Fotografi av Malin Wiger

Malin Wiger

Universitetslektor

Logistik för bättre patientflöden, kontroll på vårdköer, kortare väntetider, ökad tillgänglighet
och minskade kostnader. Logistikkunskap tillämpad i vården är min forskning och
undervisning. Undervisar även inom logistik- och kvalitetsutveckling.

Logistik förbättrar patientflöde och minskar kostnader

Ett systematiskt logistiskt tänkande bidrar till att förbättra vården för att nå ökad tillgänglighet, kvalitet och effektivitet. Detta genom kunskap om processer, flödesorientering, flexibilitet, effektivitet och kundservice anpassat till vårdens förutsättningar och utmaningar.

Min forskning handlar om att ett systematiskt logistiskt tänkande ska bidra till att förbättra vården för att nå ökad tillgänglighet, kvalitet och effektivitet. Detta genom att tillföra kunskap om processer, flödesorientering, flexibilitet, effektivitet och kundservice till vården.

Video

Mer vård till fler med hjälp av logistik

Med hjälp av logistik fungerar samhället, det är en grundbult i det dagliga arbetet inom industrin och handeln. De komplexa patientflöden som finns idag behöver just den kunskapen om effektiva flöden, för att möta den stora utmaningen med att ge mer vård till fler med mindre resurser. Under detta föredrag för du höra mer om hur vi kan ta tillvara på logistikens möjligheter för att möta denna stora samhällsutmaning.

Inspelad 2022 på Populärvetenskaplig vecka på LiU.

Korta fakta om mig

Forskningsprojekt 

 • Närhet på distans
 • Women STEM-UP
 • Produktionsstyrning inom vården

 

CV i korthet

 • Civilingenjörsexamen, 2009
 • Teknisk licentiatexamen, 2013
 • Teknologie doktor, 2018

Undervisning

 • Examinator - Logistikprojektkursen, TETS38
 • Handledare samt examinator för examensarbeten med logistikinriktning
 • Examinator - Logistik och kvalitet inom vården, TETS56
 • Föreläsare - Vårdlogistik, TNSL09
 • Kursansvarig uppdragsutbildning - Leda för ökad kvalitet, TUU004

Uppdrag

 • Ordförande PPG-IL-Valla
 • Vice ordförande IL-nämnden 
 • PPG maskinteknik

Forskning för förbättrade patientflöde och minskade kostnader

Min forskning handlar om att ett systematiskt logistiskt tänkande ska bidra till att förbättra vården för att nå ökad tillgänglighet, kvalitet och effektivitet. Detta genom att tillföra kunskap om processer, flödesorientering, flexibilitet, effektivitet och kundservice till vården.

Kunskap finns! Så varför uppfinna hjulet igen? Koncept, modeller och principer utvecklade för tillverkande företag och dess logistik, kan givetvis användas för att förbättra patientflödena och minska kostnaderna inom vården. Det är utgångspunkten i min forskning. 

Logistik - kostnadseffektiv leveransservice 

Logistik handlar om kostnadseffektiv leveransservice, att genom ökad flödesorientering öka kundservicen och minska de totala kostnaderna. För vården innebär det att effektivt planera verksamheten, genomförandet av patientbehandlingar och dessutom ha kontroll på alla aktiviteter från det att patenten söker hjälp till dess vården är avslutad. Detta för att kunna tillfredsställa patientens vårdbehov och önskemål till en lägre kostnad än idag.

Vårdbranschen inhämtar kunskaper från andra

Att ta lärdom från andra branschers erfarenheter och tillämpa ”Best practice” kan leda till nya kunskaper och en snabbare insikt om vad som behöver göras. För det är ju som så att allt fler blir allt äldre, vi har en stark teknisk och medicinsk utveckling, ett ökat personalbehov, ökade kostnader, nya kundkrav, stressad personal, globalisering, ökad konkurrens och att vårdskadorna ökar. Dessutom ställs det krav på att vården ska vara kostnadseffektiv och samtidigt uppfylla uppsatta mål på väntetider, kvalitet och tillgänglighet.

Vården har genom åren inspirerats av industrins förbättringsarbete, där ”Lean” är ett dagsaktuellt exempel. Problemet är att fokus ofta ligger på fel nivå. Det handlar om förbättringsprojekt på avdelningsnivå eller för specifika patientgrupper, istället för att man ser till helheten. För vad händer med kostnader och service när läkartider eller användningen av operationsrum optimeras? Det är ju hela vårdsystemets prestation som ska förbättras. Målet måste vara att skapa en vårdorganisation där varje enskild patientgrupp kan hanteras på ett tillfredställande sätt.

Mer resurser är inte lösningen för bättre patientflöden

Mer resurser löser inte vårdens utmaningar. Det har flera forskare konstaterat. Vården bör istället organiseras med hänsyn till processerna i patientflödet och prioritera den totala prestationen. Dessutom behöver man mäta resultatet, såväl hela vårdkedjan som funktionerna för att kunna styra verksamheten. En annan del är att producera med avseende på det behov som finns, att ha den kapacitet som behövs. För både över och underkapacitet kostar utan att det blir någon vård. 

Återigen, hjulet är uppfunnet och det måste vi ta vara på! 

Min bakgrund är att jag är civilingenjör inom maskinteknik vid Linköpings Tekniska Högskola. Mitt examensarbete var inriktat på vårdlogistik och utfördes på Linköpings Universitetssjukhus våren 2009. Därefter påbörjade jag mina forskarstudier inom just vårdlogistik. Min licentiatavhandling presenterades under våren 2013 och jag disputerade i juni 2018.

Publikationer

2024

Malin Wiger (2024) Att tämja det stora utredningsmonstret ​: - ett sätt att utveckla kritiskt tänkande Pedaogikdagen 2024 LiU: (O)kritiskt tänkande
Bonnie Poksinska, Malin Wiger (2024) From hospital-centered care to home-centered care of older people: propositions for research and development. Journal of Health Organization & Management, Vol. 38 Vidare till DOI

2023

Björn Oskarsson, Malin Wiger, Maria Björklund, Fredrik Stahre (2023) Från förvirring till klarhet: Att tämja det stora utredningsmonstret 12:e Pedagogiska inspirationskonferensen: 7 december 2023, LTH
Malin Wiger, Vivian Vimarlund (2023) Making CS Education Gender-Inclusive 10th ACM Celebration of Women in Computing womENcourage™: Annual EUGAIN Workshop collocated with ACM’s womENcourage 2023 conferenceTheme: Computing Connecting Everyone
Jason Martin, Andreas Wallo, Ida Gremyr, Malin Wiger, Ewa Braf, Ulf Melin, Mattias Elg (2023) Närhet på distans: En guide för ledarskap på distans med stöd av digitala arbetssätt

Undervisning i logistik och kvalitetsutveckling inom vården

Undervisar på civilingenjörsutbildningsprogrammen i industriell ekonomi, maskinteknik och energi, miljö och management, kommunikation, transport och samhälle (I-, M-, EMM-, KTS-programmen) samt kandidatprogrammet samhällets logistik:

 • TETS56 Logistik- och kvalitetsutveckling inom vården: Examinator, Föreläsare, Seminarieledare
 • TETS44 Logistik- och kvalitetsutveckling: Examinator, Föreläsare, Seminarieledare
 • TNLS09 Vårdlogistik: Föreläsare, Seminarieledare
 • TETS38 Logistikprojekt: Handledare till projektgrupper
 • TETS23 Inköp: Seminarieledare
 • TMQU12 Lean Production: Seminarieledare
 • TPPE91 Produktionssystemets planering och ekonomi: Seminarieledare
 • EXAMENSARBETEN: Handledare

Nyheter

Medarbetare vid avdelningen logistik- och kvalitetsutveckling

Organisation