Hälsoundersökningar av barn placerade i samhällsvård

Barn som leker doktor med nalle
Catherine Falls Commercial

Tidigare forskning, både nationellt likväl internationellt, har visat att barn och ungdomar som är placerade i samhällsvård (bland andra LVU (tvångs-) och SoL (frivilliga) placeringar) har större risk för sämre hälsa och att inte ges möjlighet till den sjukvård de behöver och har rätt till.

Ovanstående faktum har varit anledning till lagen om hälsoundersökningar av barn och unga placerade utanför det egna hemmet (2017:209). Riksdagen har genom uppföljnings- och utvärderingsgruppen i socialutskottet i maj 2022 lagt fram en rapport som lyfter fram olika brister och problem efter lagen har tillkommit.

Varför får mindre än hälften av alla placerade barn och unga i Sverige sin hälsoundersökning?

Forskningsprojektet som Godfried van Agthoven och handledare kommer utföra är Hälsoundersökningar av barn och unga i Sverige – en beställare- och utförarperspektiv. I första studierna, Beställarens perspektiv på hälsoundersökningar av barn placerade i samhällsvård, kommer socialsekreterarens upplevelser och perspektiv att initiera en hälsoundersökning att studeras. Särskilt fokus kommer att läggas på analysen av olika typer av faktorer som hindrar eller försvårar den obligatoriska hälsoundersökningen, upprättandet av hälsovårdsplanen och kommunikation kring dessa; exempel kan vara organisatoriska barriärer, bristen på riktlinjer och anvisningar, kunskapsluckor och brister i kommunikation. Studien kommer att förvänta ge mer djuplodande svar på varför mindre än hälften av alla placerade barn och unga i Sverige får sin hälsoundersökning tillgodosedda enligt tidigare rapporter. Projektet kommer vara utifrån ett hälso- och sjukvårdsperspektiv och kommer innefatta samverkan mellan olika myndigheter.

Nästa steg

Längre fram planeras att studera kvaliteten på genomförda hälsoundersökningar inom hälso- och sjukvården och jämföra mellan olika vårdgivare. Kan vi ta fram kvalitetsinstrument för att ranka kvalitet av hälsoundersökningar och kan vi förbättra undersökningar för barn och unga som genomgår en hälsoundersökning när de placeras i samhällsvård?

Bidra till forskningen

Vuxen hjälper barn på med skor
Maskot

Arbetar du som socialsekreterare?

Under hösten 2022-våren 2023 pågår en studie där socialsekreterare kan anmäla sig till fokusgrupper för att delta i studien som forskningsperson. Socialsekreterare som jobbar inom socialtjänsten och har erfarenhet av att placera barn och unga i samhällsvård (LVU/SoL/utredningshem/HVB/SIS osv.) är välkomna att anmäla sig till en fokusgrupp i nedanstående anmälningsformulär.

Lämnad information hanteras enligt GDPR och LiUs riktlinjer för hantering av personuppgifter.

Relevanta länkar

Kontakt