Utbildning och samhällsförändring

Tecknad bild av en man som kramar två barn.

Utgångspunkten för detta kunskapsfält är att förskolan, fritidshemmet och den obligatoriska skolan återspeglar och bidrar till samhälleliga förändringar och processer. 

Utbildning förändrar samhället och samhällsförändringar påverkar utbildningsinstitutionernas praktik. Samhällsförändringar återspeglas såväl i styrdokumentens utformning och innehåll som i vardagspraktiken. Forskningsinriktningen pedagogiskt arbete och samhällsförändring samlar forskare som undersöker utbildningens politiska och strukturella villkor i ett globaliserat samhälle där utbildningsinstitutionerna påverkas av såväl nationell styrning som globala och transnationella processer. Inom detta kunskapsområde undersöker vi utbildningens, undervisningens och lärandets villkor på såväl mikro, meso- och makronivån. Ett centralt mål är att kritiskt granska hur dominerande diskurser inom utbildningsinstitutioner, upprepar, befäster och förändrar aktörers praktik.


Vi bedriver vi forskning om

  • språklig, kulturell och religiös mångfald
  • hur förändringar i nationella styrdokument tolkas i praktiken
  • hur migrations- och integrationsprocesser återspeglas i förskolans, fritidshemmets och skolans vardag i såväl städer som på landsbygden
  • delaktighetens villkor
  • barns religiösa, språkliga och kulturella rättigheter

Publikationer

Omslag för publikation ''
Maria Arvidsson (2022)

Utbildning och Demokrati , Vol.31 , s.51-74 Vidare till DOI

Forskningsprojekt

Kontakt

Forskare

Organisation