Hållbara affärsmodeller

Ett starkt växande forskningsfält där forskare vid LiU finns bland de främsta i världen. Fokus ligger på livscykelbaserade erbjudanden och affärsmodeller där design och innovation är viktiga komponenter. Forskningen är tvärvetenskaplig och bedrivs i nära samarbete med små och stora svenska och internationella företag. 

Miljöfrågor kan ses som problem som behöver lösas men också som möjligheter att skapa resurssnåla lösningar. Det senare synsättet kräver livscykelbaserade affärsmodeller och kunderbjudanden på bred front liksom utveckling av kombinerade produkt- och tjänsteerbjudanden.

Tankarna, som länge haft ett starkt fäste i Region Östergötland med dess växande Cleantech-industri, sprider sig snabbt. LiU:s forskare, inom teknik likaväl som inom ekonomi och samhällsvetenskaperna, har också varit tidigt ute med att studera området och bidra till dess utveckling.

Även funktionsförsäljning, där företag säljer en funktion snarare än en produkt, som en viss mängd transporter istället för en ny truck eller kylkapacitet istället för frysskåp, studeras. En viktig faktor här är den miljö- och marknadspotential som ligger i ett mer livscykelbaserat och resurssnålt synsätt.

LiU koordinerar även forskningsprogrammet MistraREES där också utveckling av nya policier och affärsmodeller ingår.

Aktuell forskning

En snickare jobbar vid en arbetsbänk

Cirkulära arbetskläder

Projektet undersöker de legala och ekonomiska för- och nackdelarna med modulära arbetskläder, både ur ett leverantörs och kundperspektiv och även aktörers upplevda värde av kläderna.

AI skapat bild på en fiktiv stad i akvarell teknik.

Centrum för affärsmodellsinnovation

Centrum för affärsmodellsinnovation (CBMI) har sin utgångspunkt i företagens roll i samhället och sättet som affärsmodeller förändras och förnyas över tid - för att kunna anpassas till förändringar i samhället.

Trafikmyller i storstad.

Miljökontot

För att snabba på omställningen till fossilfria och hållbara godstransporter har detta projekt tagit fram verktyg och arbetssätt som stödjer ett mer proaktivt och strategiskt miljöarbete i godstransportföretag.

Nyheter 

Världens första ISO-standarder för cirkulär ekonomi klara

Flera forskare från LiU har deltagit i arbetet med att ta fram världens första ISO-standarder för en cirkulär ekonomi. Målet är ett mer hållbart samhälle.

LiU-professor bidrar till en ny ISO-standard i världen

Det finns hundratals definitioner av cirkulär ekonomi i världen, vilket skapar förvirring. LiU-forskning med professor Mattias Lindahl i spetsen, har bidragit till att en ny ISO-standard kan råda bot på detta.

Två kvinnliga studenter vid arbetsbänk, demonterar lampa.

Studenterna granskar Ikeas produkter

Ta isär några Ikea-produkter och dokumentera möjligheten att laga, byta ut och återbruka delarna. Det är en del av ett forskningsprojekt där LiU-studenterna får samarbeta med den svenska möbeljätten.