Hållbara affärsmodeller

Ett starkt växande forskningsfält där forskare vid LiU finns bland de främsta i världen. Fokus ligger på livscykelbaserade erbjudanden och affärsmodeller där design och innovation är viktiga komponenter. Forskningen är tvärvetenskaplig och bedrivs i nära samarbete med små och stora svenska och internationella företag. 

Miljöfrågor kan ses som problem som behöver lösas men också som möjligheter att skapa resurssnåla lösningar. Det senare synsättet kräver livscykelbaserade affärsmodeller och kunderbjudanden på bred front liksom utveckling av kombinerade produkt- och tjänsteerbjudanden.

Tankarna, som länge haft ett starkt fäste i Region Östergötland med dess växande Cleantech-industri, sprider sig snabbt. LiU:s forskare, inom teknik likaväl som inom ekonomi och samhällsvetenskaperna, har också varit tidigt ute med att studera området och bidra till dess utveckling.

Även funktionsförsäljning, där företag säljer en funktion snarare än en produkt, som en viss mängd transporter istället för en ny truck eller kylkapacitet istället för frysskåp, studeras. En viktig faktor här är den miljö- och marknadspotential som ligger i ett mer livscykelbaserat och resurssnålt synsätt.

LiU koordinerar även forskningsprogrammet MistraREES där också utveckling av nya policier och affärsmodeller ingår.

Aktuell forskning

AI skapat bild på en fiktiv stad i akvarell teknik.

Centrum för affärsmodellsinnovation

Centrum för affärsmodellsinnovation (CBMI) har sin utgångspunkt i företagens roll i samhället och sättet som affärsmodeller förändras och förnyas över tid - för att kunna anpassas till förändringar i samhället.

bild med ord som services, products, innovation

Produkter Tjänster Innovation

Enheten PSI är en forskargrupp som är ledande experter inom applicerad och transdisciplinär forskning om hållbart värdeskapande utifrån ett systemperspektiv, vilket möjliggör en effektiv användning och bevarande av resurser.

En kvinna tittar på några nyckelord som förknippas med återtillverkning. Orden är på engelska: remanufacturing, reuse, remarketing, circular economy, circular solutiosn product as a service, sustainable, consumer behavior.

Beteendebarriärer mot återtillverkning av konsumentprodukter, STIGMA

Målet med STIGMA-projektet är att framhäva cirkulära alternativ som främjar långvarig användning och återanvändning av produkter, exempelvis genom koncept som "Produkt som en Tjänst" (PaaS) och återtillverkning.

Nyheter 

Två kvinnliga studenter vid arbetsbänk, demonterar lampa.

Studenterna granskar Ikeas produkter

Ta isär några Ikea-produkter och dokumentera möjligheten att laga, byta ut och återbruka delarna. Det är en del av ett forskningsprojekt där LiU-studenterna får samarbeta med den svenska möbeljätten.

Mattias Lindahl håller riksdagsseminarium om cirkulär ekonomi inför publik

Regeringen lär sig mer om cirkulär ekonomi

På Delegationen för cirkulär ekonomis seminarium i riksdagen, lyfte Mattias Lindahl många av de nyttor som en omställning till en mer cirkulär ekonomi medför.

Tjänstefiering (servitization) och tjänstebaserade affärsmodeller

Tjänstefiering ger inte bara möjligheter till ökad konkurrenskraft, utan också nya vägar till värdeskapande samt en möjlighet att fördjupa relationer med kunder och utforma nya affärsmodeller.