Hälsoinformatik

Hälsoinformatik

Hälsoinformatik handlar om att ta vara på, bearbeta och presentera den information som skapas i hälso- och sjukvården så att den gör så stor nytta som möjligt. Vi rör oss från patientspecifik data till generell medicinsk kunskap och stödjer enskilda beslut såväl som utvecklingen av ny kunskap.

Hälso- och sjukvårdens arbete med att förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador genererar alltmer information och blir mer och mer beroende av att kunna hantera den informationen. Samtidigt ger den digitalisering som nu pågår nya möjligheter att mäta, följa upp och utveckla verksamheter och resultat, fördela och styra resurser samt skapa informerade och delaktiga nyttjare och lärande organisationer.

Riktigt värde skapas när alla delar av hälso- och sjukvårdssystemet kan kommunicera med varandra – oavsett om det är hälsoappar, journalsystem eller personer som av olika anledningar inte kan eller vill använda datorer eller smartmobiler. Därför arbetar vi på olika sätt med att få hälso- och sjukvårdens informationsekosystem att hänga ihop för att därigenom möjliggöra nya arbetssätt, förändrade roller och bättre kvalitet.

Forskningen kretsar kring e-hälsa och elektroniska hälsojournaler och berör områden som semantisk interoperabilitet, dataanalys, kliniskt beslutsstöd och interaktionsdesign. Forskningen är tillämpad och bedrivs inom bland annat laboratoriemedicin, primärvård, akutsjukvård, hemsjukvård och palliativ vård. Mer specifikt rör den kliniska tillämpningen till exempel infektionssjukdomar, tumörsjukdomar, hjärtsvikt, KOL och multisjukdom.

Hälsoinformationssystem 

Vi forskar om formell representation av elektroniska hälsojournaler, där vi intresserar oss för olika aspekter av informationsmodeller och informationssystem, bland annat interoperabilitet och teknisk prestanda. Vi arbetar också med ontologi och terminologi, exempelvis strukturer för formell beskrivning av innehåll i ontologier, men också användbarhets- och reliabilitetsfrågor. På den internationella arenan deltar vi i samarbeten och standardiseringsinitiativ som openEHR, SNOMED International och HL7 CIMI.

Beslutsstöd

Vi undersöker hur klinisk och administrativ information kan bearbetas och visualiseras för att stödja olika typer av beslut. Till exempel använder vi kunskap som finns representerad i ontologier för att aggregera och expandera patientinformation i statistiska sammanställningar. Vi arbetar också med metoder för att skapa och åskådliggöra patientöversikter, och även här är användbarhet ett återkommande tema. Ett tredje exempel på temat beslutsstöd är strukturerad journalgranskning baserad på formell representation av journalinnehåll.

Hemsjukvård

I hemsjukvårdsprojekten utvecklar vi teknik för ökad livskvalitet för svårt sjuka patienter som vårdas i hemmet. Symtom och fysiologiska parametrar rapporteras till vårdgivarens informationssystem, varifrån patienterna övervakas. Resultatet är förbättrad symtomkontroll, tidigare upptäckta behov av vårdinsatser och färre inläggningar på sjukhus, vilket i sin tur ger tryggare patienter och anhöriga. Genom att återkoppla information lär sig patienterna också mer om sin sjukdom och blir mer delaktiga. Den teknik vi använder är tillgänglig även för patienter som inte kan eller vill använda datorer, surfplattor eller smartmobiler.

Projekt

Medarbetare

Organisation