Hälsoundersökningar av barn placerade i samhällsvård

Barn som leker doktor med nalle
Catherine Falls Commercial

Tidigare forskning, både nationellt likväl internationellt, har visat att barn och ungdomar som är placerade i samhällsvård (bland andra LVU (tvångs-) och SoL (frivilliga) placeringar) har större risk för sämre hälsa och att inte ges möjlighet till den sjukvård de behöver och har rätt till.

Ovanstående faktum har varit anledning till lagen om hälsoundersökningar av barn och unga placerade utanför det egna hemmet (2017:209). Riksdagen har genom uppföljnings- och utvärderingsgruppen i socialutskottet i maj 2022 lagt fram en rapport som lyfter fram olika brister och problem efter lagen har tillkommit.

Varför får mindre än hälften av alla placerade barn och unga i Sverige sin hälsoundersökning?

Godfried van Agthoven och handledare genomför nu forskningsprojektet Hälsoundersökningar av barn och unga i Sverige – ett beställar- och utförarperspektiv

I första studien, har ett beställarperspektiv på hälsoundersökningar av barn placerade i samhällsvård varit i fokus. Socialsekreterarens upplevelser och perspektiv att initiera en hälsoundersökning har studerats och studien kommer att publiceras under 2024.


Nästa steg

Under våren 2024 inleds nästa studie för att studera kvaliteten på genomförda hälsoundersökningar inom hälso- och sjukvården och jämföra mellan olika vårdgivare samt kön och ålder. Journaler från barn och unga som har haft en hälsoundersökning inom hälso- och sjukvården kommer att granskas och kvalitet kommer att graderas. Vi vet utav tidigare forskning vilket sjukvårdsbehov barn och unga som placeras i samhällsvård har men vi vet inte hur hälsoundersökningar generellt genomförs och vilken kvalitet dessa undersökningar har.

Godfried van Agthoven har nyligen fått beviljade medel på 200 000 kr från Majblommans Riksförbund för att kunna påbörja denna studie. Läs mer på Majblommans Riksförbund webbplats.

Vi kommer att uppdatera denna sidan under projektets gång.

Tack! 

Vuxen hjälper barn på med skor
Maskot

Tack alla socialsekreterare som har bidragit med tid och kunskap! 

Vi har nu samlat in data från fokusgrupperna och återkommer med en uppdatering efter våra analyser och resultat. 

Relevanta länkar

Kontakt

Kontaktuppgifter endast till för frågor som rör forskningsprojektet Hälsoundersökningar av barn placerade i samhällsvård. Barnafrid rådgör inte i enskilda ärenden. Universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver/skickar till oss kan bli en allmän handling och därmed diarieföras.