Klimatfrågors integrering i lokal policy och planering (CLIPP)

Debatt om vattennära-

Vi studerar svenska kommuners omställningsarbete för minskad klimatpåverkan och klimatanpassning i kommunal fysisk planering. Fysisk planering är en nyckelarena för ett mer samlat och strategiskt klimatomställningsarbete med möjlighet att länka samman mål, ambitioner och hänsyn.

Projektet riktar fokus på synergier och konflikter mellan policy-områden, formella och informella institutionella villkor som påverkar den fysiska planeringen i olika steg, från strategisk/övergripande nivå till konkret plan- och projektgenomförande inom vattennära byggande och hållbar transportplanering. Syftet är att identifiera nyckelfaktorer och åtgärder för att åstadkomma ett mer effektivt klimatomställningsarbete.

Frågeställningarna rör
1. Sammanlänkning av mål och visioner i fysisk planering
2. Drivkrafter och barriärer för klimatomställning
3. Klimatfrågans integrering i olika delar av planeringen
4. Hur kan ett mer effektivt klimatomställningsarbete främjas

Fallstudier görs i Karlstad, Sundsvall och Vellinge. Riktade studier görs dels kring samspelet mellan offentliga och privata aktörer i samhällsbyggandet, dels kring politikens betydelse för klimatomställning.

Finansiär: Forskningsrådet Formas

Video

Forskning i korthet

Forskare

Relaterad forskning