Integrerad produkt- och tjänsteutveckling - IPSE

kvinna läser diagram

Under det senaste decenniet har intresset för att integrera tjänster och fysiska produkter ökat i den tillverkande industrin.

Efterfrågan av mer hållbara tjänster och produkter har stimulerat oss att undersöka möjligheter att designa nya produkter och tjänster som är så energi- och resurseffektiva som möjligt under hela livscykeln och inte enbart under produktionsfasen.

Ett flertal koncept och termer har föreslagits avseende denna typ av erbjudanden eller affärsmöjligheter sett i ett bredare perspektiv, exempelvis ”total care product”, funktionsförsäljning, hybrida erbjudanden, integrerade lösningar och produkt/tjänste-design. Enheten Produkter Tjänster Innovation (PSI) föredrar termen Integrerad Produkt- och Tjänsteutveckling (IPSE) för att betona aspekten med integration.

PSI-enheten utvecklar världsledande vetenskaplig kunskap där livscykelbaserade erbjudanden och affärsmodeller är målet, och design och innovation är aktiviteter för att nå målet. Erbjudandena inkluderar fysiska produkter och tjänster, och designen bygger på ett helhetsperspektiv som inkluderar miljömässig och ekonomisk hänsyn. Problemställningarna hanteras med ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt i och med vår expertis inom teknisk design, ekonomi och miljöfrågor.

Vi har studerat miljömässig och ekonomisk nytta med IPSE sett i ett livscykelperspektiv, till exempel avseende fysiska produkter, som hylsplugg för pappersbruk, och tjänster som rengöring av fasader och kompaktering av jord. I de tre fallen har vi funnit att IPSE förbättrar såväl de miljömässiga som de ekonomiska aspekterna jämfört med traditionella erbjudanden och resultaten visar att IPSE är att föredra framför traditionell produktförsäljning.

Kontakt

Relaterad forskning