Mångfaldsforskning i förskola och skola

Inom det utbildningsvetenskapliga området forskar jag om hur mångfald i termer av språk, religion och socioekonomisk status hanteras i förskolan och skolan. I denna forskning har inspiration hämtats både från etnicitet- och migrationsstudier och från språketnografi- och språkpolicyfältet.

Mer konkret handlar mitt intresse om hur skillnader baserade på etniska, språkliga och religiösa kategorier uppmärksammas, förhandlas, omprövas och hanteras i vardagspraktiker och i berättelser. 

Det är viktigt för mig att synliggöra och föra ut min forskning till praktiker och makthavare inom förskola och skola, bl a genom att uppdragskurser och det är alltid extra roligt att få komma ut och föreläsa i verksamheten!   Kontakta mig om du vill veta mer om min forskning eller om du är intresserad av fortbildning.

Publikationer

2023

2022

2021

Forskningsprojekt

Undervisning

Uppdrag

Ordförande i Internationaliseringsnämnden för Utbildningsvetenskap

Jag har även fått uppdraget som ordförande i Internationaliseringsnämnden för den utbildningsvetenskapliga fakulteten.

Internationaliseringsnämnden vid Utbildningsvetenskap ansvarar för frågor som rör in- och utresande studenter samt lärares internationella kontakter och mobilitet. Nämnden utarbetar förslag till internationaliseringsarbete inom fakulteten.

Enligt gällande internationaliseringsplan strävar Linköpings universitet efter att vara "ett universitet med internationell lyskraft". Internationaliseringsnämnden vid Utbildningsvetenskap syftar till att aktivt öka inslagen av internationella studenter och lärare i sina kurser. Enligt handlingsplanen som är framtagen för 2014-2016 ska lärarstudenter uppmuntras till och se nyttan av att förlägga delar av sin utbildning utomlands, genom exempelvis utbytesstudier, fältstudier eller i form av verksamhetsförlagd utbildning i utlandet.

Internationaliseringsnämndens hemsida

Även lärare och forskare bör ha möjlighet till lärarutbyte och personalmobilitet. Nämnden beviljar rese- och planeringsbidrag till lärare och personal för att skapa eller underhålla kontakter med universitet utanför Sverige, för deltagande i strategiska nätverk som har relevans för lärarutbildningen och för kurs- och programutveckling.

Ansökan om medel (Utbildningsvetenskap)

Mer information