Språkteknologiska verktyg för ökad digital inkludering

Webbläsare med språkteknologiskt verktyg
Foto: Karl Öfverström

Målet med forskningsprojektet är att underlätta för skribenter att skapa texter som är enklare att förstå. Detta uppnås genom att skapa en webbtjänst i vilken ett antal verktyg för språklig analys och bearbetning av texter görs enkelt tillgängliga.

Tjänsten vänder sig i första hand till webbredaktörer, men den är användbar för alla som har intresse av att förstå hur läsbar en text är samt hur den kan förenklas. Detta innefattar såväl att skapa nya versioner av texter som att förenkla befintliga texter. Typiska användningsområden är förenkling av nyhetstexter och informationsmaterial; det finns t.ex. ett stort behov av att myndighetstexter blir enklare att förstå.

Inom ramen för ett antal forskningsprojekt vid SICS East Swedish ICT har vi utvecklat språkteknologiska tekniker som på olika sätt syftar till att underlätta förståelse av texter, såsom automatisk textsammanfattning, verktyg för textförenkling samt automatisk presentation av synonymer. Vi har vidare utvecklat nya mått som kan mäta en texts läsbarhet med betydligt bättre precision än de mått som var vanliga förr.

De språkteknologiska tekniker vi på detta sätt vill integrera i en webbtjänst har under åren blivit så pass robusta att de kan användas av andra än de forskare som utvecklat dem. De är i dagsläget dock inte publikt tillgängliga utan finns utspridda på olika datorer och med olika gränssnitt. Inom det föreslagna projektet vill vi göra dem tillgängliga via en webbtjänst där vem som helst kan ta en text och på olika sätt få förslag på hur den kan förenklas samt vilka språkliga egenskaper den har som påverkar dess läsbarhet. Arbetet innefattar såväl utveckling av en client-serverlösning som utvecklandet av en, för de olika verktygen, gemensam språklig analyskedja. Den språkliga analyskedjan omfattar bland annat ordklasstaggning samt syntaktisk analys.

Genom projektet underlättas tillgången till information på webben för individer som av olika anledningar har svårt att ta till sig textuell information eller som av olika skäl inte hinner läsa långa komplicerade texter. Detta innefattar såväl personer med vissa funktionshinder, främst kognitiva funktionsnedsättningar, dyslexi eller synskada, som personer och äldre seniorer med normalt nedsatta förmågor eller utlandsfödda med begränsad kunskap om det svenska språket och samhället. Genom att förse webbredaktörer och andra skribenter med avancerade verktyg för såväl analys som automatisk förenkling, kommer denna grupp att ges betydligt större möjlighet att utnyttja den rika källa till kunskap som internet är och den digitala delaktigheten ökar.

Projektmedlemmar

Arne Jönsson, projektledare

Evelina Rennes, text simplification
Johan Falkenjack, readability measures
Daniel Fahlborg, program development
Sara Albertsson, text simplification
Linda Hallström, interfacedesign
Cassandra Svensson, användarstudier

Kontakt

Relaterad forskning

Läs mer om Arne Jönsson

Om avdelningen

Om institutionen