Kulturarv, tradition och religion i svensk förskolepraktik

Syftet med det här projektet är att undersöka hur förskollärare uppfattar och arbetar med att förmedla ett kulturarv samtidigt som undervisningen ska hållas fri från konfessionella inslag.

Traditioner som uppmärksammas i förskolan, som exempelvis påsk- och julfirande har en kristen grund men beskrivs ofta i nationella och kulturella termer. Vi är därför intresserade av hur förskollärare i den praktiska verksamheten förhåller sig till relationen mellan kulturarv, tradition och religion. Tidigare forskning visar att majoritetsbefolkningens religion ofta diskuteras i termer av kultur medan minoriteternas kulturyttringar betraktas som religiösa. Vi använder kategorierna, kulturarv, tradition och religion, dels för att synliggöra hur förskolepersonal ser på sin egen praktik, dels som analytiska verktyg. Teoretiskt knyter studien an till ett konstruktionistiskt perspektiv. Det innebär att kulturarv, tradition och religion betraktas som något som görs socialt, och som är föränderligt över tid och rum.

I undersökningen kombineras flera olika metoder. Genom en enkätstudie avser vi att belysa i vilken utsträckning religion ingår som en del av svensk förskoleverksamhet. Vidare avser vi genomföra videoobservationer i två förskolor lokaliserade i olika upptagningsområden under ett kalenderår. Den ena förskolan bedrivs i kommunal regi och den andra i privat, med religiös inriktning. Avsikten med videostudien är att få kunskap om och hur förskolepersonal förhåller sig till, och eventuellt använder, olika former av religion i sitt vardagliga arbete. Utifrån videoinspelningarna produceras en kort film som exemplifierar hur religion görs i de två förskolorna, och som även kommer att användas som utgångspunkt för fokusgruppintervjuer. Syftet med fokusgruppintervjuerna är att diskutera hur förskolepersonal förhåller sig till och handskas med uppdraget att förmedla ett kulturarv giltigt för alla. Datainsamlingen beräknas vara avslutad i december 2016. Studien syftar till att ge nya och djupare insikter om hur religion inverkar på det dagliga arbetet i svenska förskolor. Denna kunskap kan bidra till utbildningspolitiska överväganden på både samhällelig och institutionell nivå. Studien syftar vidare till att öka förskollärares medvetenhet om kulturell, etnisk och religiös mångfald. Med studiens resultat avser vi också att bidra till att utveckla förskolans pedagogiska praktik och därtill yrkesverksamma förskollärares kompetens. I ett vidare perspektiv kommer studien att öka medvetenheten om den roll religion spelar i en sekulariserad mångkulturell stat.


Citat

Det är viktigt för mig att synliggöra och föra ut min forskning till praktiker och makthavare inom förskola och skola, bl a genom  uppdragskurser, och det är alltid extra roligt att få komma ut och föreläsa i verksamheten!
Tünde Puskàs, Pedagogiskt arbete

Ansvarig forskare

Forskningsområde

Organisatorisk tillhörighet