lisa Guntram får medel för att starta ett nätverk som utforskar och utmanar marginaliseringen av kvinnohälsa. Det blir världens första nätverk för forskning inom området kvinnohälsa med fokus på samhällsvetenskap och humaniora.

En gravid mage berörs av en annan persons hand

Får jag låna din livmoder?

Forskningen om livmodertransplantation går framåt. Men för att delta i livmodertransplantation behöver man hitta en egen donator och det kan skapa utmaningar, visar en studie från LiU.

Barn som fötts för tidigt

26,5 miljoner till LiU från Forte

Från förlossningsskador och tonårsflickors psykiska hälsa till beslutsfattande inom vården och barns utveckling i en digital skolvärd. Det är några av projekten som nu beviljas medel.

Organisation