Produkter Tjänster Innovation

bild med ord som services, products, innovation

Enheten Produkter Tjänster Innovation (PSI) är en forskargrupp som är ledande experter inom applicerad och transdisciplinär forskning om hållbart värdeskapande utifrån ett systemperspektiv, vilket möjliggör en effektiv användning och bevarande av resurser. Forskningens fokus är Hållbar produktion, Integrerad Produkt- och Tjänsteutveckling och Design
för tillverkning och återtillverkning.

Vår vision är ett samhälle där vetenskapligt baserade lösningar bidrar till en hållbar och välmående omvärld. Forskningen är applicerad och vi upprätthåller starka och nära samarbeten med omgivande samhälle, speciellt med industriella partners. Tillsammans utvecklar vi ny kunskap som testas och utvärderas, och som sedan sprids till våra partners och till det övriga samhället.

Vår mission är att:

  • Främja och genomföra världsledande vetenskaplig forskning för att skapa, tillämpa och sprida kunskap som leder till att samhället förändras till att bli en mer hållbar och välmående värld.
  • Fokusera på utveckling av livscykelbaserade effektiva lösningar ur miljö- och ekonomiska perspektiv.
  • Vara ett förstahandsval som forskningspartner av samhälle, industri och akademi.
  • Vara en generator av framstående studenter.

Det övergripande tillvägagångssättet är:

  • Forskning – Tillsammans utveckla, applicera och sprida världsledande vetenskaplig kunskap som är relevant för de samhälleliga utmaningarna.
  • Utbildning – Erbjuda möjligheter att lära sig den senaste vetenskapliga kunskapen och dess praktiska tillämpning.
  • Samverkan – Erbjuda vetenskapligt baserat stöd, strategiskt och operativt, till policys och till utveckling av hållbara lösningar.

Kort om oss

Forskning

Vi koordinerar stora nationella och internationella forskningsprogram och har många pågående forskningsprojekt.

Utbildning

Vi har examinerat över 100 mastersstudenter sedan 2007

Samverkan

Samverkan med industrier, företag, organisationer och kommuner genomsyrar vår verksamhet.

Forskning

Vi koordinerar stora nationella och internationella forskningsprogram och har många pågående forskningsprojekt.

Utbildning

Vi har examinerat över 100 mastersstudenter sedan 2007

Samverkan

Samverkan med industrier, företag, organisationer och kommuner genomsyrar vår verksamhet.

Kontakt

Forskningsområden

Utvalda forskningsprojekt

Forskningsprogram

Forskare

Relaterad forskning