Normalitet, kön, och etik i relationer och medicinska praktiker

Hur formar oskrivna regler – om exempelvis kön, genus och släktskap – våra kroppar, sätt att se på kroppar och medicinska behandlingar? Jag utforskar hur sådana regler uttryckts och skapas, exempelvis i relation till livmodertransplantation, ”otypisk” könsutveckling och infertilitet.

I min forskning intresserar jag mig för individers berättelser om sin kropp, sina erfarenheter av vården och sina relationer. Med utgångspunkt i sådana berättelser undersöker jag hur människor försöker förstå sin situation utifrån samhälleliga och kulturella idéer, förväntningar och föreställningar.

Exempelvis har jag visat hur unga kvinnor resonerar kring sina erfarenheter av att sakna det som ofta anses ”typiskt” kvinnligt, så som två x kromosomer, äggstockar, livmoder eller vagina och hur föräldrar beskriver och resonerar kring sitt beslut att donera en njure till sitt sjuka barn. Genom att studera dessa berättelser vill jag också försöka förstå hur våra förgivettaganden och normer tar sig uttryck – och på så sätt formar kroppar, relationer, medicinska praktiker och medicinska innovationer – men också hur förgivettaganden och normer samtidigt omformas. Sådan kunskap är viktig för att kunna synliggöra fler perspektiv och för att kunna problematisera vård och behandling, men bidrar också med vidgade perspektiv i samhälleliga och etiska diskussioner om medicinska innovationer.

Flytta livmödrar och skapa vaginor

Den röda tråden i mitt arbete är att förstå och visa hur idéer, förväntningar och föreställningar, om exempelvis kön, reproduktion, medicinsk utveckling och medicinsk etik, formar, och formas i, mellanmänskliga relationer och i medicinska interventioner och innovationer.

Det gör jag också i ett pågående projekt där jag studerar de livmodertransplantationerna som de senaste åren genomförts vid Sahlgrenska universitetssjukhuset utifrån involverad personals perspektiv och utifrån rapportering i media. Med utgångspunkt i tidigare genus- och samhällsvetenskaplig forskning om assisterad reproduktionsteknologi och organdonation vill jag nyansera diskussioner om utvecklingen av reproduktionsteknologi och särskilt om livmodertransplantation. På liknande sätt har jag tidigare även undersökt hur kvinnor med en medfödd avsaknad av vagina upplever och beskriver medicinska ingrepp som är menade att skapa en vagina och visat hur dessa kvinnor i sina berättelser både förstärker och ifrågasätter normer om heterosexuella praktiker och kvinnliga kroppar.

Känsliga ämnen och spännande samarbeten

Mina forskningsintressen har gjort att jag fått stor erfarenhet av att genomföra och analysera intervjuer om ämnen som kan anses och upplevas som känsliga. De har också gjort att jag fått kontakter med olika aktörer inom närliggande områden och jag anlitats som föreläsare av bland annat Svenska Turnerföreningen, Kvinnokliniken vid Linköpings universitetssjukhus, RFSL Linköping, Föreningen för psykologstudenter vid Linköpings universitet, Forskartorget på Bokmässan, och Landstinget Örebro. Att hitta möjligheter till samarbeten med olika aktörer och att sprida mina forskningsresultat till en bredare publik är något jag ständigt arbetar för att vidareutveckla, bland annat genom min blogg och genom att utveckla sidor på Wikipedia. 

Utbildning

Jag undervisar framförallt på Filosofiska och Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet, både som föreläsare och handledare. Inom kursen de interprofessionella momenten vid Medicinska fakulteten har jag under flera år arbetat med basgruppshandledning, organisation och ledning av seminarier, diskussioner av individuella arbeten, och är tentator. Vid programmet Samhälls – och kulturanalys, Filosofiska fakulteten, arbetar jag med handledning av grupparbeten och uppsatser. Jag föreläser också återkommande vid Medicinska fakultetens interprofessionella masterprogram.

"Som att få veta att man inte har något hjärta"

Se filmen där jag pratar om MRKH och livmodertransplantation.

 

Forskningsprojekt

Publikationer

Följ mig på blog.liu.se/lisaguntram

CV

Presentationer

Presentationer i urval

 • "Ja men fattar ni hur det är att få veta att man inte har någon fitta eller!?!” Förhandlingar av kön och sex i unga kvinnors berättelser om ”otypisk” könsutveckling. Föreläsning, RFSL Linköping

 • “Det viktiga för mig var att få stöd. Att få bli hörd. Att bli lyssnad på.” Föreläsning, Svenska Turnerföreningen

 • "Ja men fattar ni hur det är att få veta att man inte har någon fitta eller!?! ”Tankar om kropp, kön och otypisk kroppsutveckling, populärvetenskaplig föreläsning, Psykologprogrammets studentförening, Linköpings universitet

 • Panelsamtal om kvinnlighet och möjligheter. ”Ett knippe kvinnokamp!”, Linköpings universitet

 

 

 • ”Det är inte möjligt, det är typ som att säga att du har inte nått hjärta”Lärdomar om kvinnlighet, vårdmöten och normkritik utifrån kvinnors berättelser om ”otypisk” könsutveckling. Föreläsning, INTERSEKTIONALITET & GENUS, Temadag för studenter på psykolog- och socionomprogrammet, Linköpings universitet.

 • ”Det är typ som att säga att du har inte nått hjärta”. Kvinnlighet och vårdmöten i kvinnors berättelser om MRKH. Föreläsning och panelsamtal. Svensk förening för obstetrik och gynekologi (SFOG), Jönköping.

 • Forskningspresentation med fokus på vårdmöten, Kvinnokliniken, Linköpings universitetssjukhus

 • Forskningspresentation och runda bordsamtal, Mydelta, förening för kvinnliga pedagoger, Linköping

Specialområden

 • Samhälls- och genusvetenskapliga vinklar på ”otypisk” könsutveckling

 • Könskorrigerande kirurgi ur normkritiska perspektiv

 • Relationella och etiska dimensioner av livmodertransplantation

 • Normalitet och kategoriseringar av kön och släktband utifrån samhällsvetenskapliga perspektiv

Nyheter

Relaterade forskare