Redovisning, revision och finansiering

Vid LiU finns forskargrupp inom redovisning, revision och finansiering
Teiksma Buseva

Inom vår forskargrupp bedrivs forskning inom områdena redovisning, revision och finansiering.

En del av forskningen handlar om hur institutionella och ekonomiska faktorer påverkar redovisningsval och revisionskvalitet. Det kan exempelvis handla om tillämpning och efterlevnad av normering och reglering, men även omfattning och innehåll i upplysningar och frivillig rapportering samt revisorernas rapportering och agerande. 

Empiriskt genomför vi studier inom såväl privat som offentlig sektor. Revisorer och revisionsbranschen utgör i vissa studier det empiriska fältet för våra studier, exempelvis i en rad pågående projekt som kretsar kring arbetsglädje och motivation hos revisionsmedarbetare, samt yrkets och revisionsbyråernas attraktivitet hos studenter.

Vidare så bedrivs forskning inom finansiering och då specifikt kring relationerna mellan riskkapitalbolag och entreprenörsföretag. Riskkapitalbolag är en av de största och kanske den viktigaste källan för eget kapital för snabbt växande och ofta högteknologiska entreprenörsföretagen. Riskkapitalföretagen bidrar inte bara med kapital utan är ofta en av entreprenörernas viktigaste samarbetspartner då de är viktiga som styrelseledamöter samt allmänt som ett ”bollplank” rörande vidare affärsutveckling.

Publikationer

Omslag för publikation ''
Linus Axén, Torbjörn Tagesson, Denis Shcherbinin, Azra Custovic, Anna Ojdanic (2019)

Journal of Management and Governance , Vol.23 , s.693-713 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Pernilla Broberg, Timurs Umans, Peter Skog, Emily Theodorsson (2018)

Accounting, Auditing & Accountability Journal , Vol.31 , s.374-399 Vidare till DOI

Kontakt

Forskare

Företagsekonomisk forskning vid LiU

Organisation