Betydelsen av stressrelaterad sårbarhet för somatisk och psykiatrisk sjukdom

Covid-19-pandemin är den allvarligaste samhällskrisen som drabbat Sverige i modern tid. Konsekvenserna innefattar kraftigt ökad stress för individen via arbetslöshet, ekonomiska problem, och social isolering. Stress är en viktig riskfaktor för somatisk och psykiatrisk sjukdom och hög exponering för stressorer och ogynnsamma psykosociala faktorer kan leda till ökad sårbarhet genom psykobiologiska mekanismer där inflammation och försvarsreaktioner är centrala. Detta kan leda till såväl direkta som indirekta skillnader i medicinska effekter av pandemin.

Syftet med studien är att analysera om Covid-19 slår hårdare mot vissa grupper i samhället baserat på sårbarhet, och hur skillnader i exponering och skyddsfaktorer förklarar detta. Målsättningen är att på individ- och populationsnivå kartlägga direkta samband mellan sårbarhet och insjuknande i Covid-19, och indirekta samband mellan sårbarhet och kardiovaskulär samt psykiatrisk sjukdom och yttre våld under pandemin.

Samarbetspartners: Margareta Christenson (LiU), Toomas Timpka (LiU), Laura Korhonen (LiU), Denise Bäckström (LiU/KMC).

Foto Bertrand Blay

Huvudsidan