Klimatneutrala byggmaterial - Förutsättningar och effekter av ökad användning av träbaserade material inom byggsektorn

Bild på trädstammar.
catalby

Projektet syftar till att ta fram en färdplan mot klimatneutralt byggandet för Finland och Sverige, som bygger på effektiv och hållbar användning av träbaserade material i byggsektorn.

Bakgrund

Hållbar skogsförvaltning, ett ökat innehåll av träbaserade produkter i framtida byggnader tillsammans med ett ökat fokus på cirkuläritet, speciellt i slutet av en byggnads livscykel, kan skapa en växande kolsänka och lagring. Detta är avgörande för att uppnå ett klimatneutralt byggande. Forskning och utveckling kring klimatneutrala byggmaterial är därför högaktuella, och det behövs studier som undersöker genomförbara vägval för hela byggindustrin för att vi ska kunna uppnå våra långsiktiga miljömål. Dessa miljömål utgör grunden för en nödvändig omställning som påverkar alla sektorer i samhället.

I omställningen till ett hållbart energisystem och en klimatneutral produktion är biobränslen och skogsråvaror centrala, vilket kommer att öka efterfrågan på dessa förnybara naturresurser. I förlängningen skapar denna övergång till en mer hållbar och cirkulär ekonomi ett behov av att säkerställa en hållbar användning av dessa resurser. Det finns alltså ett behov av att balansera och optimera användningen av kommersiella skogar, för att undvika överuttag. Tidigare studier har visat på vikten av ett ökat fokus på implementering av långlivade förädlade träprodukter, såsom byggmaterial, kaskadanvändning av träbaserade material och träbaserade kompositmaterial. Byggsektorn har goda förutsättningar för detta arbete, och kan därmed vara en viktig sektor i omställningsarbetet.

Syfte

Syftet med projektet är att presentera en genomförbar dekarboniseringsplan, dvs en färdplan mot klimatneutralt byggandet för Finland och Sverige, som bygger på effektiv och hållbar användning av träbaserade material i byggsektorn.

Genomförande av projektet

Arbetet i projektet för att uppfylla detta syfte är indelat i sex arbetspaket.

Det befintliga byggnadsbeståndet och nuvarande krav från byggregler modelleras, branschens syn på denna åtgärd utreds och de nytillkomna klimatdeklarationerna kommer analyseras. Projektet kommer också presentera förbättrade uppskattningar av klimateffekterna från ökat träinnehåll i våra byggnader. Denna analys baseras på såväl produktionskapacitet som en analys av leverans och värdekedjor. Målet är att tillhandahålla en färdplan för beslutsfattare om hur denna övergång kan genomföras.

Projektet är tvärvetenskapligt, och inkluderar en bred ansats med flera samverkande metoder och angreppssätt i form av exempelvis modellering, intervjuer, statistisk analys och ekonomisk analys. Detta är en förutsättning för att kunna ta fram en genomförbar dekarboniseringsplan av denna typ. Projektet bygger på ett nära samarbete mellan lärosäten och organisationer i Finland och Sverige, där insamling av data, statistik och kontakt med aktörer kommer att genomföras gemensamt.

 

Kontakt

Organisation