Stadsodling och näringsomsättning

Magnus Johansson

Detta projekt avser att bidra till en kunskapsuppbyggnad på området genom att studera urbana odlingsområden och näringsomsättning i Linköping och i Minneapolis, USA.

Städer utgör områden där stora mängder kväve och fosfor omsätts. De har därför en viktig roll för en mer uthållig användning av näringsämnen i odling och ett minskat läckage till vatten. På senare år har blå-grön infrastruktur fått en roll i arbetet med en effektivare hantering av näringsämnen och minskad belastning på vatten, men det saknas fortfarande empirisk kunskap om vilken betydelse den har för stadens näringsflöden och vilka andra ekosystemtjänster sådan infrastruktur levererar.

Detta gäller i ännu högre grad för urbana odlingsområden, vilka blir allt populärare. Detta projekt avser att bidra till en kunskapsuppbyggnad på området genom att studera urbana odlingsområden och näringsomsättning i Linköping och i Minneapolis, USA. Baserat på enkäter ska olika sätt att hantera gödsel kartläggas och näringsflöden i städernas urbana odlingsområden beräknas. Dessutom ska flödena läckage, markupplagring och skördad biomassa mätas under tre år i 10 odlingsområden i varje stad.

Sociala aspekter av urban odling ska undersökas genom workshops och intervjuer för att identifiera andra fördelar och ev problem som uppfattas av olika aktörer. Som exempel kan nämnas vilken roll odlingsområden kan spela som mötesplatser och för stadsbors möjligheter till rekreation. Resultaten kan bidra till att hjälpa städer att planera hur begränsade resurser ska användas för att anpassa och bevara grönområden för att bidra till flera av de globala målen för uthållig utveckling. 

Om du vill läsa mer om en av projektets mätningar kan du läsa det på Stockholms koloniträdgårdars hemsida.  

Läs mer på vår engelskspråkiga sida (english version)


Forskning om stadsodling blir en utställning

Publikationer

Omslag för publikation ''
Anna Sieczko, Paulien van de Vlasakker, Karin Tonderski, Genevieve Metson (2023)

Urban Forestry & Urban Greening , Vol.79 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Paulien C. H. van de Vlasakker, Karin Tonderski, Geneviève S. Metson (2022)

Frontiers in Sustainable Food Systems , Vol.6 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Gaston E. Small, Niklas Martensson, Benjamin D. Janke, Genevieve Metson (2023)

Landscape and Urban Planning , Vol.229 Vidare till DOI

Kontakt

Organisation