Nordiskt forskarnätverk om människa-djurrelationer i barn- och ungdomslitteratur

Flicka står framför en bokhylla med ena armen utsträckt för att ta ned en bok.

Nordiskt forskarnätverk om människa-djurrelationer i barn- och ungdomslitteratur är ett tvärvetenskapligt nätverk där forskare med ett intresse för narrativa framställningar av människa-djurrelationer riktade till barn och ungdomar kan mötas för kunskapsutbyte och samverkan.

I barn- och ungdomslitteratur är inte bara relationer mellan människor utan även mellan människa och djur vanligt förekommande. Djur kan vara huvudkaraktärer likaväl som människor, och genom historien har djur och barn dessutom ofta kopplats samman och ansetts spegla det mänskliga ur ett utifrånperspektiv.

I den barnlitterära forskningen finns ett intresse för att uppmärksamma de möten mellan människa och djur som sker i barn- och ungdomsböckernas värld. De här relationerna är betydelsefulla vid tolkning av litteraturen.

Nätverket är en mötesplats för forskare och studenter från olika discipliner med ett intresse för relationen mellan människa och djur i barn- och ungdomslitteraturen men också inom film, konst, spel, fanfiction, fanart och utställningar. Nätverkets syfte är att föra samman kunskaper från olika ämnen och forskningsfält och öppna för nya och gemensamma forskningsinitiativ där de olika ämnesdisciplinernas perspektiv tas tillvara.

Konferens

13-15 juni, 2023

Nätverkets första konferens uppmärksammar frågor där relationen mellan arter undersöks i syfte att främja breda mångdisciplinära samarbeten.

Nätverkets första konferens uppmärksammar frågor där relationen mellan arter undersöks i syfte att främja breda mångdisciplinära samarbeten. Målet är att samla forskare i nätverket kring studiet av hur människa-djur-relationer framställs i narrativa former, såsom barn- och ungdomslitteratur, film, konst, spel, fanfiction, fanart och utställningar. Vid konferensen, som samtidigt blir nätverkets konstituerande första möte, kommer deltagarna även att gemensamt kunna skapa ramar för nätverkets organisation och styrning.

Keynote-talare är Zoe Jaques (University of Cambridge), barnlitteraturforskare med posthumanistiska och ekokritiska perspektiv, samt Helena Pedersen (Göteborgs universitet), forskare i kritiska djurstudier och kritisk djurpedagogik.

Datum och tid: 13–15 juni, 2023
Plats: Linköpings universitet, Campus Valla, Linköping


Abstractsamling

Ta del av konferensens abstracts (PDF).


Call for papers

Vi välkomnar bidrag som rör, men inte begränsas till:

  • historiska perspektiv på relationen människa-djur
  • bilden av människa-djur-relationer utifrån ett djurrättsperspektiv
  • skildringen av kommunikation över artgränserna
  • visuella representationer av människa-djur-relationen
  • perspektiv från posthumanism, ekokritik, postkolonialism, intersektionalitet, kritiska djurstudier och genusvetenskap.


Två presentationsformer erbjuds:

  • individuella paperpresentationer om max 20 minuter
  • panelpresentation där max fyra papers presenteras och diskuteras under max 60 minuter.

Paperpresentationerna kan såväl presentera forskningsidéer som redovisa pågående eller avslutad forskning, och ges på skandinaviska språk eller engelska.

Abstract om 250 ord samt önskemål om presentationsform sänds in senast den 30 mars till Ann-Sofie Persson. För de deltagare som är intresserade av att ingå med en vetenskaplig artikel i en fackgranskad konferenspublikation kommer en sådan möjlighet att erbjudas.

Mer om forskningen

Ett växande ämnesfält

Forskningen om människa-djurrelationer ökar snabbt inom olika humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen samtidigt som nya tvärvetenskapliga forskningsområden som exempelvis miljöhumaniora också rymmer sådan forskning.

Särskilt under de senaste decennierna har den barnlitterära forskningen och det växande ämnesfältet människa-djurstudier kommit att närma sig varandra och blivit relevant ur fler ämnesperspektiv.

Inte minst gäller detta människa-djurstudier och posthumanism, men även ekokritik, intersektionalitet, postkolonialism och didaktik har ett gemensamt intresse i att studera framställningen av dessa relationer, liksom vilka roller och funktioner de får i olika barn- och ungdomslitterära medier och format.

Det ökade intresset för relationerna människa-natur och människa-djur kan ses som en reaktion på den globala massutrotningen av djur, insekter och växter som pågår, och den uppmärksamhet den ägnas. Inom människa-djurstudier undersöks hur djur representeras, upplevs och hur människor skapar mening med djur som utgångspunkt. Djurs avgörande betydelse i och för mänskliga samhällen, både ur begreppsligt och ett fysiskt-materiellt perspektiv, är central. Människan är och har alltid varit djupt sammanflätad med olika djurs existens.
 

Kontakt