Forskningssamarbete i matematik och dess tillämpningar med Makerere University

Deltagare vid nätverksmötet i Entebbe, Uganda, 2018.
Deltagare vid nätverksmötet i Entebbe, Uganda, 2018. Martin Singull

Vårt mål är att stärka forskningen och forskarutbildningen i matematik och dess tillämpningar vid de offentliga universiteten i Uganda samt att öka användningen av matematik i privat och offentlig sektor. Samarbetet finansieras av Sida.

Institutionerna för matematik vid Linköpings universitet och Makerere University i Uganda är sedan 2015 med i delprogrammet för kapacitetsuppbyggnad inom matematik och dess tillämpningar. Delprogrammet är en del av det bilaterala Mak-Sweden-programmet, ett partnerskapsprogram för forskarutbildning som finansieras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida). Delprogrammet samordnas av Matematiska institutionen vid LiU och institutionen för matematik vid Makerere University.

I Uganda är de offentliga universiteten Busitema University, Gulu University, Kyambogo University och Mbarara University of Science and Technology en del av samarbetet. På den svenska sidan ingår även Mälardalens universitet, Kungliga tekniska högskolan, Stockholms universitet och Uppsala universitet.

Bygga forskningskapacitet i matematik i Uganda

Huvudmålet för delprogrammet är att förse Uganda med doktorander med en stark och bred bakgrund i matematik. Målet ska uppnås genom utbildning av doktorander både i Sverige och Uganda. Ett annat mål är att öka forskningsresultaten från de involverade avdelningarna i Uganda. För det ändamålet har postdoc-stipendier tilldelats och konferenser och workshops anordnats. Delprogrammet syftar också till att öka användningen av matematik i den privata och offentliga sektorn i Uganda, till exempel genom tvärvetenskapliga forskningsprojekt.

Resultat och mål

Resultat

Genom samarbetet har kapaciteten för forskning och undervisning stärkts och kvaliteten och kvantiteten på forskningsresultat har ökat. Några exempel på detta är:

 • Fem anställda vid Makerere antogs till doktorandutbildning i Sverige efter sandwich-tiden. Alla doktorander förväntas ta examen läsåret 2020–2021.
 • Ett undervisat doktorandprogram i matematik vid Makerere har utvecklats och 16 studenter antogs till detta program. Alla doktorander förväntas ta examen läsåret 2020–2021.
 • Kurserna i doktorandprogrammet på Makerere undervisades av föreläsare och professorer från Uganda, Sverige, Australien, Botswana, Etiopien, Oman och Rwanda.
 • Handledarna för studenterna i doktorandprogrammet vid Makerere kommer från Uganda, Sverige, Botswana, Kenya, Oman, Rwanda och Sudan.
 • Sju postdoc-stipendier delades ut för forskningsbesök i Sverige.
 • Antalet publikationer i ansedda vetenskapliga tidskrifter samt presentationer vid internationella konferenser har ökat.
 • Fyra konferenser, skolor och workshops har ordnats.

Samarbetet mellan universitet i den östafrikanska regionen har stärkts genom olika aktiviteter:

 • Delning av mänskliga resurser för undervisning och handledning
 • Gemensam utveckling av doktorandplaner
 • Gemensam översyn av masterprogrammen
 • Bildande av 11 internationella forskargrupper
 • Gemensamma ansökningar om forskningsfinansiering
 • Utveckling av East African Centre for Mathematical Research med stöd av Inter-University Council for East Africa
 • Utveckling av riktmärken för matematikprogram i Östafrikanska gemenskapen med stöd av Inter-University Council for East Africa

Delprogramets mål

Delprogrammet har följande långsiktiga och omfattande mål:

För att gynna landets och regionens utveckling genom att förse Uganda med akademiker som har en stark och bred bakgrund inom matematik samt öka användningen av matematik i den privata och offentliga sektorn i Uganda och i tvärvetenskaplig forskning som genomförts vid Makerere University och i regionen.

Det långsiktiga målet kompletteras med följande specifika mål:

 1. Öka produktionen av vetenskapliga publikationer i internationella, peer-reviewed tidskrifter och aktivt deltagande i internationella konferenser av akademisk personal vid matematiska institutionen, Makerere University
 2. Utveckla och montera ett nytt doktorandprogram vid institutionen för matematik, Makerere University, baserat på kurser och avhandling
 3. Examen 5 doktorander i sandwich-läge och 16 doktorander i lokalt läge
 4. Erbjud sju doktorandstipendier i Sverige till anställda vid institutionen för matematik, Makerere University
 5. Etablera hållbart långsiktigt samarbete inom matematikforskning och undervisning mellan universitet i regionen Östra Afrika
 6. Delta i tvärvetenskapliga forskningsprojekt

Kontaktpersoner

Nyheter

Länkar