Implementering av hållbarhetsstrategier 

Fabrik.

I det här projektet undersöker vi hur svensk processindustri kan arbeta för att minska beroendet av fossila bränslen och motverka klimatförändringar. Det gör vi genom att studera processer och praktik relaterade till hållbar strategiimplementering.

Implementering av hållbarhetsstrategier:

Nya arbetssätt för snabbare omställning i svensk processindustri

Minskning av växthusgasutsläpp är en strategisk prioritet för både regeringar och industriföretag. Invasionen av Ukraina i februari 2022 har visat på behovet av att minska beroendet av fossila bränslen och EU betonar vikten av att påskynda innovationstakten och övergången till renare energiformer.

I Sverige är processindustrin de största industriella utsläpparna, och de kännetecknas av stora investeringar, långsamma återkopplingsslingor och långa tidshorisonter. Innovations- och förändringsprocesser blir tidskrävande, vilket är ett allvarligt problem givet behovet av snabb omställning, och det krävs nya strategier.

Detta projekt undersöker hur svensk processindustri kan arbeta för att minska beroendet av fossila bränslen och motverka klimatförändringar genom att undersöka processer och praktik relaterade till hållbar strategiimplementering.

Tillsammans med utvalda aktörer inom svensk processindustri skapar projektet ny kunskap om utveckling och implementering av hållbarhetsstrategier.

Om forskningsprojektet

Syfte

Att utveckla kunskap om hur svenska processföretag implementerar nya strategier för att påskynda innovation och omställningen för att minska beroende av fossila bränslen, utveckla nya system baserade på förnybara energikällor och aktivt motverka klimatförändring. 

Tillvägagångssätt

Tillsammans med utvalda aktörer inom svensk processindustri kommer vi att undersöka och vidareutveckla kunskap och praxis kring hållbar strategiimplementering. Vi utforskar projektets operativa och strategiska aspekter av engagemang på företagsnivå genom att fokusera på hur hållbarhetsvisioner och -strategier implementeras genom konkreta åtgärder riktade mot innovation för ökad hållbarhet.

Projektet kommer att ta ett integrerat tillvägagångssätt för att förstå processer för strategiimplementering genom att inkludera flera analysnivåer; företagsnivån, kluster/branschnivån samt institutionell/samhällelig nivå, vilket återspeglas i våra tre forskningsfrågor. Detta kompletterar tidigare studier som huvudsakligen har behandlat en eller ett fåtal nivåer.

Genom att inkludera och integrera flera nivåer av analys är det möjligt att få en mer heltäckande bild av komplexiteten som styr hållbarhetsövergångar i praktiken och identifiera kritiska punkter där interventioner kan behövas. Som sådant syftar projektet till att utveckla handlingsbar kunskap som kan göra det möjligt för svenska processföretag att påskynda övergångsprocesser genom utveckling och antagande av nya metoder.

Frågeställning

Forskningsfrågorna som styr vår studie är:

  • Hur arbetar svenska processföretag för att implementera hållbarhetsstrategier?
  • Hur kan ”co-learning” tillsammans med andra företag påskynda omställning inom processindustrin?
  • Hur kan svenska processföretag påverka sin institutionella och samhälleliga kontext för att främja hållbar omställning?

Projektet genomförs i 3 delar

Den första delen är en kvalitativ case-studie av ett svenskt processföretag, med fokus på dess omställning till en mer hållbar strategi.

Den andra delen består av en kvantitativ enkätstudie som riktar sig till svenska processföretag, där vi vill undersöka hållbarhetsstrategier och praktik i en bredare grupp.

Den tredje delen innehåller ett antal ’co-learning workshops’ där medlemmar i Vinnväxtsatsningen Klimatledande Processindustri kommer jobba tillsammans med forskargruppen och lära av varandra för att skapa förutsättningar för snabb implementering av nya arbetssätt och hållbara strategier.

Tidsram

Projektperiod: 2023-03-01 – 2025-12-31

Projektmedarbetare

Om avdelningen