Fotografi av Tünde Puskas

Tünde Puskas

Professor

Min forskningsprofil är inriktad på dels etnicitet i termer av språk, kultur och religion och dels konstruktioner av nationella och etniska identiteter samt hur globalisering påverkan människors identitetsskapande och de interetniska relationerna.

Mångfaldsforskning i förskola och skola

Inom det utbildningsvetenskapliga området forskar jag om hur mångfald i termer av språk, religion och socioekonomisk status hanteras i förskolan och skolan. I denna forskning har inspiration hämtats både från etnicitet- och migrationsstudier och från språketnografi- och språkpolicyfältet.

Mer konkret handlar mitt intresse om hur skillnader baserade på etniska, språkliga och religiösa kategorier uppmärksammas, förhandlas, omprövas och hanteras i vardagspraktiker och i berättelser. 

Det är viktigt för mig att synliggöra och föra ut min forskning till praktiker och makthavare inom förskola och skola, bl a genom att uppdragskurser och det är alltid extra roligt att få komma ut och föreläsa i verksamheten!   Kontakta mig om du vill veta mer om min forskning eller om du är intresserad av fortbildning.

Publikationer

2023

Eva Reimers, Tünde Puskás (2023) Everyday nationalism in Swedish preschools: something old, something new and something borrowed Children's Geographies, Vol. 21, s. 914-928 Vidare till DOI
Tünde Puskás, Anita Andersson (2023) A secular Advent. waiting for Christmas in Swedish preschools British Journal of Religious Education, Vol. 45, s. 100-111 Vidare till DOI
Tünde Puskas, Anita Andersson, Fredrik Jeppsson, Virginia Slaughter (2023) Living in heaven and buried in the earth? Teaching young children about death European Early Childhood Education Research Journal, Vol. 31, s. 900-913 Vidare till DOI
Tünde Puskas, Fredrik Jeppsson, Anita Andersson (2023) 'There is no right or wrong answer': Swedish preschool teachers reflections on the didactics of death Contemporary Issues in Early Childhood, Vol. 24, s. 438-452 Vidare till DOI

2022

Charlotte Styrenius Löthman, Tünde Puskas (2022) On the way towards integration?: From monologic to dialogic encounters in Swedish rural preschools European Early Childhood Education Research Journal, Vol. 30, s. 529-542 Vidare till DOI

Nyheter

Forskningsprojekt

Undervisning

Uppdrag

Ordförande i Internationaliseringsnämnden för Utbildningsvetenskap

Jag har även fått uppdraget som ordförande i Internationaliseringsnämnden för den utbildningsvetenskapliga fakulteten.

Internationaliseringsnämnden vid Utbildningsvetenskap ansvarar för frågor som rör in- och utresande studenter samt lärares internationella kontakter och mobilitet. Nämnden utarbetar förslag till internationaliseringsarbete inom fakulteten.

Enligt gällande internationaliseringsplan strävar Linköpings universitet efter att vara "ett universitet med internationell lyskraft". Internationaliseringsnämnden vid Utbildningsvetenskap syftar till att aktivt öka inslagen av internationella studenter och lärare i sina kurser. Enligt handlingsplanen som är framtagen för 2014-2016 ska lärarstudenter uppmuntras till och se nyttan av att förlägga delar av sin utbildning utomlands, genom exempelvis utbytesstudier, fältstudier eller i form av verksamhetsförlagd utbildning i utlandet.

Internationaliseringsnämndens hemsida

Även lärare och forskare bör ha möjlighet till lärarutbyte och personalmobilitet. Nämnden beviljar rese- och planeringsbidrag till lärare och personal för att skapa eller underhålla kontakter med universitet utanför Sverige, för deltagande i strategiska nätverk som har relevans för lärarutbildningen och för kurs- och programutveckling.

Ansökan om medel (Utbildningsvetenskap)

Organisation