Inom forskningsområdet ”Skulderbesvär – bedömning, behandling och utfallsmått” vid Linköpings universitet bedrivs flertalet studier inom fysioterapi i samverkan med ortopedi och primärvård.

Ett antal studier sker i syfte för att validera olika instrument för screening eller utvärdering relevanta för patienter med skulderbesvär. Deskriptiva studier med utgångspunkt från kliniska kohortdata. Variabler av intresse ex. smärta, skulderfunktion, tilltro till sin funktionsförmåga. Forskningen syftar även till att diagnosticera och identifiera olika subgrupper av patienter med skulderbesvär utifrån klinisk presentation och behandlingseffekt.


Organisation