Internetbaserad kognitiv beteendeterapi för patienter med icke-kardiell bröstsmärta (IKSIT)

Internetbaserad KBT för patienter med IKSIT
Patient- och samhällsnytta av guidad internetbaserad kognitiv beteendeterapi för patienter med icke-kardiell bröstsmärta hocus-focus

Forskningsstudien IKSIT fokuserar på patienter med oro och ångest över sina återkommande icke-kardiella bröstsmärtor. Patientgruppen riskerar att hamna mellan stolarna – samtidigt som de bidrar till höga sjukvårds- och samhällskostnader. Kognitiv beteendeterapi via internet kan vara en möjlig lösning.

Många patienter söker vård för bröstsmärta där akut hjärtsjukdom inte kan konstateras. Trots återkommande besvär blir många av dessa patienter utskrivna utan någon förklaring till bröstsmärtan och är därför övertygade om att de har en oupptäckt hjärtsjukdom. Detta gör att de undviker aktiviteter som de tror kan förvärra bröstsmärtan och skada hjärtat, vilket i sin tur kan påverka det dagliga livet negativt.

Mycket av vården i Sverige i dag är väldigt inriktad på den fysiologiska delen, väldigt lite tar den psykologiska delen i beaktande. Kognitiv beteendeterapi (KBT) har visat sig effektiv vid behandling av mild-medelsvår psykisk ohälsa såsom ångest och depression, men problemet är att vården inte har resurser att förmedla KBT till patientgruppen. Därför kan kognitiv beteendeterapi via internet vara en möjlig lösning. Forskningsstudien heter i sin helhet: Patient- och samhällsnytta av guidad internetbaserad kognitiv beteendeterapi för patienter med icke-kardiell bröstsmärta.

Kontakt

Forskning

Studierna har visat att psykisk ohälsa såsom depression, ångest över att ha en hjärtsjukdom, samt rädsla för kroppsliga symtom är vanligt förekommande i denna patientgrupp. Vi har också funnit att psykisk ohälsa och särskilt hjärtrelaterad ångest leder till fler vårdbesök och ökade vårdkostnader. Behandling av psykisk ohälsa skulle därmed kunna minska patientens besvär och därmed vårdkonsumtionen.

Vår uppfattning är att dessa patienter är i behov av att ändra sitt tankemönster kring smärtan, få ökad kunskap om bröstsmärtan och förstå att denna kan ha många fler orsaker än bara hjärtat. Dessutom behöver patienterna bli övertygade om att hjärtat klarar av fysisk ansträngning så att dessa inte undviker fysisk aktivitet som de ofta uppfattar som skadligt för hjärtat. Utöver detta behöver patienterna verktyg för att hantera en återkommande smärtsituation som oftast är kopplad till stress och oro.

För att lära sig hantera sina bröstsmärtor och inte begränsa sig i sin vardag bygger KBT-behandlingen via internet på undervisning, fysisk aktivitet och övningar i medveten närvaro. Allt för att bryta det tankemönster som finns. Projektet är nu i full gång med patientrekrytering. Målet är 120 patienter och hittills är drygt en tredjedel inkluderade och har genomgått behandling eller kontroll.

 

Samverkan

Various connections implying a world map Forskningsprojektet IKSIT har flera samarbeten runtom i Sverige. Ett nära samarbete sker naturligtvis med Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Ett annat samarbete pågår med Länssjukhuset Ryhov i Jönköping.

För närvarande sker också samtal om internationella samarbeten i London.

Nyheter

Organisation