Multimodalt meningsskapande och bedömning i flerspråkiga naturvetenskapliga klassrum

Två unga elever utför ett experiment i ett naturvetenskapligt klassrum.
FatCamera

Flerspråkiga elever som lär sig undervisningsspråket, parallellt med det naturvetenskapliga ämnesinnehållet står inför en dubbel utmaning. Målet är att tillföra kunskap i skärningspunkten mellan undervisningspraktik och multimodal bedömningspraktik för flerspråkiga elever i NO. 

Denna dubbla utmaning kan medföra att flerspråkiga elever har begränsade möjligheter att skapa mening och uttrycka sina kunskaper. Det är en rättvisefråga att alla elever ska ges möjlighet att skapa mening och bedömas i relation till sina kunskaper i ämnet och inte hindras på grund av begränsade möjligheter att uttrycka sig på undervisningsspråket. Målet med det föreslagna projektet är därför att bidra med angelägen kunskap till forskningsfältet i skärningspunkten mellan multimodal undervisningspraktik och multimodal bedömningspraktik för flerspråkiga elever i naturvetenskap.

Utveckla verktyg för multimodal undervisning och bedömning

Ett möjligt sätt att möta elevers språkliga utmaningar i meningsskapandet är att arbeta med en multimodal ansats och att då värdera och inkludera elevernas alla språkliga resurser tillsammans med exempelvis gester, bilder, etc. I tidigare projekt har vi kunnat konstatera att även om undervisning i naturvetenskap i stor utsträckning var multimodal bedömdes även de flerspråkiga elevernas kunskaper främst genom skriftliga uppgifter på undervisningsspråket (svenska). Något som är helt avgörande för att bedöma flerspråkiga elevers kunskapsrepresentationer som sträcker sig bortom talat och skrivet undervisningsspråk är att identifiera de “tecken på lärande” som de visar genom andra modaliteter, som bilder, gester och agerande med olika material. I projektet kommer vi därför även att i samarbete med lärarna utveckla ett verktyg för bedömning. Projektet är betydelsefullt genom att vi utvecklar och utvärderar en inkluderande undervisning som gynnar alla elever. Dessutom är utvecklingen av ett bedömningsverktyg för multimodala kunskapsrepresentationer angeläget även i andra kontexter (andra ämnen, elevgrupper och så vidare). 

Publikationer

Danielsson, K., Jeppsson, F., Nestlog, E. B., & Tang, K. S. (2023). Representations of science content in a primary classroom: Combining long and short timescales for multimodal analysis. Science Education, 107(6), 1561-1592.

Danielsson, K., & Uddling, J. (2022). Signs of Learning: Multiple Modes as Support for Interaction in a Linguistically Diverse Physics Classroom. Education Sciences, Vol. 12, nr 10, s. 1-23.

Ünsal, Z., Jakobson, B., Molander, B-O., Wickman, P-O. (2018). Language use in a multilingual class: a study of the relation between bilingual students’ languages and their meaning-making in science. Research in Science Education, 48(5), 1027-1048.

Kontakt

Organisation