SAHA - digitala insatser för psykisk ohälsa hos flyktingar

En flykting.
stevanovicigor

Insatser för att upptäcka och främja psykisk hälsa hos flyktingar - utveckling av och forskning på digitala verktyg för bedömning och behandling av ångest, depression, post-traumatisk stress, sömnproblem och migrationsrelaterad psykisk ohälsa. 

Flyktingars psykiska ohälsa

Världen har fler människor på flykt från krig, våld, och förföljelse än någonsin tidigare, och den psykiska ohälsan hos dem som flyr är omfattande. Forskning visar att flyktingar och migranter inte får tillgång till den hjälp de behöver på grund av hinder kopplat till språk, stigma runt psykisk ohälsa, bristande tillgång till effektiva verktyg för bedömning och behandling, samt försvårande vårdstrukturer och regelverk.

Syftet med SAHA

SAHA syftar till att utveckla och utvärdera digitala insatser för bedömning och behandling av flyktingar och migranter som talar arabiska eller dari/farsi, med fokus på barn, ungdomar och unga vuxna. Projektet är ett samarbete mellan Linköpings universitet, Karolinska Institutet och Mittuniversitetet - tre svenska universitet med hög kompetens inom flyktinghälsa, kulturanpassade interventioner och internetbaserad behandling för psykisk ohälsa. I projektgruppen ingår forskare med språkliga och kulturella bakgrunder som ligger nära målgruppen. Del av projektet är också att undersöka möjligheterna för forskningsresultat att tillgängliggöras i reguljär vård och vilka hinder som finns för att detta ska bli verklighet.

Digital bedömning och behandling

Forskare vid Mittuniversitetet har arbetat med att utveckla en digital kulturanpassad bedömningsprocess för psykisk ohälsa bland flyktingar och resultaten har publicerats i BMC Psychiatry i början av 2023. Även behandlingsprogram för psykisk ohälsa på arabiska och dari/farsi har utvecklats. Dessa är baserade på internetbaserat material som använts i omfattande forskningsstudier vid Linköpings universitet, och även tidigare använts på andra språk än svenska. Materialet har översatts och kulturanpassats till målgruppen av forskare vid Karolinska Institutet. I projektet ingår även att i samarbete med Stockholms universitet översätta konflikthanteringsprogrammet iKOMET till arabiska.

Behandlingsstudier

En första pilotstudie på dari/farsi (Raha-studien) genomfördes under 2021 och resultaten publicerades i Internet Interventions året efter. Ytterligare en pilotstudie, denna gång för arabisktalande flyktingar, har också genomförts och resultaten är inskickade för publicering. En andra studie på dari/farsi, med justeringar i innehåll och upplägg utifrån lärdomar från den första pilotstudien på målgruppen, startade våren 2023 med rekrytering av deltagare från hela världen, inklusive Sverige. Även en ytterligare studie på arabisktalande flyktingar och migranter kommer att genomföras under året.

Införande i reguljär vård

Parallellt med studierna ovan kommer även frågor gällande implementering och förutsättningar för införlivande av digitala insatser för målgruppen i svensk och internationell hälso- och sjukvård adresseras. En enkätstudie kommer att genomföras under 2023 med intressenter (stakeholders) inom hälso- och sjukvården i Sverige som arbetar med flyktinghälsa och/eller psykisk ohälsa generellt.

Presentation av forskningen

Se forskare från SAHA-projektet presentera sin forskning på det globala eMHIC-eventet Adversity to Healing: Digital Mental Health for Refugees, Migrants, and Marginalized Groups.
Läs mer om eventet.

Publikationer

Omslag för publikation ''
Tomas Lindegaard, Elisabet Wasteson, Youstina Demetry, Gerhard Andersson, Derek Richards, Shervin Shahnavaz (2022)

Internet Interventions , Vol.28 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Tomas Lindegaard, Fatima Kashoush, Sara Holm, Asala Halaj, Matilda Berg, Gerhard Andersson (2021)

BMC Psychiatry , Vol.21 Vidare till DOI

Kontakt

Organisation