Avdelningen för barnafrid (BARNAF)

Barnafrid är ett nationellt kunskapscentrum med uppdrag att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn. Det är ett regeringsuppdrag som tilldelades Linköpings universitet under 2015 och finns placerat på Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV) på campus US i Linköping.

Photo Taken In Chiang Mai, Thailand Foto Getty ImagesBarnafrid riktar sig mot yrkesverksamma som i sitt arbete möter barn och unga som utsatts våld och andra övergrepp men även till yrkesverksamma vid till exempel myndigheter. Målet för kunskapscentret är att, genom att samla och sprida kunskap, bidra till ett förbättrat förebyggande arbete samt att utveckla effektiva insatser för att skydda och stödja barn som utsatts för våld och andra övergrepp.

Barnafrid ska vara en länk mellan forskning och praktik och är idag ansvariga för olika nationella yrkesnätverk där yrkesverksamma bjuds in till olika träffar för föreläsningar och möjligheten till att utbyta erfarenheter med varandra. Kunskapscentret ska årligen identifiera kunskapsbehov och målanpassa kunskapssammanställningar till berörda yrkesgrupper men även identifiera utvecklingsområden och redovisa dessa årligen till regeringen.

Forskning inom barnafrid

Nyheter

Två personer sitter och håller händer.

Samarbete om barn som far illa ska spridas nationellt

Enbart några procent av alla orosanmälningar över barn som far illa kommer från förskolan. Ett samarbete har mynnat ut i en ny utbildning för hur personal ska hantera våld mot barn på ett bättre sätt – en satsning som nu lanseras över hela landet.

Hand som sträcker fram ett pass vid en passkontroll

Proposition om utvidgat utreseförbud för att skydda barn och unga

Regeringen vill skydda barn och unga från skadliga utlandsvistelser i större utsträckning än vad som är möjligt i dag. I en proposition till riksdagen föreslås att utreseförbudet i Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) ska utvidgas.

Nallebjörn med stickad tröja som sitter på en fönsterbräda och tittar ut.

Uppföljning visar att tillämpningen av barnfridsbrottet brister

Samhället behöver göra mer för att tillvara barnets rätt att bli hörd samt få skydd, stöd och behandling i ärenden som rör barnfridsbrott. Det visar en uppföljande kartläggning gjord av Barnafrid hösten 2023.

Kontakta oss

Organisation