Produkter Tjänster Innovation

bild med ord som services, products, innovation

Enheten Produkter Tjänster Innovation (PSI) är en forskargrupp som är ledande experter inom applicerad och transdisciplinär forskning om hållbart värdeskapande utifrån ett systemperspektiv, vilket möjliggör en effektiv användning och bevarande av resurser. Forskningens fokus är Hållbar produktion, Integrerad Produkt- och Tjänsteutveckling och Design
för tillverkning och återtillverkning.

Vår vision är ett samhälle där vetenskapligt baserade lösningar bidrar till en hållbar och välmående omvärld. Forskningen är applicerad och vi upprätthåller starka och nära samarbeten med omgivande samhälle, speciellt med industriella partners. Tillsammans utvecklar vi ny kunskap som testas och utvärderas, och som sedan sprids till våra partners och till det övriga samhället.

Vår mission är att:

  • Främja och genomföra världsledande vetenskaplig forskning för att skapa, tillämpa och sprida kunskap som leder till att samhället förändras till att bli en mer hållbar och välmående värld.
  • Fokusera på utveckling av livscykelbaserade effektiva lösningar ur miljö- och ekonomiska perspektiv.
  • Vara ett förstahandsval som forskningspartner av samhälle, industri och akademi.
  • Vara en generator av framstående studenter.

Det övergripande tillvägagångssättet är:

  • Forskning – Tillsammans utveckla, applicera och sprida världsledande vetenskaplig kunskap som är relevant för de samhälleliga utmaningarna.
  • Utbildning – Erbjuda möjligheter att lära sig den senaste vetenskapliga kunskapen och dess praktiska tillämpning.
  • Samverkan – Erbjuda vetenskapligt baserat stöd, strategiskt och operativt, till policys och till utveckling av hållbara lösningar.

Kort om oss

Forskning

Vi koordinerar stora nationella och internationella forskningsprogram och har många pågående forskningsprojekt.

Utbildning

Vi har examinerat över 100 mastersstudenter sedan 2007

Samverkan

Samverkan med industrier, företag, organisationer och kommuner genomsyrar vår verksamhet.

Kontakt

Forskningsområden

Utvalda forskningsprojekt

Många orange gaffeltruck.

Återtillverkning – nyckeln till framtiden

Forskningsprojektet (REMARKABLE - Remanufacturing – key enabler to future business) syftar till att stödja tillverkare att bli mer resilienta, cirkulära och hållbara genom återtillverkning och bidra till en mer effektiv resursanvändning.

lager med saker och produkter som kan återanvändas - cyklar, tv, möbler.

Skiftet mot återtillverkning

Forskningsprojektet (Remanufacturization) kommer att stödja B2C -tillverkare i övergången mot återtillverkning genom att utveckla och förbättra tillverkares återtillverkningsekosystem samt undersöka konsumentprodukters återtillverkningspotential.

En snickare jobbar vid en arbetsbänk

Cirkulära arbetskläder

Projektet undersöker de legala och ekonomiska för- och nackdelarna med modulära arbetskläder, både ur ett leverantörs och kundperspektiv och även aktörers upplevda värde av kläderna.

arbetsplats för elektronisk utrustning med tång och nödvändiga verktyg

Remometer

Vi hjälper originaltillverkare och andra aktörer att starta återtillverkning genom att undersöka deras förutsättningar och beredskap för att börja återtillverka.

Circularis

Circularis är ett projekt som syftar till att utveckla innovativa stöd för svenska tillverkare som önskar ökad resurseffektivitet och hållbarhet i sina produkter och tjänster.

Adapt 2030

Projektet kommer att utveckla en metod som visar processen och värdet av livscykeldigitalisering.


Till projektsidan

SIMON

Huvudsyftet med projektet är att välja och använda bevisade och lovande AI- (artificiell intelligens) tekniker för underhållstjänster som tillhandahålls av tre svenska företag.


Till projektsida

CarE-Service

Detta projektet syftar till att demonstrera innovativa, cirkulära affärsmodeller i bilsektorn. Det innebär att vi kommer återanvända, återtillverka och återvinna komponenter och material från hybrid- och elfordon.


Till projektsida

SE:Kond2Life

Inom projektet SE:Kond2Life vill vi skala upp och praktiskt visa hur ekosystem för cirkulära värdekedjor kan möjliggöras, ihop med affärslogik för hållbar återanvändning av fordonskomponenter över multipla livscykler.


Till projektsida

Forskningsprogram

Forskare

Relaterad forskning