Hörselskadade i arbetslivet

Linnécentrum Head
Hörselskadade i arbetslivet

Forskning visar att personer med nedsatt hörsel påverkas mer av buller än vad man tidigare har trott. Speciellt utsatta är lärare, vårdpersonal och andra med ljudkrävande arbeten. Enligt Statistiska centralbyrån uppgår i Sverige andelen hörselskadade i arbetsför ålder till 800 000 individer. Andelen hörselskadade tjänstemän är numera lika stor som andelen hörselskadade arbetare.

Nedsatt hörsel är påfrestande för minnet

Tidigare forskning har visat att nedsatt hörsel innebär en påfrestning på arbetsminnet, speciellt i bullriga miljöer. Yrkesverksamma hörselskadades situation underskattas genom att majoriteten av de kliniska tester som idag används utgörs av audiologiska metoder som endast undersöker individens hörförmåga, utan att hänsyn tas till den kognitiva aspekten. I detta projekt studeras samspelet mellan den hörselskadade individens hörförmåga, kognitiva förmåga och typ av arbetsuppgift samt det yrkesrelaterade buller de utsätts för.

Arbetsminnet anses vara centralt för förmågor som exempelvis språkinlärning, läsförmåga och problemlösning. Dess kapacitet är mycket begränsad och information finns kvar i arbetsminnet endast under en kortare tid såvida ingen repetition förekommer. Informationen kan hållas kvar i arbetsminnet under en längre tid genom att individen använder en del av sin uppmärksamhet för att hålla informationen aktuell.

Test av hörsel, uppmärksamhet och arbetsminne

I projektet har tester som mäter hörsel, uppmärksamhet och arbetsminne använts. Vidare har vi inkluderat subjektiva skattningar för att mäta upplevd ansträngning och störning i olika typer av ljudmiljöer. De ljudmiljöer som simulerades var en helt tyst miljö samt trafik-, dagis- och kontorsbuller. Djupintervjuer utfördes med varje deltagare där de fick berätta om hur det är att arbeta med en hörselskada. Den grupp av individer som ingick i projektet var yrkesaktiva individer med en lätt till måttlig hörselnedsättning och som använder hörapparat.

Extra energikrävande för hörselskadade

Resultaten visar att yrkesverksamma med hörselnedsättning rapporterat en lägre upplevd fysisk hälsostatus och att de flesta upplever fysisk trötthet även efter jobbet. Vi ser även att närvaro av buller orsakar en signifikant högre upplevd ansträngning och störning hos gruppen med hörselskada än hos en grupp normalhörande kontrollpersoner. Detta beror bland annat på att de kognitiva förmågorna hos hörselskadade blir mer belastade och att de är mer känsliga för höga ljud. I djupintervjuerna bekräftas de uppmätta resultaten och många berättar att de gärna undviker sociala situationer med mycket buller, både på jobbet och på fritiden. Vidare berättar många att det alltid finns en känsla av utsatthet på jobbet som kan göra att de känner sig osäkra, ledsna, arga och/eller frustrerade.

Bullrig arbetsmiljö kan orsaka trötthet och social isolering

Resultatet från detta projekt visar med andra ord att även för en relativt frisk grupp som genomgått audiologisk rehabilitering kan, vid en lätt till måttlig hörselnedsättning, buller generera stora konsekvenser för individen i form av trötthet och social isolering. Vi ser även en högre grad av upplevd ansträngning och störning när de jobbar i en bullrig arbetsmiljö. Från ett kliniskt perspektiv innebär det att dagens rehabiliteringsåtgärder i form av hörapparatutprovning är alltför begränsade för denna grupp. Andra tekniska hjälpmedel (FM-system, Bluetooth headset, hörslinga, etc.) är viktiga för yrkesverksamma med hörselskada och information om konsekvenserna av att leva med en hörselnedsättning måste nå ut till arbetsgivare och kollegor för att kommunikationen på jobbet ska kunna underlättas. Även akustiska åtgärder i form av ljudabsorbenter bör arbetsgivare överväga för denna grupp.

Mer bullerforskning behövs

Yrkesverksamma med hörselskada är idag ett forskningsområde där relativt lite forskning sker. Mer forskning behövs för att identifiera de svårigheter och utmaningar som denna grupp upplever på arbetsmarknaden. Vi har med detta projekt velat betona vikten av att identifiera högriskgrupper inom denna population och även undersöka hur en hörselnedsättning kan påverka arbetslivet.  

Vi hör med örat, men lyssnar och förstår med hjärnan

Filmen handlar om vår forskning om hörselskador och dövhet samt hjärnans roll för vårt hörande och hur vardagen kan underlättas för personer med hörselnedsättning.

Artiklar 

Forskare