Effektivare patientflöden genom mer logistikkunskap i sjukvården

Sjukhus skyltar, en man går i korridor
Thor Balkhed

Med hjälp av logistik fungerar samhället, det är en grundbult i det dagliga arbetet inom industrin och handeln. De komplexa patientflöden som finns idag behöver just den kunskapen om effektiva flöden, för att möta den stora utmaningen med att ge mer vård till fler med mindre resurser.

För att kunna utnyttja potentialen i logistikkunskap behövs insikt om hur kunskapen ska överföras från en industriell kontext till vården. Stipendiet kommer att bidra till forskning om kunskapsöverföring från logistikteorier till praktisk nytta genom att testa nya arbetssätt för att uppnå effektivare patientflöden.

Utmaningar med flöden återfinns i många organisationer och effektiv logistik är en grundläggande förutsättning för många företag. Nu mera talas det även om logistik inom vården; effektiva patientflöden. Patienter passerar olika vårdenheter, vårdgivare och organisationer vilket bildar vårdkedjor. Min forskning tar tillvara på logistikens möjligheter, utvecklat i industri- och handelskontexten, för att möta den stora samhällsutmaningen med att ge mer vård till fler med mindre resurser. 

Hur logistik kan användas i sjukvården för ökad vårdkedjeeffektivitet besvarar jag i min avhandling som försvarades 2018. Där visar jag att det finns stora möjligheter till att logistikkunskap tillämpad i vården kommer kunna leda till lägre kostnader, kortare väntetider, bättre patientservice, kortare behandlingstider och ökad kapacitet. Ett antal konkreta förbättringsförslag presenteras också, till exempel att vårdgarantin och kö-miljarderna leder till längre väntetider då de används som mål och mått. Operativa nyckeltal behöver alltså utvecklas för daglig styrning för att undvika suboptimeringar i vårdkedjorna.

Kunskapen om att logistik är en vetenskap och att kompetens behövs för att klara ut logistiska utmaningar, som komplexa patientflöden innebär, är dock låg i vårdorganisationer. Jag vill höja den kunskapen genom att ta reda på hur logistik rent praktiskt ska användas i sjukvården för att skapa effektivare patientflöden. Syftet med projektet är därför att öka förståelsen om hur logistikteorier rent praktiskt ska komma sjukvården till nytta. Det ligger en pedagogisk utmaning i att hitta rätt terminologi och tankemodeller för att förmedla innehållet från en ingenjörsmässig kontext till en publik med rötter i ett annat paradigm. Fokus i projektet är att finna vägar för kunskapsöverföring från logistikteorier till praktisk nytta i vården. Ett sätt är att testa nya arbetssätt, utformade utifrån hur effektiva flöden skapas, och genom operativa förändringar påvisa vinningen med och vikten av logistikkompetens i sjukvården.

För att öka förståelsen om hur logistikteorier rent praktiskt ska komma sjukvården till nytta planerar jag en induktiv studie där minst tre olika logistikkunskapsbaserade arbetssätt testas på tre olika sjukhus.

Projektet pågår från mars 2021 till december 2022 och finansieras av Familjen Jacobssons stiftelse.

 

Nyheter

Läs mer om vår forskning

Kontakt

Organisation